NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD De weg van de minste weerstand Klmki-stof en Egypt. linnen in kleuren No. 2545 Zaterdag 15 September 1951 55e Jaargang c~ Voor dames- en heren- bromfiets-gebruikers hebben wij prima Regen- en winddicht vanaf f 4.75 per meter 150 cm breed SCHRIJVER'S STOFFENHANDEL T.B.C.-Bestrijding Gezinsverzorging DRUK ER UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's door dr P. H. Ritter Nederland is, toen het japanse gevaar dreigde, voordat het aange vallen werd zijn bondgenoten in Oost-Azië te hulp gesneld. Het heeft deelgenomen aan de strijd te land, ter zee en in de lucht. Het heeft ernstige verliezen geleden. Het be staan van duizenden Nederlanders werd vernietigd. De totale gelde lijke schade, die aan de nederlandse bevolkingsgroep werd toegebracht, wordt op bijna twee milliard ame- rikaanse dollars geschat. Dit cijfer dekt slechts de schade aan parti culier bezit van nederlandse burgers. De hierboven samengevatte feiten zijn door onze minister van Buiten landse Zaken op de conferentie te San Francisco in de herinnering der daar aanwezige mogendheden terug gebracht. o— Men zou verwachten, dat Neder land de ondertekening van het vre desverdrag met Japan, waarbij aan zijn rechtmatige eisen tot herstel van de toegebrachte schade niet werd voldaan, zou hebben gewei gerd. Dat het, op grond van de spontane offers, die het gebracht heeft aan de geallieerde zaak, zijn afwijzend standpunt zou hebben ge handhaafd. Welke waarde heeft een woord van protest, indien het niet door een daad van protest wordt gevolgd? Maar deze daad van pro test is niet gesteld. Nederland heeft het japanse vredesverdrag onvoor waardelijk getekend. Men heeft zich daarbij verscholen achter juridische uitlegkunde. Men heeft de veronderstelling geopperd, dat de bepaling over de aanspraken van geallieerde mogendheden en haar staatsburgers, die de gealli eerde landen bereid zijn te laten varen, geen betrekking zou hebben op onteigening door de geallieerde regeringen van particuliere vorde ringen van haar burgers, zodat na inwerking treden van het verdrag, deze vorderingen niet zouden ver vallen. De nederlandse regering heeft, bij monde van haar minister van Buitenlandse Zaken aange nomen, dat bepaalde soorten van particuliere vorderingen vrijwillig door de japanse re gering zullen worden voldaan. Met andere woordenmen heeft alle rechtszekerheid aan de ne derlandse onderdanen onthou den en hun de fopspeen gege ven van een juridische en een politieke veronderstelling. WEER ONTVANGEN Grote sortering overali's (ook kinderoverall's) alle maten verschillende prijzen. W. Dingemanse Colijnsplaat Speciaal adres voor werkkleding. Alleen wanneer de rechten der nederlandse onderdanen in het in ternationale staatsstuk zouden zijn gewaarborgd, zou er rechtszeker heid voor de nederlandse onderda nen zijn geschapen. Thans is men afhankelijk van juridische duidingen (welke anders kunnen zijn dan die van de minister van Buitenlandse Zaken) en van de welwillendheid van Japan. o— Het is begrijpelijk, waarom dit onrecht geschiedde. Het vredesver drag met Japan heeft een politieke opzet. Nederland heeft door dik en dun de huidige politiek der weste lijke mogendheden willen ondersteu nen, het heeft geen spaak in het wiel willen steken van het alge meen beleid en het heeft daarom belangen van zijn onderdanen prijs gegeven. Eens te meer is te San Francisco de slinkende macht tot uiting ge komen van de kleine mogendheden, de feitelijke opheffing harer souve- reiniteit. De internationale politiek van het heden wordt in schema's gedacht. Zes jaar geleden bevond de wereld zich binnen het schema van de strijd van allen tegen de duitse en japanse agressie. Thans heeft dat beeld zich volkomen ge wijzigd. Tegenover Japan worden buigingen gemaakt en met Duits land worden zoete broodjes gebak ken. De voormalige vijanden wor den als broeders begroet in een nieuwe strijd. Oost—West is thans de tegenstelling, waarbij Japan de westerse voorpost in het Oosten vormt. Niemand behoeft er één ogenblik onzeker over te zijn, waar Neder lands plaats is. Het heeft de in stemming van de overgrote meer derheid van ons volk, dat onze re gering zich in de rijen van het Wes ten schaart. Maar men vraagt zich wel af, of deze solidariteitspolitiek zich zo ver mag uitstrekken, dat er rechtmatige belangen van neder landse burgers aan worden ogge- offerd. o— De kleine mogendheden hebben ook wanneer zij de algemene lijn volgen, die door de leidende machten van het blok waartoe zij behoren getrokken wordt een eigen recht, waarvoor zij in het geweer moeten komen. Het is het recht om te waken voor de feite lijke inhoud van een vredesver drag met een voormalige vijand, het recht, voor hun eigen concrete belangen te zorgen, wanneer die niet in strijd komen met het alge mene politieke beleid. En dat was hier het geval. Nie mand zou er Nederland van ver dacht hebben aan de russische zijde te staan, wanneer het tegen het vre desverdrag zou hebben gestemd uit hoofde van zijn gekrenkte belangen. Maar tegenstemmen zou niet gele gen hebben in de richting der ne derlandse buitenlandse politiek, zo als die sedert onheugelijke tijd wordt gevolgd. Minister Stikker wijkt niet af van zijn talloze ambtsvoorgangers. De weg van de minste weerstand was altijd de weg van ons internationaal beleid. Aan juridische spitsvondig heden en hoffelijke gebaren en dier bare verklaringen was dit beleid steeds rijker dan aan sprekende, heldere daden, aan het zich doen gelden van een kleine mogendheid, wanneer er met haar wordt gesold. Wij hopen dat er iemand in de Staten-Generaal zal opstaan, die deze bestendige houding zal gispen, als de ratificatie aan de orde komt. Opril Markt, bij de kade, Goes ZEELANDS VANOUDS BEKENDE STOFFENHUIS is volgens iedere Nederlander ui termate noodzakelijk voor het be houd van onze volksgezondheid. Om het werk, dat de Christelijke Sanatoria en D.E.L. doen, in stand te houden, is er veel geld nodig. Met het geld dat door giften, do naties en contrubuties binnenkomt, kunnen alle patiënten niet geholpen worden. Dit jaar nu houden de Christe lijke Sanatoria en D.E.L. bovendien een gezamenlijke collecte. Hierdoor vrezen wij, dat de op brengstvoor elk der samenwerkende instellingen kleiner zal worden. Aan ons allen nu de taak om mede te werken om deze gezamenlijke col lecte zo goed mogelijk te doen sla gen. Dit kunt U doendoor voor de ze collecte het viervoudige te ge ven van wat U anders geeft. Ook het „oude geld", dat voor DEZE WEEK 250 gram fijne koekjes 150 gram toffees of 100 gram rumbonen samen voor slechts 89 cent. 3 lolly's voor 10 cent. W. DINGEMANSE COLIJNSPLAAT. U geen waarde meer heeft kunt U nü benutten. Dit heeft voor ons de volle waarde! De bij deze collecte betrokken instellingen zijn: „Sonnevanck" en „Zonnegloren", twee Protestants- Christelijke sanatoria, die echter niet alleen hun deuren openen voor Pro testanten, maar voor een ieder. I.P.S. (Interkerkelijk Prostantse Stichting Zuid-Nederlands Sanato rium), een sanatorium in oprichting, dat beoogt voor Protestanten in Zuid-Nederland een eigen sanato rium te worden, waar zij in een hun passende omgeving verpleegd kunnen worden, hetgeen de rustkuur zeer zeker ten goede zal komen. D.E.L., het Fonds tot bestrijding der Tuberculose „Draagt Elkanders Lasten" (het t.b.c.-fonds van de Christelijke vakbeweging), dat zijn leden steunt, die in hun gezin met deze gevreesde ziekte in aanraking komen. Maakt deze collecte dus tot een succes 111 A.N.W.B. vraagt pontonsteigers voor Veer Kortgene-Wolfaartsdijk Voor de oorlog hebben er plan nen bestaan tussen Zuid-Beveland en Noord-Beveland een brug over de Zandkreek aan te leggen. Doch na 1945 zijn er opnieuw aanleg steigers gebouwd waaraan de boot van het veer Kortgene-Wolfaartsdijk meert. Bij het maken van die aanleg steigers aldus de Toeristenbond A.N.W.B. heeft men echter geen gebruik gemaakt van pontons, waar door het dikwijls voorkomt, dat voertuigen slechts met de grootste moeite op de veerboot kunnen rij den, wegens het grote hoogte-ver schil tussen boot en steiger. De A.N.W.B. heeft thans Gede puteerde Staten verzocht, alsnog pontonsteigers aan te leggen. De Stichting voor Maatschappe lijk Werk en Gezinsverzorging te Kortgene, Colijnsplaat en Kats heeft voor de belanghebbenden het ver heugende nieuws, dat het werk de zer stichting toch nog doorgang kan vinden. Per 1 Sept. is namelijk voor een half jaar een ongediplomeerde kracht ingeschakeld in de persoon van Mej. D. Bolle te Kortgene, die Profiteer nog van onze reclame. Handen vol zegels. Zoveel zegels ontvangt u nergens. Weer mooie plastic fruitschalen, plastic jamlepels en botermesjes. Ook nog 3 ons fijne koekjes voor 50 cent. L. de Waal, Colijnsplaat.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1