NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD STRIJD TEGEN VRIEND EN VIJAND De zon concurrent ven de steenkool No. 2541 Zaterdag 18 Augustus 1951 54e Jaargang Eerste centrale zonnever warming Is al in gebruik DRUK EN UITGAVE A. G. M, MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's y olgens een bericht in het engelse blad „Sunday Express" zou on der andere ook in Nederland -een deel van het geregelde britse leger gelegerd worden. In verschillende nederlandse havens zouden voor uitgeschoven vlootbasis ge opend worden, terwijl even - eens opslagplaatsen, bevoorradings centra, herstelplaatsen en andere diensten van het leger hier in Ne derland zouden worden gevestigd. Met een geweldige nieuwe basis in Antwerpen en de bouw van 26 kam pen in België zou reeds een aan vang zijn gemaakt. De bedoeling van deze legering op het continent zou zijn, dat bij eventuele vijandelijkheden, niet eerst de britse troepen over het kanaal moeten worden verscheept, hetgeen uiteraard met grote risico's gepaard gaat. Britse troepen, reeds op het vasteland, kunnen sneller, afdoen de en met minder risico's worden ingezet. Dit systeem bespaart tijd, manschappen en materiaal. Voor de landen waar de troepen worden gelegerd, brengt het echter ook minder aangename consequenties met zich mede. Zij zouden ter voor koming van vijandelijke bezetting een „vriendschappelijke bezetting" moeten tolereren Water in Amsterdam. Door de enorme regenval in de afgelopen week en de overstromin gen in Amsterdam is de dijk van de Haarlemmertrekvaart bezweken en liepen de IJpolder en de spoorbaan ernstig gevaar. Midden in de nacht is men met man en macht aan het werk getogen om het gat in de dijk te dichten. Tijdens deze werkzaam heden, die belemmerd werden door moeilijke aanvoer van materialen bezweek de dijk ook op een twee de plaats. Men was hier gelukkig spoedig bij, zodat het gevaar spoe dig bezworen kon worden. Na de ze ervaringen is men zo verstan dig geweest de gehele dijk te con troleren, doch het onderzoek bracht geen nieuwe zwakke plekken aan het licht. De treinen op het baan vak Amsterdam-Haarlem reden met sterk verminderde vaart over de spoordijk, aangezien de mogelijk heid van ondergraving van de spoor baan niet uitgesloten werd geacht. Dankzij het harde werken van de mannen van Publieke Werken Am sterdam is de dijk gedicht en ver der gevaar bezworen. Men heeft daarna getracht het water in de Haarlemmertrekvaart op een zo laag mogelijk niveau te brengen, wat echter niet zo eenvoudig was door het feit, dat het gemaal reeds overbelast was. Komt er een engelse „bezetting"? Het is weer een bewijs, dat on ze strijd tegen het water in het algemeen nog niet uitgestreden is. Onze oude vijand neemt iedere mo gelijkheid te baat om zijn verloren terrein te herwinnen. Wij zullen waakzaam moeten zijn. Strijd in Drente. In het Ambonezenwoonoord „Schat tenberg" bij Westerbork is het tot een treffen gekomen tussen deam- bonese aanhangers van het offici ële bureau Zuid-Molukken in Den Haag en het niet-officiële bureau in Rotterdam. Ondanks het rege ringsverbod hadden namelijk de vertegenwoordigers van het bureau in Rotterdam het kamp „Schatten berg" betreden, hetgeen door het deel dat niet met dit bureau sym- patiseert, niet werd genomen. Het resultaat van dit onverstandig op treden van deze rotterdamse heren was een uitgebreide vechtpartij, waarbij liefst vijf zwaar gewonden vielen en een groot aantal lichtge wonden. Deze vertegenwoordigers van een klein afvallig deel, dat afbreuk doet aan de ambonese vrijheidsstrijd, brengen door hun uitlokken van incidenten de goede naam van de hier te lande verblijvende Ambo nezen in discrediet. Dank zij het krachtdadig optreden van de kamp leiding, geassisteerd door de rijks politie is erger voorkomen. Terreur? De laatste tijd is gebleken, dat de leden van de „Stichting Door de Eeuwen Trouw" aan vervolging blootstaan. Wij vragen ons af, of men hiermede niet een beetje voor barig is, gezien het feit, dat er nog niets is uitgezocht en geen uit spraak bekend is. Men mag toch geen voorbarig oordeel vellen. Het is zeer goed mogelijk, dat de geruchten die de ronde doen en de affaire Sweerts volkomen onaf hankelijk staan van de „Stichting Door de Eeuwen Trouw". Laten wij ons vooral niet laten verleiden tot methoden, welke in ons land niet oirbaar zijn. Later komt mis schien het zelfverwijt. Buiten dat hebben wij een naam van demo cratisch en vrijheidslievend land hoog te houden. Uiteindelijk zullen de nederlandse rechters wel uitmaken of de Stich ting buiten haar boekje gegaan is en dan zullen er zo nodig maatre gelen genomen worden. Heeft de Stichting geen wetsovertreding be gaan, dan dient zij van alle smet ten gezuiverd te worden. Men blij- ve echter voor de uitspraak vooral objectief. Door relaties met grote firma's kunnen wij zonder prijsverhoging zorgen voor jongenskleding, costuums, regenjassen enz. W. Dlngemanse Telefoon 255 Colijnsplaat Aardgas in Twente. De aanboring van een aardgas- laag onder de gemeente Tubbergen bij Ootmarsum door de nederland se aardoliemaatschappij betekent voor de twentse industrie een bui tenkansje. Het gebruik van aardgas was reeds eerder ter sprake geko men in verband met de stagnatie in de kolenvoorziening vorige win ter en de stijging van de kolen- prijzen. Bovendien biedt het gas een hogere calorische waarde dan de nederlandse of amerikaanse steen kool, zodat bij gebruik van aardgas de kosten lager en het nuttig ren dement hoger is. In dit geval is dus de exploitatie economisch ver antwoord. Reeds op vier andere plaatsen in ons land had men voordien aard gas aangeboord, o.a. bij Coevorden. Doch de vondst bij Tubbergen is van groter belang, daar het aard gas hier dichter bij de industrie gebieden ligt. Het wachten is nu nog op de onderzoekingen die uit DEZE WEEK 250 gram koekjes (pracht sortering) 100 gram toffee's samen voor slechts 82 ct 2 rol zuurtjes en 2 rol sterke pepermunt samen voor 19 cent W. Dlngemanse, Colijnspl. moeten wijzen, of de reservevoor- raad van deze laag zo groot is, dat exploitatie verantwoord is. Wan neer dit het geval mocht zijn dan zou dit vpor deze industrieën een pracht gelegenheid zijn. Een ener giebron zo dicht bij huis, betekent minder transportkosten en minder kans op stagnatie van de aanvoer. Het is voor de eerste maal dat men in Twente aardgas heeft aan getroffen. Wel was er reeds het vermoeden, maar zekerheid heeft men nu pas gekregen, juist over de duitse grens hadden de Duitsers ook reeds aardgas aangeboord. De duitse bron is echter nog niet in exploitatie gebracht. Bijna alle zomergenoegens hangen op de een of andere manier samen met de al dan niet goede gezindheid van de zon. Wie aan het strand zit, wacht op de zon om bruin te branden, maar ook op de heide en in de bossen is de zonneschijn een noodzakelijke factor om een vacantie volkomen te doen slagen. Wij hebben er allen slechts een flauw vermoeden van, maar we kun nen ons wel voorstellen bij enig nadenken, dat de temperatuur op de zon geweldig hoog moet zijn. Een dag flinke zonneschijn is in staat om de mensenhuid behoorlijk te verbranden en niemand zal dus schrikken wan neer hij verneemt dat de temperaturen, die in het inwendige van de zon heersen, variëren van 10 tot 20 millioen graden. Er is hier dus sprake van een geweldige warmtebron en de mensheid heeft al eeuwen ge tracht die zonnewarmte doelmatiger te gebruiken dan dit tot nu toe het geval is. Veel geleerden hebben er hun tijd aan gegeven, doch men slaag de er niet in die gratis warmte te conserveren, zodat ze zou kunnen worden aangewend op plaatsen, waar de temperatuur onaangenaam is. Men heeft zich afgevraagd hoe de zon haar warmte kon produceren. Immers, wanneer dit ontdekt is, dan zou men langs kunstmatige weg kun nen trachten een dergelijke warm te te ontwikkelen, zodat we de zon desnoods voor de warmte zouden kunnen missen. Op dit punt tast te men zeer lange tijd in het duis ter, maar de laatste 20 jaar heeft men met dit onderzoek aanzienlijke vorderingen gemaakt. De resultaten op dit terrein han gen samen met die op het terrein van het atoom-onderzoek. De vele pu blicaties over de atoom-energie en de ontploffing van de eerste atoom bom in Japan hebben ons geleerd, dat er bij die atoomsplitsing warmte vrij komt. Mensen op straat verdamp ten en men vond niets van hen te rug in Hirosjima. Sinds de vinding van die atoombom heeft men ech ter wegen gevonden, waardoor nog meer energie kan worden vrijge maakt. Door het opwekken van kern reacties bij waterstof, waarvoor op zichzelf al geweldige temperaturen vereist zijn, is men erin geslaagd de zonnewarmte te evenaren. De zgn. H-bom, die in Amerika is uit gevonden, heeft dan ook nog een veel verschrikkelijker uitwerking dan een „eenvoudige atoombomme tje". Geen wonder dat men op de ge dachte kwam, dat er op de zon iets dergelijks gebeurde. Hier is sprake van een geweldige energie-ontwik keling. Elke seconde verliest de zon 4 millioen ton massa in de vorm van licht- en warmtestraling, die naar de aarde wordt gezonden. De ze wetenschap maakt het ook mo gelijk om te berekenen wat er nu met de zon in de toekomst gaat ge beuren, want ook hier is vanzelf sprekend een slijtage-proces gaande. Het wordt warmer. Men heeft nu kunnen berekenen dat de zon in de komende millioe- Nog enkele paren nylonkousen voor f 4.95 Skisokken 75 ct Theedoeken 75 ct Herensokken van f 3.95 nu f 2.50 Directoirs f 1.89 en nog enkele andere zeer voordelige aanbie dingen. L. de Waal. Colijnsplaat.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1