NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Boikhoudboreau voor Noord-Beveland Het water No. 2536 Zaterdag 14 Juli 1951 54e Jaargang Het land van de zwemmende leeuw 9 Inrichten, bijhouden en controleren van boekhoudingen Verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften ULO-school Kortgene DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's (ii) „Het water is onze vijand", zegt Gedeputeerde Philipse en staart grim mig door het raam van de Campveersche Toren over het brede water vlak van de Oosterschelde met de wondere Zeeuwse wolkenstoeten ja gend daarboven. „Op het water ligt ons brood", zegt burgemeester Willemse van Ierse- ke en grijpt met deskundige hand een grote bruine kreeft, die met nij dig gespartel van scharen, poten en sprieten zich tegen deze behande ling verzet. Burgemeester Willemse zetelt niet in een historisch raadhuis met kron kelende wenteltrappen en gotische spitsbogen. Zijn gemeentehuis lijkt meer op een schoolgebouw, de raads zaal op een gymnastieklokaal zon der enige sfeer. Nuchter en zake lijk. En men behoeft hem niets meer te vertellen over de mosselvangst, de oesterteelt en de kreeftenkweke rij. Hij weet er alles van en staat zelf bovenop de transportinstallatie van het moderne oesterbedrijf om te vertellen hoe dat in zijn werk gaat. Maar hij is ook Ierseker van geboorte Honderdzeventig schepen varen vanuit dit vissersplaatsje op de dijk naar de schorren en de zandplaten, de afgepaalde „percelen" en de „fi lialen" in de Waddenzee. Het zijn niet meer de ranke zeilbootjes: de vloot telt vele sterke moderne mo torboten, want Ierseke gaat met zijn tijd mee. Tegen de dijk liggen de oester putten, omgeven door schansen van witgekalkte dakpannen. Soms zijn deze natte pakhuizen open, soms ook zijn ze overdekt en vorstvrij. Hier worden de oesters gekweekt, oesters met één en met zes nullen, de jonge malse eerste soort voor de fijnproevers zowel als de zwaardere imperialos. Vier a vijf jaar duurt het voor een oester gereed is voor de con sumptie. Gedurende die jaren staat hij aan velerlei vijanden en scha delijke invloeden bloot: parasieten, zeesterren, krabben, ook stormen en strenge vorst. Voortdurend wa ken de kwekers met argusogen o- ver de percelen. Een speciale bio loog, Dr Knorringa, vecht met hen de strijd met wapenen der weten schap. Grote plankieren overdekken de putten, waarin duizenden donkere gedaanten, één' en al poten, scha ren en sprieten, rondkrabbelen. Het de kreeften, nu nog donker ruin, voorbestemd om straks „zo d als een kreeft" tussen desla- adjes te liggen en besproeid met zei of Bourgogne te worden berd door de lekkerbekken. Dames, brengt uw kousen 'j ons voor ladders ophalen, rgen voor een vlugge en reparatie. Kousen, voor gavond 7 uur gebracht, elfde week terug. DINGEMANSE andel, Colijnsplaat. Een luik gaat open. Het schep net daalt. Weldra spartelen enkele van de bruine monsters op het nat te plankier. Er is een „lege" bij een complete kreeft op 't eerste ge zicht. Maar heer kreeft is verhuisd, heeft zorgvuldig de weke lichaams in Zeeland valt nog 20.000 ha in te dijken. Het Zuiden van het Sloe, het verdronken land van Saaf- tinge en van Zuid-Beveland, waar het door water verzwolgen Reimers- waal stond, de Vossendrechtse kil, de schorren bij de Heen aan de Brabantse wal. Reeds thans is een gebied van 1800 ha voor inpolde ring rijp. Het Braakman object. Helemaal in de uiterste uithoek van Zeeuws-VIaanderen, aan een uitloper van de Braakman, staat Hoofdingenieur Vandekerk van de Waterstaat en terwijl hoog boven zijn hoofd de leeuwerik zingt over dit vogelparadijs, vertelt hij van de plannen tot inpoldering van de Braakman, die in 1952, als dijk en sluis gereed zijn, een feit kan wor- N. Houterman, Nieuweweg A 1c, Colijnsplaat Lid Ned. Coll. van Belastingconsulenten delen door een verrassende kleine opening getrokken en zich haast- je-rep-je uit de voeten gemaakt. Hij heeft vijf weken de tijd om zich een nieuw pantser te laten aanmeten en hij moet zorgen, dat hij in die tijd zijn kannibalistische familieleden niet voor de voeten loopt an ders voor hem géén slablaadjes en Bourgogne Strijd tegen het water. „En toch", zegt Gedeputeerde Philipse, buiten gehoor van zijn ambtsgenoot, de mossel-expert Loc- kefeers, „het water is onze vijand". Tal van Zeeuwen zeggen het hem na. De driehonderd Zeeuwsche pol ders en waterschappen onderhou den 450 kilometer zeewerende dijk; dat kost 4,5 millioen gulden per jaar. Jawel, maar die kosten dragen de zeewerende polders. Debinnen- poiders doen niet mee. Aan deze misstand gaat men thans een eind maken. Want de zeewerende pol ders kunnen deze lasten niet dra gen en er zijn dan ook vele cala- miteuze polders onder, d.w.z dat ze het beheer aan de Waterstaat hebben moeten overgeven. Dat komt ze te staan op vijf jaren een bij drage gelijkstaande aan de hele pachtsom en daarna ieder jaar de halve pachtsom. Eén dijkval kan zo 'n polder ruïneren. De bloeien de Wiihelminapolder, een door en door gezond bedrijf, werd na zo' n dijkval calamiteus. En het gevolg daarvan was, dat de waarde van de grond, die tot dan toe ca f 2500,- per ha had bedragen, is gedaald tot de helft den. Een gemaal heeft men nodig, want door aanslibbing ligt het me rendeel van de grond boven het normale vloedpeil. Het is een kwes tie van afwatering. Een grote kreek zal behouden blijven en straks wel licht een welkom recreatieoord vor men. De Braakman, die bij vloed (het verschil tussen eb en vloed bedraagt hier 4 meter) nog gedeel telijk onderloopt, vertoont hier het beeld van een woest stuk grasland waartussen hier en daar zilveren waterlopen blinken. Terzijde is een klein, laag gelegen voetbalveldje. De hoge, halfverweerde houten meer palen en een vermolmde vissers schuit geven aan, dat dit eens het vissershaventje was van Boeghoute. En het nabijgelegen Filippine, waar eens de mosselvisserij bloeide, is thans een uitgestorven plaatsje. AI ziet men er nu nog neer op de mensen die op het land of in de fabriek gaan werken, Filippine zal straks een landbouwdorp worden, ondanks het gekanker van de oude vissers op de „leugen bank", die met lede ogen het water land zien worden. Verkeersmoeilijkheden. Al dit water belemmert ook het verkeer, bemoeilijkt de onderlinge communicatie, is er oorzaak van dat men in het Noorden zich wel tweemaal bedenkt voor men zich in Zeeland waagt. Burgemeester Schuurbeque Boeye van Zierikzee is al begonnen met mopperen over de gebrekkige veerverbinding met de boot van de RTM. Hij vraagt niet om een vaste oeververbinding Ook deze week weer lage prijzen. De cijfers zullen het bewijzen. 250 gram koekjes, bros en fijn en 100 gram toffees. Alles prima waar, zoals gewend kost samen slechts maar 79 cent. W. Dingemanse, Colijnspl. maar alleen om een snelle boot met koplading zoals ze varen over de Zeeuwse stromen, prachtige com fortabele, trotse schepen van de dienst Vlissingen-Breskens. Ver keersmoeilijkheden belemmeren de aanvoer van arbeiders voor de in dustrie in Zeeuws Vlaanderen, ver hinderen de verdere ontwikkeling van Middelburg als centrum van de provincie, zijn er oorzaak van, dat kleine stadjes als Zierikzee met z' n 7000 mensen anderzijds ook weer „de stad" zijn, centrum van het ei land. De enige spoorverbinding is die tussen Vlissingen en de vaste wal. Maar de Zeeuwen zitten niet stil. Er zijn reeds plannen voor 3 vliegvelden: Haamstede, Welsinge en een bij de Braakman in Zeeuws Vlaanderen. En verder hoopt men door uitvoering van het drie-ei- landenplan, waarbij Walcheren met de beide Beveianden zal worden verbonden, de verbindingen te ver gemakkelijken. Die brede Zeeuwse stromen, met hun onvergetelijke vergezichten, de fantastische wol kengevaarten daarboven, zonlicht in de verte, dat het water als kwik doet opglinsteren, die geweldige watervlakten met haar verraderlij ke en steeds veranderende stromin gen geven de vissers brood. Maar het merendeel der Zeeuwen zegt „Onze vijand is het water". En vastberaden worden de toebereid selen gemaakt om die vijand te ke ren, zijn macht steeds verder in te perken. Hoog boven de Braakman fluit de leeuwerik. En de Zeeuw zingt mee, met luider stem: Ik worstel en ontzwem! L.K. Bevorderd van de 2e naar de 3e klas: Adri Dobbelaar, Jenny Doe- leman en Lies Zuijdweg te Wisse- kerke; Teuntje Fieman, Nellie Klaassen, Rinus Meulenberg, jannie Priester en Ko Ridderhof te Kats; Anna Janse en Piet Tazelaar te Colijnsplaat; |enneke Klop, jannie van de Linde en Mientje Schippers te Kortgene. Bevorderd van de 3de naar de 4de klas: Jan de Back en Dien Korteknie te KatsCorrie van Halst, Nellie Markusse en Marie Strijd te Kortgene; Suus van Halsten Adith Jansen te Wissekerke; Bertha de Regt te Colijnsplaat. Wij hebben mooie zwarte kersen. Koopt deze week uw kersen voor de weck. Iedere dag verse frambozen, rode bessen, tomaten, bananen, sinaasappelen enz. L. DE WAAL COLIJNSPLAAT

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1