NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD grote zanguitvoering Is honderd en een te veel? ftio. 2537 Zaterdag 21 Juli 1951 54e Jaargang Het land van de zwemmende leeuw Bezoekt hedenavond 21 Juli in het bos Sorgwyckde jaarlijkse van de zangverenigingen uit Kortgene, Wissekerke en Rats DRUK EN UITGAVE A. Q. 88. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's (Slot) Langs de wanden van de grote zaal in Zeelands Provinciehuis prijken in felle kleuren, in glanzend van goud en zilver, de wapens van 101 Zeeuwse gemeenten. „Is dat niet wat veel voor een provincie met 270.000 inwoners?" vragen we Commissaris Jhr. De Casembroot. ,,'t Is veel" stemt hij toe „maar vergeet één ding niet: in die kleine gemeenschappen vind je burgerzin!" CommissarisdeCasembroot kanbij zijn Zeeuwen niet veel kwaad doen. Hij zelf is een echte, goedronde Zeeuw, wars van formaliteiten, die door de grote zaal loopt als een schipper op zijn schuit. Hij weet wel in hoevele kleine gemeenschappen Zeeland verdeeld is. Schouwen met z'n 23.000 inwo ners telt 18 gemeenten en één daar van is Zierikzee met 7000 man. Er zijn hier gemeenten met minder dan vijfhonderd inwoners, maar met een burgemeester en wethouder en al les wat er zo bijhoort. En dan de driehonderd polders en waterschap pen, waarvan de dijkgraven, hoog heemraden en andere functionaris sen evenzovele kleine koninkjes zijn. En die rijden langs wegen van vier derlei slag: rijkswegen, gemeente wegen, polderwegen en eigen wegen. De volgorde geeft de toestand van de weg tevens weervan zeer goed tot bar slecht. Jaloers op eigen rechten. Natuurlijk ontwikkelt zich hier door een jaloezie, die niet altijd ge zond is, maar toch ook een positieve kant heeft. Al is Zierikzee op Schou wen verreweg de grootste gemeente, daarom moeten die van Zierikzee niet denken dat ze de lakens kun nen uitdelen. En dat merken ze dan ook wel eens En al is Middelburg nu de hoofd stad, Vlissingen, zeggen de mannen van de zeekant, is veel groter. Het heeft wel tweeduizend inwoners méér! Dit „chauvinisme" verraadt een sterke gehechtheid aan de eigen plaats, die men alleen maar kan be grijpen wanneer men hier geboren en getogen is. Tijdens de inundatie werd een oude vrouw van West- kapeile naar Souburg geëvacueerd, een afstand van enkele kilometers. De kinderen bleven huizen op de zolder van hun huis-in-'t water. En op een donkere nacht, terwijl de paarden zich plassend een weg door het water zochten, hebben ze moe der teruggehaald. Het was voor ie der duidelijk„in den vreemde" hoor de ze niet thuis Bepaalde economische nadelen heeft deze sterke verbrokkeling voor- OPRUIMING Overalls vanaf f 12.95 Overhemden, khaki f 5.90 Overhemden met vast boord f 7.35 enz. enz. W. Dingemanse T extielhandel, Colijnsplaat al waar het om de landverdeling, en door herverkaveling, een moei zaam werk waarbij veel tegenkan ting wordt ondervonden, probeert men een gezonde situatie tescheppen. Op Walcheren kreeg men daartoe na de inundatie een unieke gelegen heid en heeft die dan ook met bei de handen aangepakt. Burgerzin. Commissaris de Casembroot weet wel, dat zijn Zeeuwen niets moe ten hebben van „samenvoeging van burgers zelf de handen uit de mou wen. Hun Belgische buren met hun „harde" valuta probeerden hen de ogen uit te steken met hun welstand en demonstreerden die aan de grens, maar de mannen van Zeeuws Vlaan deren zijn Hollanders in merg en been en zouden wel eens even la ten zien wat een goede courage vermag. Wederopbouw. Wil men zien hoe er in Zeeland is gevochten, hoe groot de verwoes tingen waren, dan moet men niet zoeken naar ruïnes. Hier en daar staan er nog een paar, zoals aan het kanaal van Terneuzen waar een fa briek met de grond werd gelijk ge maakt, maar vier hoge schoorstenen, volkomen onbeschadigd, oprijzen uit de kale vlakte. Men moet kijken naar de nieuwbouw. Hele straten met nieuwe gevels, geen huizenblok ken maar allemaal individuele wo ningen. Moderne winkels. Moderne café 's met grote zalen, want het gezelligheidsleven diende allereerst te worden hersteld, wilde men wer- DEZE WEEK 250 gram koekjes en 100 gram boterwafeltjes samen voor slechts 72 cent Snoepkralen p. 100 gram 22 ct Vanille toffee's p. 150 gr. 29 ct W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat Belgisch geld wordt aanvaard. En de Hollanders, de Friezen, de Groningers, de mensen uit het cen trum, ze kennen Zeeland niet. Ze komen er niet. En ze weten niet wat ze missen. Wie eenmaal dit prachtige land heeft bezocht, komt er terug. Om de schoonheid van de hemel boven de wijde watervlakten, om de goedmoedige hartelijkheid van de bevolking, om alles wat de ze provincie te bieden heeft. De Belgen die hebben het ontdekt. In rijen staan de Belgi sche autobussen voor de pont bij Breskens. Op de winkelruiten leest men „Belgisch geld wordt aanvaard". De Belgen drommen samen in Mid- Aanvang 6.30 uur Entree 40 cent Kinderen 20 cent gemeenten". En hij heeft gelijk als hij wijst op de burgerzin, die in deze kleine gemeenschappen heerst en samenwerking, mits met behoud van eigen zelfstandigheid, volstrekt niet uitsluit. Dan moet men de se cretaris-penningmeester van de Stichting Zeeland, de heer C. Lijn zaad, maar eens trots horen vertel len van de prachtresultaten van de schoolartsendienst, van de uitste kend functionnerende schooltand- verzorging tot in het kleinste ge hucht toe, van degemeenschappelijke zorg voor ouden van dagen die in grote tehuizen zijn ondergebracht. Van burgerzin weet later ook bur gemeester Sjef van Dongen te ver tellen, de man die befaamd werd door zijn deelneming aan de Pool expeditie, die de onfortuinlijke Ita liaanse amateur-noord-poolvorser Nobile redde en die thans als bur gervader in het Zeeuws Vlaamse dorp Aardenburg is neergestreken. Vierduizend zielen telt Aarden burg. Maar het heeft een sportpark. Voetbal- en korfbal veld, tennisbanen, tribune, clublokaal. Er komt een zwembad, een speelplaats voor de kinderen. En dat doen de Aarden burgers zélf. Ze hebben gegra ven, getimmerd, de betonnen tribu ne gebouwd, de leidingen gelegd. Want geld dat was er niet. De gemeente Waarvan moest ze het doen Toen staken de Aarden kelijk gemeenschappelijk wat kun nen beginnen. De bestuurderen van Zeeland, de Commissaris voorop, maar ook de burgemeesters hoort men niet kla gen over gebrek aan medewerking. „Den Haag" heeft hen niet in de steek gelaten.Maar de Zeeuwen heb ben nimmer geklaagd en gevraagd. Ze zijn gekomen met concrete en constructieve voorstellen, ze wisten wat ze wilden en ze kregen van de regering het fiat. En al is Walcheren nog een boom loos eiland, al ziet men tussen de huizen overal nog lege plekken, al staat op de dijk van Westkapelle de commandobunker, thans tot oor logsmuseum ingericht, en rijen zich om de vuurtoren de honderden gra ven van de mensen, vooral kinde ren, die hier omkwamen dit land maakt niet de indruk van een door het oorlogsgeweld reddeloos geschonden land. Integendeel. Overal heerst een actieve, frisse geest. Overal wordt hard gewerkt. Geen formalisme, geen papierwinkel wanneer men het maar enigszins kan vermijden. In de hoofdstad Middelburg, maar ook in het kleine, vergelegen Aar denburg, in alle gemeenschappen van dit wijde Zeeuwse land gaat het le ven voort, niet jachtig, maar on weerstaanbaar. delburgs stadhuis en bewonderen de inundatie-maquette waar men in tien minuten tijd het hele drama opnieuw beleeft, wandelen door de oude straten van Veere, zitten ach ter de ramen van het Strandhotel in Vlissingen, waar men de grote zeeschepen vlak onder de kust ziet voorbijvaren. Maar Zeeland hoort bij Nederland. En Zeeland wil, dat de Nederlanders deze prachtige provin cie leren kennen. Want hier kunnen ze het woord in praktijk zien gebracht een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst. Zeeland bouwt en het hééft een toekomst! EXAMENS. Op 5 Juli slaagden te Goes voor het Mulo-diploma de volgende leer lingen der Chr. Ulo-school te Wis sekerke: A. P. Meulenberg, G. M. de Mol, A. C. Tange en S. Zwemer. Zondagdienst artsen. Zondag a.s. doen dienst Dr L. P. Maas en Dr V. 'tHart. Week-reclame Een half pond koekjes en 100 gram toffee's 85 cent Een fles limonade en 100 gr. flikken 125 ct Een pak havermout en een pak maizena 62 cent L. de Waal Colijnsplaat

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1