NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD AllfiUSTUS De Ambonezen wollen japon- en mantelstoffen 20 pet korting No. 2542 Zaterdag 25 AugustusT1951 54e Jaargang mm EN UITGAVE A. G. IS, MARKUSSE TE WISSEItERICe TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 damesoveralls Schrijver's Stoffenhandel Goes Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's DEZE WEEK 200 gram fijne koekjes 100 gram rumbonen 1 zakje kleine snoepjes samen voor slechts 89 cent W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. n De één en dertigste Augustus blijft, ondanks het feit dat de Vrouw, die vijftig jaar over ons regeerde, heeft afstand gedaan van de troon, een dag die leeft in het hart van ons volk, een dag die veelvuldige her inneringen oproept en die een ge voel van stille dankbaarheid wekt, dat zij in ons midden is, welvaren der en blijmoediger dan in de da gen tijdens en terstond na de grote beproevingen, die over ons land zijn gekomen. Dat de rust, waaraan zij deelachtig werd haar herstel van gezondheid brengt, het geeft ons bij onze jarenlange verbondenheid aan haar persoon een bijzondere vreug de. De prinses verstaat de zeldzame kunst, tegelijk de historische en le gendarische betekenis, die in haar gestalte aanwezig is, onaantastbaar te houden en een levende waarde te zijn in het heden, een persoon lijkheid, die tot ons blijft spreken. Zij is de vertegenwoordigster van een groot verleden, van een tijd, waarin voorspoed heerste in ons land, een tijd waarnaar velen, die hem beleefd hebben, hunkerend te rugverlangen. Dat tijdperk eindigde in een crisis en gedurende die crisis bevestigde zij de roem van decennia van wijs regeringsbeleid door een heldhaftige gedraging. Zij was de ziel van het verzet tegen de vreem de overweldiger, de hoge afgezante, die de bondgenoten noopte tot hulp aan Nederland. Thans is de periode van groot heid en voorspoed voorbij en ook de periode van strijd en worsteling om de nationale onafhankelijkheid ligt achter ons. Een nieuwe tijd is ingegaan, nieuwe problemen be stormen onze natie, een nieuwe ko ningin ontving de hoogste leiding. Zij is een andere persoonlijkheid dan haar moeder, zij heeft (wanneer men het leven van Wilhelmina be schouwt in zijn geheel) een andere levensuitbeelding, zij behoort aan een andere periode der geschiede nis. Zoals koningin Emma op de achtergrond getreden is bij de re geringsaanvaarding van haar doch- ZOjUIST ONTVANGEN speciale met lange en korte mouw kleuren blauw en khaki W. DINGEMANSE Tel. 255, Colijnsplaat. ter, zo deed het koningin Wilhel mina. Heel de stralende beminne lijkheid van onze huidige koningin kan zich doen gelden, de gehecht heid aan haar persoon en aan haar huisgezin, dat aan ons volk zo lief is, kon worden gesmeed. De ver ering voor de oude dynastie kreeg een verjeugdigde vorm. Maar niettemin heeft Wilhelmina de plaats in ons hart behouden, om onze blijvende erkentelijkheid, doch eveneens om haar levende belang stelling, om de sympathie, die zij wekt bij haar stille omgang met ons. Die belangstelling is onuitputtelijk en zonder gerucht. Telkens leest men van haar deelneming aan wer ken en ondernemingen van welda digheid en kunst. Met een beschei denheid, die even voornaam is als de vlekkeloze hoogheid waarmee zij eenmaal de koninklijke waardigheid droeg, verricht zij thans haar plich- Een van de kwade gevolgen van het hinken op twee gedachten, waar toe het Indië-beleid der laatste ja ren geleid heeft, is de ambonese tragedie, die zich thans in een nieuwe gedaante openbaart, n.l. in onrust en ontstemming onder de Ambone zen in Nederland. Indien men de trouw van Ambon aan het Rijk had willen waarderen, dan zou dit hebben kunnen blijken ten op het terrein, dat zij voor zich aangewezen acht. En nu de staatszorgen haar niet meer kwellen, is er toch één ge bied, waarop zij ons volk voor wil blijven gaan. Het behoeft ons door de historici, die het nederlandse volkskarakter beschreven, niet ge zegd te worden dat de religieuse, de christelijke gezindheid, die in het volkslied tot uiting komt, een van de voornaamste elementen is, die dat karakter bepalen. Prinses Wil helmina laat niet af ons volk aan zijn godsdienstige roeping en be lijdenis te herinneren en ons tot nadenken te stemmen. De koninginnedag moge thans verplaatst zijn van 31 Augustus naar 30 April, wij steken de vlag uit voor haar, die een halve eeuw onze ko ningin geweest is en wij bidden dat God haar behoede, haar leven, dat ook in zijn avond tot ons spreekt in zijn schoonheid en waardigheid. Dr P. H. Ritter. door een politieke daad. Het had op de weg van Nederland gelegen, zijn medewerking te geven aan een federalistische oplossing van het in- donesische conflict, waardoor de vrijheid zou zijn gewaarborgd van die volken van de Archipel, welke zich niet thuis voelen onder het Ja vaans regiem. Dit is niet geschied. De neder landse regering heeft de eenwor ding van Indonesië onder javaanse opperheerschappij getolereerd en zij heeft zich niet gehouden aan het fraai geformuleerde en plechtig on dertekende statuut. Aan de andere kant is zij er zich van bewust, dat zij zulke getrouwe onderdanen als de Ambonezen altijd geweest zijn, niet mocht verlooche nen en zij gaf de KNIL-soldaten, die een zeer ongewis lot tegemoet zouden gaan, wanneer zij aan de Republik moesten worden overge leverd, in Nederland asyl. De mooiste collectie vindt u in Opril Markt bij de Kade Zeeland's meest toonaangevende Stoffenhuis Ter vergoeding van uw reis kosten geven wij onze klanten uit Noord-Beveland bij aan koop van stoffen voor mantels of japonnen tegen inlevering van deze advertentie V WEEK-RECLAME Chocolaatjes per 100 gr. 48 ct Choc, hagelslag 200 gr. 60 ct Een fles limonadesiroop met 1 fles puddingsaus f 1.35. Een half pond koekjes en 100 gr. snoep 90 ct. Een rol sterke pepermunt, een rol zuurtjes en een rol drop samen 27 ct. L. de Waal, Colijnsplaat. door dr P, H. Ritter

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1