NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD De wankele vrede Groots verleden - Actief heden BoGkhoudbureao voor Noord-Beveland No. 2535Zaterdag 7 Juli 195154e Jaargang door dr P, H. Ritter Inrichten, bijhouden en controleren van boekhoudingen Verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften Het land van de zwemmende leeuw DRUK EN UITGAVE A. 0. KL MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's De strijd op Korea nadert zijn einde. Vanwaar de plotselinge rus- sische vredelievendheid? Het is ge bleken, dat het aan Rusland mislukt is, Amerika en zijn bondgenoten te lokken in een oorlog met China, die de westelijke machten zo zou hebben gebonden, dat West-Europa zou hebben opengelegen. De kracht der amerikaanse wapenen is ge bleken. Evenzo is de wil gebleken van het amerikaanse volk, zich niet te laten verdringen uit verkregen posities. Het Westen bevindt zich ten aan zien van het Oosten intact en ge reed tot verweer. Het proefgevecht heeft aangetoond, dat de macht der Verenigde Staten sterk genoeg is om de Sowjet-republiek tot naden ken te stemmen en dat het politiek inzicht van het Westen schrander genoeg is om het tegen misleiding te behoeden. In normale tijden zou het einde van de strijd op Korea aanleiding geven tot een zucht van verademing. Maar de tijden zijn niet normaal. Nauwelijks is de ene vredesbedrei- ging geweken of de andere doemt op. De angstige ogen der wereld zijn thans gericht op de gespannen toestand in Perzië. Wij geloven niet, dat dit probleem behoort tot de algemene tegenstelling, welke de wereldpolitiek van het heden be heerst. Men kan nooit voorspellen, wat er uit volgt, maar voorshands krijgen wij de indruk, dat het con flict in Perzië voortkomt uit een nationale perzische aangelegenheid. Is het uitgesloten, dat de feodale toestanden, die er in Perzië heer sen, de sterke klassetegenstellingen, die zich in het perzische leven o- penbaren en die een nationalistische regering in gevaar kunnen brengen, gecamoufleerd kunnen zijn door het in beschuldiging stellen van Enge land? Er is aan beide zijden een onverbiddelijke houding, maar het zou ons verwonderen, indien de perzische kwestie tot een derde wereldoorlog leiden zou. De politieke verhoudingen in de wereld hebben na de tweede we reldoorlog een geheel andere ge stalte gekregen dan haar voor die tijd eigen was. Wij blijven spreken van een wan kele vrede. De tegenstander van het Westen is ondoorzichtig en men moet steeds op zijn hoede zijn voor Prima zwarte sajet f 2.49 p. kn. Zakdoeken 28 cent. Brandweerbretels f 2.86. Werksokken grijs en zwart f 3.24 Blokdoeken f 1.28 W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat Telefoon 255 nieuwe uitdaging. Uitdaging, die West-Europa verarmt, omdat het onze landen noodzaakt zich uit te putten in een haast niet te dragen bewapening. Maar de wereldoorlog waarvoor ieder vreest, is tot dus ver nog niet uitgebroken. Men heeft geen gevoel meer voor politieke vormen en politieke nor men. Maar er staat tegenover, dat er tientallen gevallen zijn voorge komen na 1945 die in de vooroor logse situatie de lont in het kruit zouden hebben gejaagd. Welbeschouwd is de blokkade van Berlijn een gevaarlijker aanlei ding geweest voor het ontstaan van een wereldcatastrófe, dan de strijd Van een groots verleden spreekt dat schilderachtige raadszaaltje in het Zierikzeese stadhuis, in zacht groen en goud geschilderd, waar tij dens de feesten rondom het 1100- jarig bestaan Burgemeester Sehuur- beque Boeye met zijn schepenen en raden in historische dracht de be zoekers ontving. Daarvan spreken de trotse poorten waarboven de de gen van de Spaanse bevelhelbber Mondragon nog uitdagend prijkt. Daarvan getuigt het droomstadje Veere met zijn ijl torentje en zijn veerhuis als een bastion tot hen die thans in de „Campveerse Toren'r bij kaarslicht komen eten en uitzien over het water waar nu geen trot se koopvaarders met saluutschoten hun komst aankondigden. Die taal spreekt het prachtige Gotische Raad huis van Middelburg, thans al weer grotendeels herbouwd en de oude op Korea. Het is alles zonder oor log afgelopen. Thans daagt er een licht aan de koreaanse kim, dat nie mand verwachtte. Men scheldt el kander uit, men doet elkander het ergste aan, tot een partiëel gewa pend conflict, dat op de rug van een ander volk is uitgevochten en een schoon land heeft verwoest, maar men is tot dusver terugge schrokken voor de laatste conse quentie. Onze tijd krijgt niet de vrede en rust, die heel de mensheid zo drin gend wenst, maar hij is tot dusver gespaard gebleven tegen een derde wereldtragedie. Wij vrezen dat ons geslacht nog jaren zal moeten suk kelen in de mist en de gevolgen van een wankele vrede zal moeten gevoelen tot in het dagelijks leven. Maar hebben wij in de honger winter niet uitgeroepenwij zouden er alles voor geven, indien wij maar behielden ons naakte bestaan? gobelins aan de wanden van de hooggezolderde Burgerzaal. Van dat machtige en roemrijk ver leden getuigde eens het Vlissingse Raadhuis, een copie van het Ant werpse, dat tijdens de landing der Engelsen (in Napoleonstijd-de ge schiedenis herhaalt zich 1) door brand verloren ging. Hier rustten de Lamp- sens, de Dishoecks hun vloten uit die trokken naar Oost en West. Hier staart nog Vlissinger Michiel, wiens standbeeld tijdens het bombarde ment geen scherfje moest laten, uit over de zee, waar op Zeeuwse sche pen voeren met de bezem in de mast. Door heel dit land staan de monumenten die herinneren aan de tijd dat Holland en Zeeland in de Republiek de lakens uitdeelden. Geen dode provincie. Maar Zeeland leeft en werkt. De DEZE WEEK 250 gram koekjes 1 pak janhagel 100 gram zuurtjes samen voor slechts 89 cent W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. landbouw vormt er nog immer het hoofdbedrijf. En men is vooruitstre vend. De coöperatie heeft hier goed werk verricht. De mechanisatie is ver doorgedrongen en de machtige „combines" halen straks de oogst binnen die thans op de bijna on afzienbare akkers rijpt. Maar de landbouw kan niet alle werkkrachten opnemen. De indus trie komt te hulp. De Zeeuw mo ge dan niet zo als zijn Belgische buurman op de machine zijn inge steld, hij is een betrouwbaar en rustig werker. En dat is ook wat waard Hoog boven Vlissingen rijzen machtige torenkranen van de scheepswerf „De Schelde", die voor deze stad is wat Philips voor Eind hoven betekent. Ruim vierduizend man vinden hier arbeid. In Middel burg is het uiterst moderne en per fect geoutilleerde bedrijf van de Vi- trite Works, die niets anders dan fittingen voor gloeilampen vervaar digen en daarvan wekelijks enkele millioenen expediëren. Een zeer belangrijk industriege bied is Zeeuws Vlaanderen. Door het kanaal van Gent, België's twee de haven, naar Terneuzen varen van 10.000 ton, coasters en kolos sale rijnaken. Langs het kanaal rij en zich kilometers lang de loop- katten en kranen der reusachtige fabrieken. De spiegelglasfabriek, de glucosefabriek, de suikerfabriek in de grensplaats Sas van Gent, aan de overkant het stikstofbindingsbe- drijf en de cokesfabriek te Sluiskil. Het vlasbedrijf verschaft vele dui zenden werk en brood. Terneuzen heeft een uitgebreide zeehaven, die alleen ernstig gehandicapt wordt door gebrek aan outillage. De kanaalkwestie. Dit zeer belangrijke kanaal tus- „Neuzen" en Gent is onderwerp van een controverse. Het moet ver diept en aanzienlijk verbreed, de sluizen moeten worden vergroot. Gent wil zijn toegangsweg naar zee verbeterd zien en ongetwijfeld zal het industriegebied in Zeeuws Vlaan deren daarvan mettertijd profiteren. Maar zoals in ons land Amsterdam en Rotterdam met elkaar concurre ren, zo is dat in België het geval tussen Gent en Antwerpen. En daar om is men al jaren bezig over de ze kanaal-kwestie. DEZE WEEK Een half pond fijne koekjes en 100 gram toffees van f 1.05 nu 85 cent Een fles limonade nu f I.— L. de Waal, Colijnsplaat N. Houterman, Nieuweweg A 1c, Colijnsplaat Lid Ned. Coll. van Belastingconsulenten (i) Zeeland is een land met een groots verleden. Maar dat is ook verleden. Een imposant maar droevig monument daarvan vormt de kolos sale romp van de Sint Lievens Monster in Zierikzee, een toren die 200 meter hoog moest worden en dit nog voor geen derde heeft bereikt. Bloeiende havensteden zagen hun handel verloren gaan en werden dode stadjes. Brouwershaven, Zierikzee, Veere, Vlissingen, ze spelen geen rol meer. En toch is Zeeland geen museum-provincie geworden. Want indien ergens, dan geldt het daar „Een volk dat leeft, bouwt aan zijn toekomst 1"

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1