NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD J. van Halst Zoon Hoe de spoor aan het kaartje komt no. 2539 Zaterdag 4 Augustus 1951 54e Jaargang kinderoveralls EN MEUBELEN DRUK EN UITGAVE A. G. M. EWARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Engelse reizigers kregen een „hondenpenning" Alom de stille getuige van elke passagier De stationshal van talrijke plaat sen lijkt in de zomer wel een bijen kort. Onophoudelijk zwermen er groepen reizigers in en uit. Niet al leen de stationsgebouwen in grote steden genieten dit voorrecht, want in de zo vurig begeerde vacantie- tijd wordt menig provinciestadje of landelijk plekje in een verkeerscen- trum omgetoverd. De stationshal van iedere stad en elk dorp heeft zijn eigen geschiedenis. Het is een plaats van samenkomst bij vertrek ook als dit voor altijd is en menige traan is er gevallen. ledereen moet door de stations hal om bij de treinen te kunnen komen, want daar bevindt zich het plaatskaartenbureau, waar we tegen betaling dat typische stukje carton ontvangen, dat onze metgezel zal zijn gedurende de reis: het spoor kaartje. Hoo heit vroeger was. Lang voordat er treinen reden waren er openbare middelen van vervoer. Men reisde per diligence of men stapte in een trekschuit om elders te komen, maar in beide ge vallen had men een bewijs nodig van betaling der vervoerskosten. Meestal werden deze bewijzen ge schreven in meervoud, want er werd tevens een plaats mee besproken. Zoals op een bioscoopkaartje het nummer van uw rij en uw stoel vermeld staat, zo besprak men door aankoop van een vervoersbewijs een plaats in de diligence of trek schuit. Beide vervoersmiddelen raak ten uit de tijd toen de trein kwam maar het kaartje bleef aanvankelijk nog in oude vorm modern. Ook de spoorwegen gaven na hun geboorte speciale plaatsbewijzen in drievoud af met het nummer van de wagen er op en de plek waar u kon gaan zitten. De historie ver meldt helaas niet of de plaatsen bij het raam ook duurder waren dan aan de binnenkant. Nu lachen we daar om, maar men was tenminste verzekerd van een zitplaats. Wie wel eens gedrongen tussen een hut koffer en een dikke juffrouw, met de bagage van een handelsreiziger in iood en zink op zijn tenen, een vacantiereis heeft volbracht, zal heimwee krijgen naar dit systeem. U kon eenvoudig geen ruzie krij gen over uw zitplaats, want de con ducteur liep met een afschrift van uw biljet in zijn zak en wist dus Ook in zijn we ruim gesorteerd. Voordelige prijzen en prima kwaliteiten. W. Dingemanse. Telefoon 255. Coiijnsplaat. precies waar u „thuis" hoorde in de trein. Naarmate de spoorzaken zich uit breidden werd dit systeem te inge wikkeld en in 1833 zien we in En geland dan ook al een ander spoor kaartje, dat meer op een moderne en bij afgifte van een datum wer den voorzien, zodat ze na gebruik ongeldig werden. Weldra waren nu alle metalen vervoerbewijzen uit de circulatie, enkele exemplaren uitge zonderd. De directies van sommige maatschappijen gaven en geven soms nog aan functionarissen een biljet in zilver of ivoor om als vrijbiljet te gebruiken. Edmonson was niet alleen handig in het uitvinden van systemen, hij fabriceerde ook zelf een dateerma chine, die bij tal van maatschappijen in gebruik werd genomen. Na zijn dood werd de firma Edmonson on- H.K.H. Prinses Irene, die morgen haar twaalfde verjaardag viert. Onze hartelijke gelukwensen 1 hondenpenning leek dan op een bil jet, want het was van koper of zink. Het station van bestemming was in het plaatje gestempeld en daaronder stond het serienummer van de plaats van afgifte. De pen ningen werden door de conducteurs ingezameld, die ze sorteerden en terugzonden naar de plaats van her komst. Vanzelfsprekend moest ook dit systeem een roemloos einde vinden in de hopen plaatjes, die de con ducteurs 's avonds moesten sorteren en opzenden. Men denke zich een dergelijk sorteerkantoor eens in op het Centraal Station te Amsterdam 1 Er zou een volledig spoorwegmunt- bedrijf in het leven moeten worden geroepen. Men besloot echter eerst tot verandering over te gaan, wan neer iemand een efficiënt systeem kon vinden. Een geniaal man. Men vond die iemand spoedig in Thomas Edmonson, een stationchef, die voordien reeds als meubelma ker en kruidenier was mislukt. Het treinbedrijf zou hem meer geluk brengen. Hij zag de koperen plaat jes en stelde voor om cartonnetjes te fabriceren, die dan in speciale houders moesten worden geplaatst der leiding van de zoon van Tho mas een der voornaamste produ centen van stempelmachines. Te genwoordig vindt men stempelma chines die per uur ongeveer 10.000 kaartjes bedrukken, terwijl de eer ste handpersen ongeveer 1000 bil jetten per uur van een datum voor zagen. Het systeem van de omvang rijke borden met allerlei kaartjes voor tal van richtingen is dus al weer verlaten. Men beschikt op de grote stations over een grote voor raad onbedrukte kaartjes, die aan het loket worden voorzien van een opdruk met richting en prijs. Zo is het nu. Een bijzondere moeilijkheid bij het spoorkaartje ontstaat wanneer men op een traject wil reizen, waarbij verschillende maatschap pijen een aandeel van de prijs ont vangen. Om hieraan tegemoet te komen heeft men couponboekjes in gevoerd. Elke coupon geeft recht op het afleggen van een deel van de reis. De conducteur scheurt nu de coupon uit het boekje, die be stemd is voor het deel van de reis waarop hij controle uitoefent. Die coupons worden dan opgezonden naar de maatschappij van uitgifte, waarna verrekening van devracht- DEZE WEEK 200 gram koekjes (feestmelange) en 100 gram rumbonen samen voor slechts 78 cent 150 gram zuurtjes 25 cent 3 rol closet 45 cent W. Dingemanse Coiijnsplaat prijs mogelijk is. Koopt men een kaartje naar Engeland, dan kan men zowel over Vlissingen als over Rot terdam reizen. Voor beide trajecten vindt men een biljet in zijn coupon boekje, waarvan er dus slechts één wordt gebruikt. Een verlengstuk van het vervoer- bewijs is het perronkaartje dat nu al weer een zestigjarige geschiede nis achter de rug heeft. De eerste exemplaren kostten slechts een hal ve stuiver en zij moesten een kwar tier voor de aankomst van de trein worden gekocht. Dit moment werd met het luiden van de stationsbei aangekondigd. De geschiedenis van het spoor kaartje vanaf de eerste levensdagen tot zijn moderne vorm loopt langs kronkelpaden doch hij blijft nuchter en koud. De romantiek en ook de dramatische zijde aan de levensloop van dit merkwaardige miniatuur document moet men zoeken bij de afzonderlijke exemplaren, die soms getuige zijn van droevige tonelen en hartstochtelijke ontmoetingen, waar in de bezitters, soms na wekenlange reizen, de hoofdrol spelen. De his torie, die gemaakt wordt door het treinkaartje, is dikwijls beslissend voor vreugde en droefheid van tal loze gezinnen, ja, in het bezit van diplomaten kunnen de namen op deze nietige kwitantie zelfs een ver klaring bevatten van oorlog en vre de. Gelukkig zijn het stille getuigen, waaraan elk geheim kan worden toevertrouwd, zodat zij steeds de onafscheidelijke metgezellen blijven van elke reiziger. A.G.H. Voor costumiere slaagde te Breda mej. S. Moerman, leerling van mej. Wolse te Kortgene. Tel. 341, Wissekerke U kunt nog profiteren van onze opruiming. De laatste week. Netnylons van f 8.95 nu f 4.95 Jaeger wol „'t Scheepje" f 1.80 Herenhemden, broeken,directoirs, skisokken, zwarte sokken, kousen enz. tegen bijna halve prijzen. L. de Waal. Coiijnsplaat-

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1