NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD De dood straf 5 pet korting Onder de loupe Khaki-stof en Egypt, linnen in kleuren wollen japon- en mantelstoffen No. 2544 Zaterdag 8 September 1951 55e Jaargang overhemden Voor dames- en herenT bromfiets-gebruikers hebben wij prima Regen- en winddicht vanaf f 4.75 per meter 150 cm breed SCHRIJVER'S STOFFENHANDEL Schrijver's Stoffenhandel Goes DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's door dr P. H. Ritter Een van de kentekenen, waaraan men de beschaving van een land kan beoordelen is zijn eerbied voor het leven. Ons nederlandse straf recht kent als regel de doodstraf niet. Alleen in het militaire straf recht bleef zij bestaan. De rechter kon haar slechts opleggen, wanneer naar zijn oordeel de veiligheid van de staat haar eiste. Het beginsel, dat de doodstraf in het nederlandse strafrecht uitsluit, wordt hier niet eigenlijk door aangetast. De staat verkeert in een noodtoestand en het is deze, welke deze uiterste maat regel gebiedt. Men zou zelfs het recht van deze vorm van doodstraf kunnen betwis ten. Maar hetgeen ons aanleiding geeft tot het schrijven van dit ar tikel is niet dat wij ons willen ver zetten tegen de wettelijke toestand, zoals die vóér de oorlog was, maar tegen het feit, dat de wetgever be zig is nieuw recht te scheppen, waarin het ontnemen van het leven verschijnt, niet als maatregel van noodweer, maar als maatregel van vergelding. Wij doelen op het wetsontwerp betreffende het oorlogsstrafrecht, dat bij de Tweede Kamer is ingediend. De nieuwe strekking, waardoor de doodstraf als vergeldingsmaatregel wordt aangemerkt, blijkt duidelijk uit het voorstel, de veiligheidsover weging uit het wetboek voor mili tair strafrecht te schrappen en uit de toelichting, waarin gezegd wordt, dat „onze zwaarste vrijheidsstraf (levenslang) voor deze delicten (oor logsmisdrijven, verraad e.d.) geen overeenkomstige straf meer is". o— Wanneer het beroep op noodweer als enige rechtvaardiging voor de doodstraf uit het militaire strafrecht wordt weggenomen en overwegin gen, die op de persoon van de de linquent betrekking hebben, voor worden in de plaats gesteld, dan komt het arsenaal van argumenten in beweging, die in een lange en moeizame strijd hebben geleid tot het prijsgeven van de doodstraf in ons algemeen strafrecht. Professor Van Bemmelen, hoog leraar in het strafrecht en de cri- Maak nu uw keus uit onze prachtige sortering reeds vanaf f 6.25 W. Dingemanse Colijnsplaat Opril Markt, bij de kade, Goes ZEELANDS VANOUDS BEKENDE STOFFENHUIS minologie te Leiden, heeft de na delen van de doodstraf in een bro chure samengevat, getiteld: „Waar om geen doodstraf waarvan ve len onzer lezers, zeker in de vorm van een uittreksel, zullen hebben kennisgenomen. De doodstraf verwekt misdaad inplaats dat ze deze tegengaat. Zij is onherstelbaar en veroorzaakt daardoor grote ongerustheid over de rechtszekerheid bij vergissingen. Zij bestaat in een leed, dat in we zen onbekend is. Zij treft onschul dige nabestaanden in sterker mate dan bij enige straf het geval is. Zij biedt geen mogelijkheid van indi viduele variatie. Zij verlaagt het ge zag van de staat. Tegen de doodstraf gelden niet alleen de overwegingen, welke in dertijd haar afschaffing bewerkten. Men kan vaststellen, dat heel de ontwikkeling van onze moderne strafrechtswetenschap zich tegen haar wederinvoering verzet. Naast de vergeldingsgedachte kwam de verbeteringsgedachte op. Men heeft de criminaliteit leren kennen als een sociaal ziekteverschijnsel, iets an ders dus dan kwaadwillige versto ring der rechtsorde zonder meer. Men heeft de beschouwing van het psychiatrisch element in de straf rechtspleging zien veldwinnen. En voortdurend wordt het onderzoek naar de psychiatrische verschijnse len uitgebreider en nauwkeuriger. o— Men kan zich slechts in gissingen verdiepen, als men zich afvraagt hoe de terugval van onze nieuwe wetgevers tot een verouderd prin cipe is te begrijpen. Toch zijn er voor de hand liggende motieven. Is men bevangen geweest door de her innering aan de ontstellende mis daden, waaraan vijandelijke totali taire staten zich hebben schuldig gemaakt? Heeft men er zich reken schap van gegeven, dat daarbij le den van het eigen volk zijn mede plichtig geweest? Zo ja, dan kun nen wij het ons verklaren, dat de vergeldingsgedachte als motief voor de doodstraf in de gemoederen is binnengeslopen. Maar verklaren kan hier geen billijken zijn. Met de humaniteits- gedachte, die tot de elementen be hoort van de democratie mag nooit worden geschipperd. Men mag het wezen der beschaving die men ver tegenwoordigt niet prijsgeven en die beschaving verdedigen met midde len die men vervloekt. Vergelding behoort bij de totali taire, verzoening bij de democrati sche gedachte. „Een eenling is waar deloos tegenover het staatsbelang, één leven geldt niet tegenover het belang der menigte 1" Dit is de kreet van de politiestaat, hij moge natio- naal-socialistisch of communistisch heten. „Het leven is heilig, zelfs in zijn afzichtelijkste openbaring", dat is de belijdenis van de democratie. De doodstraf als daad van nood weer is misschien nog te plaatsen binnen de democratische denkwijze. Maar de doodstraf als vergelding ontluistert en vernietigt haar. Ten aanzien van de doodstraf handhave men dus het oude recht. De mooiste collectie vindt u in Opril Markt bij de Kade Zeeland's meest toonaangevende Stoffenhuis Ter vergoeding van uw reis kosten geven wij onze klanten uit Noord-Beveland bij aan koop van stoffen voor mantels of japonnen tegen inlevering van deze advertentie Kiezen of delen Europa worstelt om zijn positie in de wereld. Om ons werelddeel weer met zelfrespect en dat van anderen te vervullen trachten wij DEZE WEEK 250 gram fijne koekjes 100 gram boterwafeltjes 1 zakje snoepjes samen voor slechts 89 cent 2 pak janhagel 55 cent W. Dingemanse Colijnsplaat onze defensie op te bouwen. Wij kunnen dat doen op nationale basis, wij kunnen die strijdmacht ook een europees karakter geven. Ieder land moet dienaangaande een keus doen, ook Nederland. In Parijs is een aantal landen bijeen geweest om over deze moei lijke kwestie te confereren. Er wa ren Belgen, Fransen, Westduitsers, Italianen en vertegenwoordigers uit Luxemburg. Engeland, dat nogal be ducht is voor een machtsontplooiing van het vasteland, zond een waar nemer. De Engelsen blijven liever alleen de eerste viool bespelen in Europa. Nederland zond ook een waarnemer, ja, wij wonen wel op het continent, maar wij horen er eigenlijk evenzeer of evenmin bij als de Engelsen, zo menen wij dik wijls. Laten we nu bedenken, dat ons grondgebied geheel op het vas teland ligt en dat wij met België, Frankrijk en Westduitsland moeten leven en sterven als natie. Van de Engelsen hebben wij op dit gebied niets te wachten. Zij kunnen zich, als de nood aan de man komt, op hun eilandvesting terugtrekken. In dat geval staat Nederland in de kou, dat wil zeggen: alleen. Laten wij doelbewust kiezen voor een verenigd Europa, onverschillig wat de Engelsen doen. Wij vinden het prettig dat onze regering in Londen mag zetelen in tijd van oor log, maar er gaat ons niets boven de eigen haard. De keus is dus niet moeilijk en het waarnemen moet nu maar eens ophouden. Geen standbeelden In Nederland heeft men het plan geopperd om in de West enkele gedenktekens te plaatsen als blijk van hulde aan de bewoners van deze streken voor de betoonde hulp in dagen van nood voor Nederland. Deze hulde is begrijpelijk. Wij zijn Suriname en de Antillen dank baar voor de vele helpende handen, die ons werden toegestoken. In deze gebiedsdelen heeft men echter ook wensen ten opzichte van het moe derland. Men wenst andere gezags organen en een herziening van het bestuur. Nu zenden we een paar kunstenaars naar de West om plek jes te zoeken en indrukken op te doen voor een passend gedenkteken. Laten wij liever onze staatkun dige verhouding met deze overzeese Zwarte werksokken 98 cent Linksgew. dameskousen f3.95 Mooie dameskousen f 2.25 Zeer sterke kousen f 1.79 Zakdoekjes 29 cent Grauwe doeken f 1.23 Mooie baddoeken f 1.82 L. de Waal Colijnsplaat

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1