Molineiim kwasten competitiewedstrijd nette inboedel, publiek verkopen: doemen ten t PAR AAII! Zaterdag 8 September 1951, Zaterdag 15 September 1951 PREDIKBEURTEN K. H. SCHIPPERS KORTGENE Zondag a.s. Kortgene I - Patrijzen I Bezoek vandaag de publiek verkopen: een ziekenfondsboek een graskalf KAPTEIN MOBYLETTE RIJWIEL mei toetrouLuloare motor In „De Korenbeurs" 1e Kortgene Geopend van 3 tot 9 uur land alle hens aan dek roept ter beveiliging van het schip van staat. Er zijn echter terreinen waar op een a! te grote bezuiniging tot wantoestanden leidt. Men wenst de nederlandse bur ger te beschermen tegen oorlogs gevaar door een dure en grootscheep se bewapening. Die burger wordt echter evenzeer bedreigd door ge vaar op de weg als door eventue le agressie van een vreemde mo gendheid. Het komt ons als ontoelaat baar voor wanneer een bepaald percentage van ons volk de veilig heid van onze gemeenschap zou moeten bekopen met zijn leven door Met grote dankbaarheid aan God geven wij kennis van de geboorte van een welgeschapen dochter, die wij noemden Monica Sophia Irene. Ds W. S. Hugo van Dalen. J. A. van Dalen- Sonnenberg. Marianneke. Huugje. Rutti. Ned. Herv. Pastorie, Colijnsplaat. 2 September 1951. P. de Moor en M. L. de Moor-de Looff zeggen hierbij allen hartelijk dank voor de betoonde belangstelling voor en op de dag van hun huwe lijk ondervonden. Kamperland, September 1951. P. J. van der Moere en C. P. van der Moere-de Smit zeggen, mede namens wederzijdse familie, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling voor en bij hun huwelijk ondervonden. Kamperland, September 1951. C. J. Vogelaar en L. Vogelaar-Versluis zeggen, mede namens wederzijdse ouders, hartelijk dank voor de vele blijken van belangstelling voor en bij hun huwelijk ondervonden. Kortgene, September 1951. onvoldoende zorg aan ons wegen net. Voor hen is er dan met de be wapeningsmaatregelen meer verlo ren dan gewonnen. De zorg voor een veilig verkeer kan niet alleen komen van de zij de der politie en particuliere vere nigingen, die zich alle moeite ge troosten om het aantal verkeerson gelukken te voorkomen. Ook ons wegennet moet door de overheid worden aangepast aan de eisen des tijds. Die aanpassing kan evengoed levens sparen als de meest effectie ve actie voor meer heren in het ver keer. Dr H. R. Mes. Heden overleed plotseling, na een lang geduldig gedragen lij den, onze geliefde man, vader, behuwd- en grootvader Pieter Blok, in de leeftijd van 60 jaar. Kortgene Wed. A. Blok - Gillesse. J. Blok. D. Blok. A. Blok. C. Blok- Verhulst. Piet. Daantje. Adriana. Kats: Joh. Blok. L. J. D. Blok - Meulenberg. Kortgene A. Blok. T. A. de Reuver. Kortgene, 1 Sept. 1951. Voor de vele blijken van belang stelling op 19 Augustus j.l. ontvan gen, betuig ik, mede namens vrouw en kinderen, mijn hartelijke dank. C. Ketelaar. Wissekerke, September 1951. Ned. Herv. Kerk Wissekerke. Zondag 9 Sept. v.m. Ds Postma, n.m. Ds Boonstra, bev. ambtsdragers. Heden overleed te Bergen op Zoom, tot mijn diepe droefheid, na een langdurig doch gedul dig gedragen lijden, mijn innig geliefde vrouw Adriana Maria van Oeveren, in de ouderdom van bijna 43 jaar. M. de Jonge. Oud-Vossemeer, 5 Sept. 1951. Heden overleed te Bergen op Zoom, tot onze diepe droefheid, na een langdurig doch gedul dig gedragen lijden, onze innig geliefde dochter en zuster, me vrouw Adriana Maria de Jonge - van Oeveren, in de ouderdom van bijna 43 jaar. Wed. G. J. van Oeveren van Damme. L. C. van Oeveren. Kortgene, 5 Sept. 1951. Aanvang 3 uur. Goedkoop en toch goed is onze prima losse thee. Als reclame deze week: 100 gram prima thee en 100 gram Bruss. kermis samen voor 80 cent. F. FLIPSE Levensmidd.bedrijf, Wissekerke. Deurwaarder G. HEI BOER te Kortgene, zal heden, n.m. 2 uur, aan het woonhuis en ten verzoeke van de heer A. Gou- looze, Achterweg te Wissekerke, wegens vertrek naar Amerika, alseiken ameublement, linnenkast, tafels, stoelen, spiegels, kachels, klok, lampen, bedden, ledikanten, matrassen, stofzuiger, radio, vloer bedekking, rijwielen, glas- en aardewerk, was- en schuurgerief, arbeidersgereedschap en wat ver der wordt aangeboden. Betaaldag 8 December 1951. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene zal op nam. 2 uur aan de schuur en ten verzoeke van de heer J. A. Wolse te Kortgene eikenhouten schrijftafel, ameuble ment, kastje, tafels, stoelen, thee- kast, kinderledikant, haardkachel, emmerkachel, Lips brandkast 53x 53x65 cm, trap, vlaggenstokken, parapluestander, tuinbank, ijsma- chientje, etalagefeestverlichting met fitting en lampjes, wasklok, tuinschaar, tuingereedschap, krui wagen, fornuis, grasmaaier, meel- kist, kolenkist, olievaten en 20- liter-bussen, restant winkel- en bakkerij-inventaris, inmaakpotten enz. Betaaldag 15 Dec. 1951. Verloren tussen Kortgene en Colijnsplaat. Gelieve terug te bezorgen bij zie kenfondsbode te Colijnsplaat. Aan komen lopen: met oormerk ZX 3691. Terug te bekomen bij GEBR. WISSE, Kamperland. AGENTSCHAPPEN: TE KORTGENE G. M. AUGUSTIJN TE KAMPERLAND M. VAN HALST TE COLIJNSPLAAT J. DE KOSTER ZIEZO, WE ZIJN WEER AAN HET EIND VAN DE VACANTIEREIS; WE STAPPEN DANKBAAR, WELGEMOED UIT 'T LUILAK-PARADIJS. KAMPEERTENT NAAR DE ZOLDER TOE, DE RUGZAK IN DE KAST, PROBEREN HOE DE SCHOOLBROEK ZIT, KANTOOR-COLBERT NOG PAST. NIET ZUCHTEN OVER REGENWEER, NOCH OVER SLECHTE TIJD; BEDENKEN, DAT DE WEG „VOORUIT" NAAR 'T GOEDE EINDDOEL LEIDT. DE VULPENHOUDER WEER GEVULD, GEPOETST HET BRILLENGLAS, HET VUUR GESTOOKT, DE KABELS LOS HET STOPBORD WEG. VOL GAS. DE GOEDE TANTE LANTERFANT IS VAN ONS WEGGEGAAN EN IN HAAR PLAATS KWAM OOM SCHIETOP; ZIJN LIJFSPREUK IS: PAK AAN! CLINGE DOORENBOS (NADRUK VERBODEN)

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 3