troonrede Begroting! Onder de loupe 3. Allo bankzaken PREDIKBEURTEN door dr P. H. Ritter. Deze troonrede is een spiegel beeld. Zij geeft een overzicht van de problemen, die in de uiterst moeilijke periode, waarin Nederland verkeert aan de orde zijn, maarzij mist de krachtige toon, het vaardig initiatief, dat wij van de regering mochten verwachten. Wel worden er enige bemoedigende mededelin gen gedaan en wordt enig optimisme gesprenkeld tussen de ernstige be zorgdheid, welke de troonrede slechts moeizaam verhult, maar ten aanzien van essentiële punten van beleid worden er slagen om de arm gehouden. Wij komen bij het lezen van dit staatsstuk niet verder dan wij zijn. Omtrent de vredesverdragen, met japan en Duitsland gesloten, wor den generlei perspectieven geopend ten aanzien van de situatie van Ne derland. Een zwak betoon van te leurstelling vergezelt het bericht omtrent het voorstel van de indo- nesische regering over de wijziging der ter rondetafelconferentie geslo ten overeenkomsten en over de op zegging van de unie. De regering duidt haar standpunt niet aan. Zij wil weer gaan praten. Hieraan heb ben wij generlei houvast. Wanneer de regering spreekt over het meest urgente vraagstuk, het verkrijgen van evenwicht in de be talingsbalans, dan voegt zij daaraan de bekende mededeling toe, dat maatregelen nodig waren tot be perking van consumptie en inves tering. Maar als zij ons op het hart drukt, dat tevens actieve bevorde ring en verhoging der productie eveneens noodzakelijk zijn, dan is dat wederom een waarheid als een koe. Hoe zich de regering die ver hoging denkt, daaromtrent geeft de troonrede geen licht. De regering geeft te kennen, dat zij niet overgaat tot prijsbeperking. Zij wil slechts blijven toezien op de ontwikkeling van het binnen lands prijsniveau. Ook hier ontbreekt een verdere uiteenzetting. Slechts toont de troonrede begrip voor de toestand, waarin de middenstand zich bevindt. Stagnatie van de af zet bij sterk gestegen inkoopprijzen brengt ernstige liquiditeitsmoeilijk heden. Een grillig prijsbeloop, dat in het bijzonder voor duurzame consumptiegoederen viel waar te nemen. En daardoor toeneming van het risico in het bedrijfsleven in het algemeen en in de détailhandel in het bijzonder. Ook ten aanzien van deze allerbelangrijkste zaak komt de troonrede niet verder dan de toe zegging van beraad met het be trokken bedrijfsleven en onthoudt zij ons elke aanwijzing omtrent de oplossing. De troonrede maakt de indruk, dat de regering, ondanks de finan ciële nood en ondanks de zware militaire inspanning, voor sociale waarden en cultuurwaarden wil blijven strijden. Zij wil aandacht wijden aan de ontwikkeling der we tenschap en aan uitbouw van de ouderdoms-voorziening. De nood wet ouderdomsvoorziening zal ver vangen worden door een wettelijke verzekering. Er zijn bedenkelijke punten in het sociale program. Men wil de publiekrechtelijke bedrijfsor ganisatie tot verdere ontwikkeling brengen. Geldt dit ook voor de land bouw? Wij houden ons hart vast. Hetgeen ontbreekt in dit staats stuk is de aanwijzing, hoe men de tweeledige taak, die de regering zich heeft gesteld wil verwezenlijken bij de huidige financiële ellende. Er is geen eenheid van plan en gedachte in deze algemene regeringsverkla ring. Zij is, ondanks haar uitvoerig heid, een mager stuk. Weet gij hoeveel handen heden Bevend grepen naar de krant Weet gij hoeveel ogen lazen De begroting van ons land? Weet gij hoeveel zuchten stegen Door het luchtruim naar omhoog Weet gij hoeveel tranen blonken In het hollands huisvrouw-oog? Weerstandskastjes zijn verdwenen, Met de spaarpot is't gedaan En daar ginder in de verte Kondigt zich de winter aan. Menig brave Vaderlander Krabt zijn vaderlandse kop: Méér belasting, minder inkomst, Bartjes zegt: da's dubbel op. Laten wij elkaar niet paaien Met: na regen zonneschijn; Eén recept maar: héél hard werken, Opgewekt en zuinig zijn. Clinge Doorenbos. (Nadruk verboden). Vereniging voor Ziekenhuisverpleging in Zuid- en Noord-Beveland. Buitengewone Algemene Vergadering. Onder voorzitterschap van de heer mr dr A. J. J. M. Mes, hield de vereniging voor ziekenhuisver pleging in Zuid- en Noord-Beveland Zaterdagmiddag in de Prins van Oranje te Goes een buitengewone algemene vergadering. Nadat in de vacature J. A. Wolse tot bestuurslid was gekozen de heer M. van Halst te Kortgene, kwam aan de orde een voorstel van het bestuur om in verband met de stij ging van de tarieven in de zieken huizen met ingang van 1 jan. 1952 wijziging te brengen in de contri buties en de uitkeringen. Het bestuur wilde niet overgaan tot een contributie-verhoging over de gehele linie, maar stelde voor om de bestaande A-verzekering met een contributie van f 0.10 per week te laten voortbestaan als A-l ver zekering, maar daarnaast verschil lende andere verzekeringen in te voeren, zodat ieder zich voortaan kan verzekeren tegen het 3e klas tarief in het ziekenhuis, waarin men bij voorkeur wenst opgenomen te worden. De leden maken dus zelf keuze uit 10 variaties van de A-ver zekering en kunnen er op deze wij ze zelf tijdig voor zorgen, dat zij het 3e klas-tarief in het ziekenhuis van hun keuze volledig vergoed krij gen. Na enige bespreking werd dit voorstel met algemene stemmen aan genomen. Vervolgens stelde het Bestuur voor om de B-verzekering (die destijds als 2e klas verzekering was bedoeld) met ingang van 1 Jan. 1952 op te heffen en de hierbij verzekerden te verwijzen naar de A-en de C-ver- zekeringen. Deze groep levert vrij wel elk jaar verlies op, aangezien Coöperatieve Boerenleenbanken „COLIJNSPLAAT' te Colijnsplaat Tel. (K 1199)-228 Postrek. 316389 „WISSENKERKE" te Kamperland Tel. (K 1107)-325 Postrek. 365567 Spaart bij uw eigen bank het draagvlak te klein en het per centage van de ziekenhuisopnamen regelmatig elk jaar abnormaal hoog is, veel hoger dan bij de andere ver zekeringen. Na enige bespreking werd beslo ten aan de B-verzekerden te vragen of zij, maar dan tegen een hogere contributie, lid willen blijven van de B-verzekeringen, dan wel of zij wil len overgaan naar de A-verzekering. Van het resultaat van deze enquette zal het afhangen of er een vol doend aantal leden overblijft voor een rendabele B-verzekering. Besloten werd om in de contribu ties en de uitkeringen van de aanvul lende en de C-verzekering voorlo pig geen verandering te brengen. Bij de rondvraag wees de secre- taris-pennigmeester, de heer A. de Lange, op het feit dat velen niet voldoende verzekerd zijn tegen de kosten van Sanatorium-verpleging. De verplicht en vrijwillig bij een ziekenfonds verzekerden ontvangen niet de volle verplegingskosten in een Sanatorium en hebben dus be lang bij de A- of de aanvullende verzekering van de vereniging voor ziekenhuisverpleging, maar zij, die alleen lid zijn van laatstgenoemde vereniging, dienen zich zo te ver zekeren, dat zij bij opname in een sanatorium de verplegingskosten on geveer vergoed krijgen. Hierop zal in een circulaire, die binnenkort aan de leden zal worden toegezonden, worden gewezen. Rijk bezit Onze vorstin heeft de troonrede uitgesproken naar oude traditie. In dit staatsstuk vinden wij niet alleen regels voor een toekomstig beleid, dat gericht is op meer materiële welstand. Het is tevens een kreet om behoud van onze geestelijke waarden. In de wereld, die alleen ruikt naar staal en kruit, dreigt het goede klimaat voor de geestelijke verheffing van ons volk te worden verstikt. Koningin Juliana heeft evenals haar moeder fijn aangevoeld dat wij in onze aandacht niet mogen verslap pen om de volkskracht op peil te houden. Het gaat niet alleen om meer inkomen en een sluitende be groting, doch evenzeer om behoud van een beschavingspeil. De wijze waarop zij ons de troonrede pre senteerde in een document, dat ge tuigt van ontwikkelingspeil en ge voel voor de gevaren die ons be dreigen, ligt een waarborg voor de toekomst van ons land. Hoeveel verwarring er ook heerst in dit land op politiek en econo misch terrein, hoeveel gevaar er ook is voor veiligheid en bezit, onze landsvrouwe staat er boven en stipt vanuit die positie juist de punten aan waar correctie noodzakelijk is. In ons vorstenhuis bezitten wij niet alleen de vergulde band, die ons allen samenbindt, doch ook een waarschuwende stem, die blijft op roepen tot juiste verdeling van on ze krachten voor geestelijke en ma teriële activiteit. Voorwaar een rijk bezit. Eerst een land, dan een huis De derde Dinsdag in September vertelt ons wat wij in de naaste toekomst mogen verwachten. Wat de woningbouw betreft gaf zij ook ditmaal nog geen aanleiding tot groot optimisme. De verzekering dat naar een bouw van veertigduizend woningen zal worden gestreeft klinkt als het geluid van een vallende druppel in een lege emmer. Deze druppel zal ook nog gedeeltelijk uit duplex-woningen bestaan. En dui zenden wachten op een fatsoenlijk huisl Wij hebben jaren gekend waar in ons huizenbezit door oorlogsge weld schrikwekkend werd vermin derd. Wij offerden keukens en ka mers in ruil voor de vrijheid en wij hadden het er voor over. Nu moet een deel van de herbouw worden opgeheven ten bate van de lands- veiligheid. Wij mopperen, want on ze ergernis moet stoom afblazen. Wij hebben maar een klein grond gebied en dat willen we tot elke prijs behouden. Die prijs bestaat uit herbewapening die ons het land nog laat, doch de woningbouw ver hindert. Laten wij ons troostenbehouden wij het land niet, dan zullen ons de woningen zeker niet worden ge gund. De eerste sluitende begro ting moge ons leren dat het uit stel dit keer niet tot afstel zal lei den. (M) Oud-Geref. Gem. Kamperland. Maandagavond 24 Sept. 7 uur, ds Van Leeuwen. Algemene kennisgeving. Met dank aan God en grote blijd schap geven wij U kennis van de geboorte van ons dochtertje Pieternella Cornelia (Nelleke). J. Tramper. C. S. Tramper - Leendertse. Arnemuiden, 15 Sept. 1951. Van Cittersweg 35. Zo de Heere wil hopen onze lieve ouders, behuwd- en groot ouders M. Kempe en C. Kempe - Korsuize op Zondag 30 September hun 25-jarige echtvereniging te herdenken. Dat zij nog lang gespaard mo gen blijven is de wens van hun dankbare kinderen, behuwd- en kleinkind J. J. Kempe. M. S. Kempe de Fouw. Tineke. Dien en verloofde. Colijnsplaat, 22 Sept. 1951. O.-Kruisstraat A 211. Gevonden: duimstok, alpinomuts. Postcomm. Rijkspolitie, Wissekerke.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 2