NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Zelfs dit middel baat niet No. 2540 Zaterdag 11 Augustus 1951 54e Jaargang Veerdienst Kortgene-Wolfaartsdijk DE NOQRDBEVELANQSE BRUG Werkoverhemden DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3 50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Even voor Pinksteren van dit jaar werd door de kring Noord-Beve land van de Z.L.M. een keurige folder verspreid met o.m. bovenstaande fraaie tekening. Dit was de oorzaak dat het „Brugcomité" weer eens in vergadering bijeen kwam en uit haar midden een werkcomité benoemde, dat intensief voorbereidend werk zou moeten verrichten teneinde een betere verbinding tussen Noord- en Zuid-Beveland te verkrijgen. Dit werkcomité, uitgebreid met een vooraanstaande Goesenaar, heeft sindsdien vele besprekingen met terzake kundigen en hoge functionnaris- sen gevoerd. Een en ander zal in de naaste toekomst besliste gevolgen hebben. Zo hoorden we deze week een officieus bericht, dat op korte termijn een nieuwe veerboot in de vaart gebracht zal worden. De afmetingen van die nieuwe boot zouden zijn: 45 meter lang, 14 meter breed, een motorvermogen van ongeveer 240 pk en een laadvermogen van ongeveer 30 auto's. Deze boot zou „De Zandkreek" moeten vervangen en het voor die boot veel te drukke verkeer gemakkelijker kunnen verwerken. Waar die nieuwe boot als overgangsmaatregel naar een vaste oever verbinding zou moeten dienen, wensen wij haar tussen Noord- en Zuid- Beveland geen te lange vaart toe, maar wel een zeer spoedige vaart. De Noordbevelanders zouden wij vanaf deze plaats gaarne adviseren om de binnenkort aan te bieden kwitantie ad 50 cent voor het lidmaat schap van „De Noordbevelandse Brug" wel te willen betalen, daar dit geld gebruikt moet worden om de diverse onkosten te bestrijden en het werk voort te zetten. Door „over de brug te komen" komen wij tenslotte toch nog over de brug. door dr P. H. Ritter De eerste indruk, die de lezer heeft gekregen, toen hij gewaar werd dat de britse minister van buiten landse zaken een artikel in het rus- sische hoofdorgaan de „Prawda" publiceerde, kan men weergeven door het woord: eindelijk! Eindelijk een vrije gedachtenwisseling tussen volk en volk, een openhartig elkaar tegemoettreden zonder de trucs der diplomatie. Khaki, licht- en donkerblauw, bruin, flanel enz. Alle maten en prijzen W. Dingemanse Speciaal adres voor werkkleding Colijnsplaat Zou het gaan dagen in het Oos ten? Zal het russische volk ont vankelijk worden voor het feit, dat het Westen niets kwaads in den zin heeft en zich alleen maar wapent tegen een niet aflatende russische dreiging? Zal men langs deze ge moedelijke wegen de hele wereld kunnen bevrijden van de militaire last, die haar ten dode toe bezwaart Helaas I, het gevoel van opluch ting verdwijnt, zodra men kennis neemt van het russische antwoord, waarmee de Prawda op devredes- en vriendschapsboodschap van Mor rison reageert. De russische macht hebbers durven zelfs deze vrijmoe dige gedachtenopenbaring van de politieke tegenstander aan, omdat zij tegenover hun massa's het feil loze slaapmiddel beschikbaar heb ben van de demagogie. De groot meester der volksmisleiding, Joseph Göbbels, heeft school gemaakt. Men heeft slechts de feiten te groeperen in een sluw overlegd verband en de eerlijke bedoelingen van de te genstander verschijnen terstond in het valse licht <ier verdenking. Re sultaat is, dat men na de gedach tenwisseling sterker tegenover de massa staat dan ooit te voren. De heer Morrison zegt, terecht, dat in Rusland vele feiten verzwe gen worden gehouden, dat men zich daardoor geen mening kan vormen over de wijze waarop de rest van de wereld leeft en denkt en dat ont moetingen tussen Russen en niet- Russen onmogelijk zijn aangezien de russische regering haar grenzen voor niet-Russen sluit. Zo blijft het russische volk bevangen door een onjuiste voorstelling omtrent dat gene wat in het buitenland geschiedt. „Britse burgers", zo roept hij uit, „worden niet uit hun huizen ge haald, niet naar arbeidskampen ge zonden. Kennen de Russen het gevoel van persoonlijke vrijheid, hetwelk elke britse burger kent?" De „Prawda" antwoordt: wij zijn vrijl Niemand is zo vrij als wij. Maar wij kunnen geen vrijheid toe staan aan de vijanden van het volk, die er op uit zijn het kapitalisme in de Sowjetunie te herstellen en hiermee de uitbuiting van de ene mens door de andere. Die moeten naar de gevangenissen en naar de werkkampen 1 Met anderewoorden: wij kunnen alleen vrijheid toestaan aan de men sen, die het met ons eens zijn. Wie het niet met ons eens is, moet wor den gestraft. Hier treedt het wezens verschil aan de dag tussen de sow- jetrussische denkwijze en die van de democratische landen. Die laat ste sturen de lieden, die het kapi talisme willen afschaffen en het communisme willen vestigen niet naar gevangenissen en werkkampen, maar laten hen toe in hun parle menten. Die laten hun hele volk vrijelijk luisteren naar de stem, die uit Rusland door de radio tot hen komt, terwijl de Russen het luiste ren naar de buitenlandse radio ver bieden en hun mexicaanse honden de aether injagen om de buiten landse klanken stuk te joelen. Het democratisch stelsel is be stand tegen kritiek op eigen wezen. Dit is een bewijs van zijn kracht. Als morgen de communistische partij in Engeland beschikt over de grote meerderheid in het parlement, dan wordt het overmorgen een commu nistische staat. Maar als morgen de grote meerderheid in Rusland tot een ander economisch en politiek stelsel zou willen terugkeren, dan is er geen kans voor die meerder heid, omdat zij reeds in gevange nissen en werkkampen werd opge borgen. „Wij laten u Britten, u buiten- DEZE WEEK 100 gr. lichte choc, toffee's en 250 gr. koekjes (zeer fijne sortering) samen voor slechts 82 cent 150 gram zuurtjes 25 cent 2 pak janhagel 55 cent W. Dingemanse, Colijnspl. landers niet toe in de sowjet-repu- bliek, omdat ge dan terstond zoudt gaan samenzweren met onze oppo sitie", schrijft de Prawda. Dit is eenvoudig een insinuatie. Dit is een stelling uitspreken zonder één en kel bewijs. Is er ooit van een sa menzwering van buitenlanders te gen het sowjet-regiem gebleken, toen vóór de oorlog honderden bui tenlanders van niet- communistische gezindheid (men denke aan figuren als dr De Vlugt, de vroegere bur gemeester van Amsterdam) reizen naar de Sowjet-Unie ondernamen? Er is niets van gebleken. Zou, als thans de Intourist haar werkzaam heden hernam, opeens een reeks van samenzweringen ontstaan tegen de russische staat? Geen ernstig mens kan dat geloven. Indien er Russen, die uit andere overwegingen naar het buitenland zouden komen, dan om zich te men gen in de binnenlandse aangelegen heden van de gaststaat - hetgeen de Prawda van elke vreemdeling, die in Rusland verschijnt, ducht - dan zouden die Russen verwonderd en bewonderend staan tegenover de sociale wetgevingen, de zorg voor de arbeidsvrede, de verzekering te gen werkeloosheid, die het Westen vertooont. Maar zij zouden óók mis schien gaan begrijpen, dat een La- bour-bewind alles voor zijn arbei ders kon doen - behalve die ver tragingen in de sociale voorzienin gen wegnemen, welke alleen en uit sluitend voortkomen uit een mili taire belasting, waartoe de bewa pening van Rusland haar dwingt. De zoete koek, die de Prawda als dessert geeft van het pittig ge recht van Morrison zal door de Russen worden gegeten. Er zit slaap poeder in die koek. Er wordt notabe- ne van vrijheid gesproken, terzelf- dertijd, dat grote delen van de sa tellietstaat Hongarije de werkkam pen en gevangenissen worden inge jaagd 1 Maar het ergste is, dat een eer lijke gedachtenwisseling ontaardde in een woordenspel. Zelfs dit mid del om de verstandhouding tussen Oosten en Westen te verbeteren faalt. Het schermen met ficties blijft doorgaan en daarmee de angst en WEEK-RECLAME 1 pond zoute vis 100 cent 200 gram toffee's 45 cent 200 gram babbelaars 35 cent Half pond koekjes 50 cent Fles limonadesiroop 100 cent Pak havermout en een bus Klok- poeder van 88 voor 75 cent L. de Waal Colijnsplaat

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1