397 368 (L^iiuatahe f competitiewedstrijd Manchester jassen Wat zijn wij goedkoop! concerten door E.M.M. en Zang Veredelt LEZING arbeider-knecht Manchester jongensplusfours keukenkachel. A.s. Zondag Kortgene I - Kruiningen I repareren van manden. Wij bezoeken a.s. week het eiland. Hedenavond Naafloop fakkeloptocht om uw bloembollen te bestellen C. Zwemer W. Zwemer Hm Hm Veehouders koeien kalfvee of jongvee Jm M. Houterman - St Laurens Vrijdag 28 September a.s. hopen onze geliefde ouders, be- huwd- en grootouders A J. Korshuize A en J. J. Korshuize- Dlngemanse hun 35-jarige echtvereniging te herdenken. Dat ze nog lang gespaard mogen blijven is de wens van hun kinderen, behuwd- en kleinkinderen. Kortgene, September 1951. Hierbij vervullen wij de treu rige plicht U kennis te geven van het overlijden van onze innig geliefde moeder, behuwd- en grootmoeder Dlgna van de Linde, wed. van Cornelis van Weele, in de ouderdom van ruim 80 jaar. Delft: A. M. van Weele. A. C. van Weele- Rosendaal. Kats: L. D. van Weele. Middelburg: M. C. Dourlein - van Weele. A. J. Dourlein. Kruiningen C. M. Polderman- van Weele. J. Polderman. Bruinisse: M. C. van Weele. J. J. van Weele - de Regt. Neder-Hardinxveld L. J. van Weele. A. E. van Weele- Kleyne en kleinkinderen. Kats, 14 September 1951. De begrafenis heeft plaats gehad te Kats, op Dinsdag 18 September j.l. Tot onze grote ontsteltenis en onuitsprekelijke droefheid is heden van ons weggerukt, onze innig geliefde zoon en verloofde Marinus Jacobus Maris, in de leeftijd van 26 jaar. Kamperland C. H. P. Maris. M. Maris-Wisse. Kortgene Jannij Klompe. Kamperland, 15 Sept. 1951. Op 15 September werd plot seling van ons weggenomen, door een noodlottig ongeval, onze onvergetelijke kleinzoon, neef en achterneef Marinus Jacobus Maris, in de jeugdige leeftijd van 26 jaar. Uit aller naam, zijn diepbedroefde familie, J. Wisse. J. Wisse- Israël. Kamperland. Voor direct gevraagd die genegen is te melken, of dit te leren. W. L. LEENDERTSE, Wissekerke. Met grote droefheid geven wij kennis van het plotseling overlijden, door een noodlot tig ongeval, van de heer Marinus Jacobus Maris, in de leeftijd van 26 jaar. W. M. Klompe. B. P. C. Klompe - van Zuijen. Bep. Kortgene, 15 Sept. 1951. Door een noodlottig ongeval werd van ons weggerukt, ons trouw lid en aller vriend, Marinus Jacobus Marls. L. J. G. (afd. Noord-Beveland). Tot ons leedwezen geven wij U kennis van het overlijden van ons geacht lid M. J. Maris. Zijn nagedachtenis zal steeds bij ons in ere blijven. Namens V.V. „Bevelanders". Kamperland, 15 Sept. 1951. Het bestuur van de L.R. „Noord-Beveland" geeft met diep leedwezen kennis van het plotseling overlijden van hun collega Rien Maris. Om zijn trouwe medewer king en warme vriendschap bewaren wij een eerbiedige herinnering. Namens het bestuur, Gerard Bom, voorzitter. Jan Breure, secretaris. Wissekerke, 15 Sept. 1951. Heden nam de Heere van ons weg, onze innig geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, de heer Izaak van der Moere, in de ouderdom van bijna 84 jaar. De Heere sterke ons in dit zware verlies. Namens de kinderen, behuwd-, klein- en achterkleinkinderen. Kamperland, 19 Sept. 1951. Voor de vele bewijzen van deel- ming, ons betoond tijdens de ziekte en na het overlijden van onze gelief de man, vader, behuwd- en groot vader, de heer Pieter Blok, betuigen wij onze hartelijke dank. Inzonderheid aan dokter Janssen en zuster Krello voor de door hen ver leende hulp. Uit aller naam, Wed. A. Blok - Gillesse. Kortgene, September 1951. in de meest gangbare maten en kleuren. Bij iedere plusfour een verstellap. W. J. Koster - Kortgene Tc koop z.g.a.n. Torendijk 327, Kortgene. Aanvang 3 uur. met zware voering. Voorradig in maat 52-54-56 W. J. Koster - Kortgene Wij houden ons beleefd aanbevolen voor het Tevens nieuwe te koop. J. W. ALEBREGTSE Nieuweweg B 4, Colijnsplaat. Nog spotprijzen voor stomen en verven. Als het moet in 3 dagen klaar. Leliestraat 19, Telefoon 3286 Middelburg. Probeerde u reeds onze prima thee? Deze is met zorg samenge steld uit de beste melange's. Deze week als reclame 100 gram thee en 100 gram amandelbonen samen voor 80 cent. F. FLIPSE WISSEKERKE te Kortgene. Aanvang 7.30 uur. Het is nu tijd voor kamer en tuin. Bestellingen worden gaarne aange nomen bij J. W. ALEBREGTSE Nieuweweg B 4, Colijnsplaat. Molenweg B 435, Kamperland. Telefoonnummer gewijzigd van 219 in Telefonisch aangesloten onder no Vracht- en bodedienst Kamperland. Wenst u aan te kopen voor de bietenkoppen, vraagt dan inlichtingen aan bij Noordweg 80 - Telefoon K 1180-2718 A.s. Dinsdag, 7.30 uur van de Chr. Emigratie-centrale in het gymnastieklokaal te Wissekerke, uitgaande van de Ned. Chr. Vrouwenbond. Toegang vrij.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 3