Lifters Oranjevereniging Kamperland Cursussen kennis motoren en plantenziekten. DAN S'JC LUB PREDIKBEURTEN Geref. Gem. Colijnsplaat A.s. Woensdag 19 September gesloten. J. SCHIPPERS - COLIJNSPLAAT Allo bankzaken Op te geven In „De Korenbeurs" Voor aanschaf en reparatie van landbouwwerktuigen DE SMID IS September 1951 Wegens gebrek aan belangstelling komen de volksspelen te vervallen. Het programma voor heden wordt nu, bij gunstig weer, als volgt: Bij genoegzame deelname zal door de Kring Noord- Beveland der Z.L.M. in samenwerking met de Vereniging tot Bedrijfsvoorlichting „Noord-Beveland" deze winter cur sussen georganiseerd worden in kennis van motoren en plantenziekten annex aardappelselectie reeds enigszins met dit werk op de hoogte was. Doordat er zich tevens iemand uit dit rayon heeft opgege ven voor de opleidingsschool voor Gezinsverzorgsters voor het diplo ma per 1 Sept. is het de stichting mo gelijk over een half jaar weer een opgeleide kracht aan te stellen. De regeling is immers zo, dat, als een rayon er wat voor over heeft, en er zich iemand voor inzet, dat dit rayon er dan ook terecht van pro fiteren kan. Laten wij dankbaar zijn, dat zich steeds mensen geroepen weten tot dit prachtig barmhartig- heidswerk, waarin Kerken en cha ritatieve verenigingen zich zo eens gezind gevonden hebben. Er zij deze zakelijke mededeling aan toegevoegd: men kan zich op geven bij de plaatselijke doktoren en wijkverpleegsters (in Kats boven dien bij Mevr. Morreau) ter ver krijging van gezinsverzorgingshulp. Met de duim omhoog, En een vochtig oog, Staan ze langs de weg; Als u ze niet ziet, Of u néémt ze niet, Hebben ze weer pech. Langer dan een uur Staan ze daar te huur Op een hoek of plein; Vol van energie Sparen ze hun spie Van de bus of trein. Als u voor ze stopt. Prachtig, dan ontpopt U zich als een héér; Als u verder rijdt, Liftersduim ten spijt, 'Deugt u al niet meer. 'nArme bedelaar Met zijn venterswaar Komt fatsoen te kort; Maar wat zij daar doen Strookt met hun fatsoen, Want het is een sport! Automobilist, Al krijgt u beslist Van die sport tabak: Blijf voor één man fair, Lift de militair, Want die is platzak. En van éne vrouw Hebt u ook berouw Als u haar vergeet: De verpleegsterskap Heeft het meestal krap 'tls maar dat u 'twéétl jaap Mijderwijk. (Nadruk verboden). Maandagavond 7 uur ds De Wit van Moerkapelle. Getrouwd G. M. Warmelink arts en A. Feenstra tandarts De heer en mevrouw Feenstra - Warmelink zeggen, mede namens wederzijdse ouders, dank voor de vele blijken van belangstelling, bij hun huwelijk ondervonden. Kortgene, 8 September 1951. Zondagdienst artsen. Zondag a.s. doen dienst Dr L. P. Maas en Dr V. 'tHart. Voor de zeer vele bewijzen van deelneming, ontvangen na het over lijden van ons geliefd dochtertje en zusje Lenie, betuigen wij onze hartelijke dank. Uit aller naam, A. J. de Looff. Wissekerke, September 1951. Bij ons vertrek naar Chicago zeg gen wij alle vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel toe en zeggen hierbij alle contributies en lidmaat schappen op. Bert Goulooze en gezin. Wissekerke, September 1951. Ondergetekende zegt hartelijk dank aan allen die haar hebben bij gestaan bij het overlijden van haar man Mattheüs Clement. Inzonderheid dank aan dokter Jans sen en zuster Krello voor de liefde rijke hulp aan hem bewezen. Wed. Matth. Clement. Kortgene, September 1951. MIJNHARDTJES sterke - bestrijders van pijnen. T Coöperatieve Boerenleenbanken „COLIJNSPLAAT' te Colijnsplaat Tel. (K 1199)-228 Postrek. 316389 „WISSENKERKE" te Kamperland Tel. (K 1107)-325 Postrek. 365567 De eigen bank in eigen hand Voor de te Kortgene kunnen nog leden worden ingeschreven voor 22 September is uw adres: De smid staat steeds voor u klaar. Inschrijvingsgelden worden terugbetaald. Van 5 tot 6 uur: Mars van het pijperscorps „Nicoleen" door het dorp. Van 6.30 tot 8 uur: Concert van „Ons Genoegen" op het podium haventerrein. Van 8 tot 10 uur: Optreden van de volgende verenigingen Soli Deo Gloria zang. Ruth klompendans. De Kleine Lofstem zang. Thomas Kole en z'n vrienden zang en muziek. Mirjam Tirolerliedjes. Zonnestraaltje lintenspel. Musica muziek en zang. De Wybro's toneel. Het bestuur. Opgaven tot deelname hieraan met vermelding adres, geboortedatum en jaar der deelnemers worden gaarne schriftelijk ingewacht voor 1 Octo ber a.s. bij onderstaande personen. M. de Regt, Wissekerke, A 255. C. J. van de Velde, Kamperland. M. de Bruine, Colijnsplaat C 68. I. L. J. van der Maas, Kats, Annapolder. J. A. van Oeveren, Kortgene, Annapolder.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 2