Moderner wegennet bittere noodzaak Alle bankzaken BURGERLIJKE STAND Deflatie en devaluatie. Zag u reeds onze geschilderde slaapkamertjes? Ook kunnen we hierin leveren losse ledikanten, waskastjes, nachtkastjes en stoelen ennog aan voordelige prijzen. L. TANGE „De Kleine Bazar", Wissekerke. rijksdelen herzien. Zowel Nederland als Suriname heeft behoefte aan een Coöperatieve Boerenleenbanken „COLIJNSPLAAT" te Colijnsplaat Tel. (K 1199)-228 Postrek. 316389 „WISSENKERKE" te Kamperland Tel. (K 1107)-325 Postrek. 365567 De rekening-courant, ook voor het platteland. of waar ook ter wereld goederen snelheden maken de aanwezigheid gezonder grondslag van wederzijds begrip. Wij zullen moeten tonen dat wij de les in Indië goed begre pen hebben. Daar worden nu alle nederlandse gedenktekens vernietigd of teruggezonden. In West-Indië vraagt men om andere gedenkte kens dan beeldhouwwerk. Men heeft daar enkel behoefte aan een staat kundig kunststuk, dat slechts beide rijksdelen ten goede kan komen. Alleen zo'n kunststuk van begrip en gezond verstand zal duurzaam zijn en volkomen in de omgeving van Paramaribo en Willemsstad passen. (M) Kortgene Geboren: 9 Aug. Pieter Carolus, z.v. [acobus Pieter Marsille en Olga Klein. 23 Aug. Marianne Willemina Fransina, d.v. Cornelis Welleman en Willemina Pieternella de Moor. 25 Aug. Grietje, d.v. Pieter Eiken hout en Janna Hamelink. 31 Aug. Wilhelmina Henriëtte, d.v. Willem Arthur Robbers en Idjo Bamin. Ondertrouwd: Theodorus Adria- nus de Reuver, 26 jr te Oss en A- driana Blok, 20 jr. Getrouwd: 8 Aug. Adriaan Geel hoed, 27 jr en Adriana Breas, 21 jr. 29 Aug. Jacob van Balen, 29 jr te Barendrecht en Hendrika van Liere, 27 jr. Cornells Jan Vogelaar, 29 jr en Lena Versluis, 30 jr. Overleden30 Aug. Mattheiis Cle ment. 78 jr, echtg. van Johanna Schoonaart. Wissekerke Geboren: 5 Aug. Marinus Arie, z.v. A. Versluijs en J. M. Kouwer. 15 Aug. Johanna Pieternella, d.v. W. H. Ooms en M. P. van Gemert. 22 Aug. Johanna Levina, d.v. J. P. Kramer en A. Anthonisse. Getrouwd22 Aug. Johannes Ja nus de Groot, 24 jr te Middelburg en Marina Paulina Feijtel, 24 jr. 29 Aug. Pieter [an van der Moere, 25 jr en Cornelia Pieternella de Smit, 22 jr. Pieter de Moor, 38 jr en Maatje Lena de Looff, 29 jr te Krab- bendijke. Overleden2 Aug. Cornelis Wirtz, 88 jr, echtg. van Lientje Minnaart. Willemina Christina Heijblom, 77 jr, echtg. van Jacobus jan Kabboord. 12 Aug. Pieter van der Moere, 69 jr, echtg. van Lena Jacoba Bakker. 13 Aug. janna Geelhoed, 75 jr, wed. van Cornelis Schrier. 28 Aug. Lena Maria de Looff, 11 jr, d.v. Anthonie Jan de Looff en Teuna Cornelia de Wild. (Van onze economieche medewerker) Inflatie, zo vertelden wij de vo rige week, is een opgeblazenheid van de geldomloop; het betekent prijsstijging tot en met. Precies tegenovergesteld aan dit begrip is deflatie. In stede van veel te veel is er veel te weinig geld. De mensen kunnen weinig betalen en de prijzen zullen dan zakken. Doch niet alleen de prijzen zakken, ook de lonen gaan omlaag, omdat de werkgevers uit de dalende op brengst van hun producten geen ho ge lonen meer kunnen betalen. De deflatie kenmerkt zich dus door lage prijzen en lage lonen. Het is het tijdperk van de crisis en de achteruitgang, zoals wij die na 1930 tot 1937 hebben gekend. Toch spreekt men ook thans van deflatiepolitiek. De afgelopen jaren toch kenmerkten zich door steeds sterker stijgende prijzen, welke ten dele werden veroorzaakt door de be grotingstekorten van de overheid. Deze overheid weet, dat wij zo niet verder kunnen gaan, omdat stijgende prijzen onherroepelijk weer tot hogere lonen moeten leiden. Daarom is zij een anti-inflatiepoli- tiek begonnen, eigenlijk dus een de flatiepolitiek, die moet uitlopen op lagere prijzen en welke niet meer leidt tot loonsverhogingen. Wij zullen thans niet vertellen hoe de overheid nu te werk gaat. Genoeg zij, dat zij tracht het gira le geld - U weet nog wel, al die tegoeden bij banken enz. - in te perken. Of zij zal slagen Wij we ten het nietde kosten van levens onderhoud, zullen de proef op de som zijn. Nu nog een enkel woord over de devaluatie die wij in Nederland in September 1949 hebben meegemaakt. Wij leven wel snel, maar dat her innert U zich zeker nog wel. Door de sterke prijsstijgingen se dert 1945 was onze gulden steeds minder waard geworden. Logisch. Als wij eerst een paar schoenen kunnen kopen voor f 10.- en later voor f 20.- dan is die gulden nog maar de helft waard, niet waar? Die waarde-daling komt alleen in het binnenland tot uiting in de prijsstijging van alles wat wij kopen, maar ook ten opzichte van het bui tenland. Als onze kooplieden in Frankrijk Er wordt veel geklaagd over au tomobilisten, motorrijders en andere weggebruikers, maar wie midden in het seizoen zijn ogen de kost geeft zal moeten toegeven, dat het met de gemiddelde vaardigheid van al len, die een voertuig besturen nog niet zo slecht gesteld is, de vele verkeerspuzzles in aanmerking ge nomen. Nederland neemt met zijn wegen net een geheel aparte plaats in op het continent. Ons land wordt op ontelbare plaatsen door waterwe gen doorkruist en het is bovendien zeer dicht bevolkt, twee omstan digheden die hun eigen vraagstuk ken met zich brengen. De water wegen bezorgen ons veel extra kos ten bij de aanleg van verkeersaders over landen de opgestapelde men senmassa in deze hoek van dit ou de werelddeel verhindert de vorming van brede autowegen, waarlangs vooral het snelverkeer met spoed kan worden afgevoerd. Neemt men deze factoren bij een critische be schouwing in aanmerking dan is kopen, dan moeten zij die betalen met buitenlands geld, met deviezen zoals wij zeggen. Die deviezen heb ben een prijs. Lezers, die wel eens naar het buitenland zijn geweest, weten dat wel, want zij hebben voor een Belgische franc 7'/2 ct moeten' betalen en voor een Oos tenrijkse Schilling 15 ct. Deze koers staat vast; er zijn wel kleine schommelingen doch die heb ben niet veel om het lijf. Maar toen die gulden van ons zo in waarde ging dalen en alle goederen duur der werden, lag het voor de hand, dat ook die buitenlandse deviezen eens duurder moesten worden. In Septem ber 1949 kon onze regering dit dan ook niet langer tegenhouden. Onze gul den devalueerde o.m. ten opzichte van de Amerikaanse dollar; van f 2.65 ging die f 3.80 kosten. De regering liet dus officiëel de waarde dalen (zij ontwaardde de gulden) en daardoor de prijs van de dollar stijgen. En het gevolg? Dat alle goederen uit de V.S. duurder wer den, omdat voor een dollar bijna 50% meer moest worden betaald. Devaluatie betekent dus prijsstijging van alle goederen, die uit het bui tenland komen, tenminste uit die landen welker betaalmiddelen t.o.v. onze gulden duurder zijn geworden. (Nadruk verboden) het een wonder dat het verkeer in ons land toch altijd nog zijn weg vindt op vrij behoorlijke wijze en dan is het aantal ongelukken niet zorgwekkend, al moeten wij van zelfsprekend blijven zwoegen om het ongevallengetal te drukken. De intensiteit van ons wegver keer is meer dan dubbel zo groot als voor de jongste wereldoorlog. Ons wagenpark is sindsdien met meer dan een vijfde toegenomen. Men zou mogen verwachten dat in overeenstemming met de genoem de stijging ook ons wegenbezit zou zijn uitgebreid en verbeterd. Dit is ongetwijfeld niet het geval. Wij be doelen nu niet zozeer de zorg voor de bestrating, hoewel die ook op vele plaatsen, vooral in het Zuiden nog voor verbetering vatbaar is, maar meer de geschiktheid van de wegen voor het snelverkeer. De bromfiets kwam De aanleg van speciale autowe gen is achter gebleven bij de ex pansie van het verkeer. De grotere van fietspaden tot noodzaak. De bromfietsen hebben zich tussen de rijwielen en het eigenlijke snelver keer gewrongen. De fietsers noemen het vreselijke dingen en de auto mobilisten haten de hulpmotoren meer dan de boeren een colorado kever. De verschijning van dit nieu we vervoermiddel heeft de achter stand van ons wegennet bij de snel le vorderingen der techniek geaccen tueerd. Het toenemend aantal verkeers ongelukken in en buiten de steden vormt een bewijs van een stijgen de verkeersproblematiek in dit zich sneller dan ooit ontwikkelende land. Nuchter bekeken wordt ons gehele grondgebied langzaam maar zeker geheel ongeschikt voor echt snel verkeer. In een moderne auto glijdt men van de ene stad in de andere omdat de betrekkelijk kleine afstan den tussen de steden het ontwikke len van grote snelheden eigenlijk niet toestaat. Een aanzienlijk deel van onze verkeerswegen wordt zonder ophouden gekruist door vrij drukke zijstraten, die ook gebruik maken van het wegdek der hoofdader. Het systeem der voorrangswegen heeft slechts gedeeltelijk solaas ge bracht omdat het verkeer der zij wegen ook niet altijd oponthoud duldt totdat de hoofdweg vrij is. Bovendien maakt de aanwezigheid van een groot aantal kruispunten de automobilisten en andere weg gebruikers op de hoofdweg nerveus. Het aantal ongelukken neemt hier door toe, ook op punten waar dat helemaal niet nodig is. Voor het ontwikkelen van zeer grote snelhe den is een aantal hoofdwegen be slist ongeschikt en het zou ons niet verbazen wanneer in de toekomst de maximum snelheid op alle we gen in Nederland weer eens beperkt zal moeten worden. Meer kunstwerken De voornaamste vraag is echter of er niet meer aandacht moet wor den besteed aan de verbreding en beveiliging door viaducten van een groot aantal wegen. Er moet meer worden gedaan om de autowegen geschikt te maken voor brede vracht wagens en autobussen, die vooral in de zomermaanden met grote aantallen verschijnen. De daarvoor nodige geldmiddelen worden voor een groot deel reeds opgebracht door de weg gebruikers zelf. Met de toeneming van het ver keer stijgt ook de opbrengst van de wegenbelasting. Deze heffing is oorspronkelijk gedaan om uit de opbrengst de kosten van verbete ring en uitbreiding van het wegen net te bestrijden. Daarnaast legt elke verbruiker van benzine nog een ex tra som geld op het altaar van minis ter Lieftinck. Vervolgens zijn de in voerrechten op auto's e.d. dermate hoog dat men al moet constateren, dat de aanwezigheid van elk vervoer middel de staat een aanzienlijke som geld oplevert. Al deze opbrengsten komen in de schatkist terecht en zij worden niet naar evenredigheid voor ons we gennet gebruikt. Het is begrijpelijk dat men in deze noodtijd voor het Verkeersintensiteit verdubbelde Wil men zich een oordeel vormen over de doelmatigheid van een wa renhuis met betrekking tot het verwerken van doorstromend publiek dan verkrijgt men een juist oordeel tijdens de spitsuren. Iemand, die op een stil uur gaat winkelen vindt menig zaak te groot. Zo is het ook met ons wegenverkeersnet. Alleen midden in de zomer, wanneer de verkeersaders gonzen van het vele verkeer, kan men beoordelen hoe het met onze we gen gesteld is. En dan is er enerzijds reden tot groot optimisme en te vredenheid over ons verkeersapparaat, maar tegelijkertijd dient men aandacht te schenken aan de vele problemen waarmee alle ijveraars voor veiliger verkeer nog dagelijks moeten worstelen en waaraan zij wellicht in de toekomst op nog veel groter schaal het hoofd zullen moeten bieden.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 2