NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Indonesisch bezoek 5 pet korting Onder de loupe wollen japon- en mantelstoffen No. 2543 Zaterdag 1 September 1951 55e Jaargang Schrijver's Stoffenhandel Goes DRUK EIS UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's door dr P. H. Ritter ln zijn Tijdsbeschouwingen, ge publiceerd in de laatste aflevering van „Die Neue Rundschau" maakt Carl Misch, naar aanleiding van het engels-perzisch olieconflict de op merking, dat de oosterse volken, die in deze tijdswending door een hartstochtelijk nationalisme worden opgezweept, tegen haar eigen be langen ingaan. Zij willen hun vroe gere westerse mentors in de hand bijten, maar zij bijten zichzelfin de hand. Ten aanzien van Perzië is dat wel heel duidelijk. De perzische olie bleef onaangeboord, totdat de En gelsen kwamen om haar tevoorschijn te brengen met hun machines, waar voor zij het kapitaal bijeen brach ten. De olie is perzisch, maar de olie-exploitatie is engels. Als de per zische olie voor het westen verlo-, ren ging, dan zouden alleen de Rus sen er bij winnen. Want zonder engelse vaklieden zouden de Perzen moeten zoeken naar vakkundigen uit andere landen en mogelijk een beroep moeten doen op Russen of op burgers der satelliet-staten. Perzië heeft zich een halve eeuw lang tussen Russen en Britten in geklemd gevoeld. Nu werpt het de britse kaart weg. Deze verwijdering van het Westen ondersteunt auto matisch de markt van de Sowjets, die overal in het Oosten over een partij-aanhang beschikken. En die steun aan Rusland is datgene, wat de Perzen nu juist niét begeren. Hs Maar wij willen niet schrijven over het engels-perzische vraagstuk, wij willen enkele gedachten geven over het bezoek van prof. Soepomo aan Nederland. Het indonesische nationalisme is even gevoelsmatig als het perzische. De hartstocht o- verwoekert ook hier het welbegre pen eigenbelang van de oosterse natie. De opdracht aan prof. Soe pomo is de voorbereidingen te tref fen om de ruime band tussen In donesië en Nederland te slaken. En daar is dan aan vastgekoppeld, Ne derland er toe over te halen van zijn hoogheidsrechten over Nieuw- Guinea afstand te doen. Laat ons de beide indonesische wensen afzonderlijk bezien. Het unie-statuut is een zo lege huls, dat weinig Nederlanders er waarde WEER ONTVANGEN prima manchesterjassen in verschillende maten f 42. windjacks vanaf f 13.50. W. DINGEMANSE Tel. 255, Colijnsplaat. aan hechten. Maar het heeft toch deze betekenis, dat van de histori sche samenwerking tussen beide ge bieden een symbool bleef bestaan. De bestendigheid der samenwerking is er in uitgesproken. Nederland is aan de Unie getrouw geweest. Het heeft zijn mensen blij ven beschikbaar stellen, zover die door Indonesië werden gewenst, het heeft Indonesië zo hoge leningen verstrekt, dat de minister van Fi nanciën heeft verklaard, dat zonder het offer van deze leningen de ne- derlandse financiële toestand ons zorgenkind er heel anders uit zou zien. Het is zover gegaan, dat het de indonesische politiek tegen Ambon gesteund heeft, het land dat door een onvergelijkelijke trouw je gens Nederland heeft uitgeblonken. Daartegenover is Indonesië tekort geschoten in de beveiliging van de nederlandse belangen op zijn ter rein. Na al deze waarden genoten te hebben, zegt Indonesiëik wil voor goed afscheid van u nemen, ik wil slechts een internationale verstand houding. Zelfs de verhouding tot Nederland als meest begunstigde natie schrap ik uit mijn beleidspro- gram. Deze politiek komt louter voort uit gevoelsoverwegingen. Als Nederland zijn handen van Indonesië aftrekt, dan is dat recht streeks tegen het indonesisch be lang. Reeds zijn verschillende on dernemingen bezig hun tenten elders op te slaan. De vergelijking met Perzië, dat de engelse vaklieden laat vertrekken, dringt zich onwille keurig op. Een bestendige betrek king tot het land dat ervaring heeft in de archipel is de voor de hand liggende methode om het zelfstan dig Indonesië tot verdere ontwik keling te brengen. En de bevolking ginds gevoelt het. Zelfs prof. Scher- merhorn, ee;i onverdacht vriend van de huidige indonesische machtheb bers, kwam onlangs uit, Indonesië terug met de boodschap, dat men aldaar de Nederlanders steeds meer gezind is. Wie is de lachende derde? De zelfde als in Perzië: de heer Stalin. Het communisme woelt na desou- vereiniteitsafstand in Indonesië al meer en meer. Tijdens een onge mene crisis, die de nieuwe staat ondermijnt, weigert men de broe derhand aan een natie, die zich zo loyaal heeft gedragen als nimmer enig volk deed na een zo grote te leurstelling als ons deelachtig werd. Maar men gaat nog verder dan de eis te stellen der volledige los scheuring van het land der meest gerede samenwerking. Men insinu eert, dat Nederland de verdragen heeft geschonden door zijn rechten op Nieuw-Guinea niet uit handen te geven, terwijl het voorbehoud ten aanzien van dat gebied nadruk kelijk tot de afspraken behoorde ter rondetafelconferentie. Als Nederland het oppergezag wil behouden over Nieuw-Guinea, dan bedoelt het daarmee een groot offer te brengen ten bate ener his torische traditie, maar vooral ten bate van de bevolking van dat ge bied. Het land geeft grote moeilijk heden. Nederland zal er veel geld aan ten koste moeten leggen; de De mooiste collectie vindt u in Opril Markt bij de Kade Zeeland's meest toonaangevende Stoffenhuis Ter vergoeding van uw reis kosten geven wij onze klanten uit Noord-Beveland bij aan koop van stoffen voor mantels of japonnen tegen inlevering van deze advertentie v. voordelen der exploitatie worden door velen betwijfeld en als het een waardevolle kolonie zal kunnen worden, dan zullen op zijn best onze kleinkinderen of achterkleinkinderen dit kunnen beleven. Wat wil Indonesië toch met Nieuw- Guinea Het heeft de grootste moeite in zijn eigen huidige terrein overeind te blijven en daar zijn gezag te doen gelden. En onderwijl houdt het zich bezig met gebiedsexpansiel Een nieuw land met een ander volk moet worden begrepen in de ontzettende worsteling om zijn bestaan, waarin Indonesië verkeert. Nieuw-Guinea zou een kolonie worden der Ja vanen Wij begroeten prof. Soepomo als een gaarne geziene gast, als een eerbiedwaardige persoonlijkheid, maar wij hopen dat de voorbespre kingen enig koel water zullen stor ten op de brandende gevoelens, waarmee zijn regering hem uitzond. DEZE WEEK 250 gram speculaas (wit of bruin) 100 gram choc, flikjes of 150 gram toffees samen voor slechts 84 cent. W. Dingemanse, Colijnspl. Jammer van de tijd. De voornaamste werkgeversbon den in Nederland hebben de leden van onze volksvertegenwoordiging uitgenodigd om een bezoek te bren gen aan een aantal industrieën. Het doel van deze bezoeken is om de Kamers in kennis te brengen met de problemen waarmee de industrie worstelt. Ruim zeventig kamerleden hebben de invitatie aanvaard. Men zal ruim twintig ondernemingen be zoeken in ruim drie dagen. Wij geloven niet dat dergelijke rondritten langs een aantal bedrij ven enige zin heeft. In de eerste plaats wisten wij niet dat zoveel Kamerleden niet op de hoogte wa ren van de problemen in het be drijfsleven. Dat pleit niet voor hun kennis van de landsvragen. Vervol gens is het onmogelijk in een tijds ruimte van nog geen vier dagen in zicht te krijgen in de problematiek van ruim twintig industrieën. Gelegenheid voor enig critisch onderzoek is ten enenmale afwezig. De verschillende leiders der indus trieën kunnen vertellen wat zij wen sen. De bezoekers hebben geen tijd voor gedachtenwisseling. Deze ge hele excursie kan niet anders zijn dan een uitstapje. Dit gebeurt di rect na het zomerreces en dan is er warempel toch wel iets anders te doen. Strak been. Maar zelden komt onze regering in verzet tegen de besluiten van Washington. Het ontwerp-vredes- verdrag met Japan was haar echter al te kras. Wij waren de eersten die met en mede voor Amerika ten strijde trokken in het Verre Oosten. Ons land heeft de meeste schade ondervonden van de Jappen, want dank zij hen verloren wij geheel Indië. De slechte economische positie van Nederland ontstond voor een groot deel door de veranderde ver houding tegenover Indië. Onze be talingsbalans is in een onwaardige toestand. Wij leenden grote bedra gen in de V.S. Wij hielden tracta- ten en beloften. Wij lossen rente af van schulden, die in en door de oorlog ontstonden. Voor Nederland wordt er geen streep door de schul denrekening gehaald. Wij moeten bezuinigen, rente betalen en aflossen. Wij moeten hard werken om de eer der overwinning op de Jappen waar dig te zijn. De Amerikanen hebben met een gul gebaar onze vordering op Japan oninbaar verklaard. Uit deze vorde ring zouden wij mede onze verplich tingen jegens de V.S. kunnen vol-

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1