NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD De schroef klemt vaster Boekhoudbureau voor Noord-Beveland irco. 2534Zaterdag 30 Juni 195154e Jaargang Bedrijfsvoorlichting in de landbouw Inrichtenbijhouden en controleren van boekhoudingen Verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's door dr P. H. Ritter Een nieuwe stroom van belastingvoorstellen golft aan over onze verarmde bevolking. Verhoging van belasting op inkomsten uit bedrijven, verho ging van de vennootschapsbelasting, van de omzetbelasting, van de weel debelasting, van de vermogensbelasting en de successiebelasting, alles met een sterk progressieve inslag. Leest men de memorie van toelich ting, dan ontmoet men een schroomvallige regering, die zich op de borst klopt en uitroept: wij weten het wel, het is verschrikkelijk, maar wij hebben onze militaire verplichtingen tegenover de bondgenoten en wij zijn wel genoodzaakt verder in te grijpen! Er zijn, kortgeleden, enige ooms uit Amerika op inspectie geweest en boze tongen fluisteren, dat er binnenskamers met vuisten op de tafels is geslagen. Het is nu een maal onmogelijk tegelijkertijd een veel te dure staatshuishouding er op na te houden, bij staag vermin derende welvaart nieuwe sociale plannen te ontwikkelen èn een mi litaire macht te financieren, die onze krachten verre te boven gaat. Zelfs als wij, meer dan wij deden, de tering naar de nering hadden ge zet, zouden deze krijgslasten het uiterste van de bevolking hebben geëist. De vraag is gewettigd of het ogenblik niet gekomen is, waarop wij het buitenland moeten zeggen dat zijn eisen boven ons vermogen gaan. Deze nieuwe belastinglawine jaagt ons volk naar de kelder. Aan alle kanten komen waarschuwende stem men op. Een van de bevolkings groepen, die onontbeerlijk zijn voor onze economie, de landbouw, komt in actie. De Stichting van de Land bouw heeft een request gezonden aan de minister van financiën en aan de leden van de belastingcom missie der Tweede Kamer, waarin op heldere wijze de gevaren welke de landbouw bedreigen ten gevolge van de nieuwe fiscale aanval, in het licht worden gesteld. Wij me nen goed te doen enkele van haar argumenten bij onze lezers in de herinnering te brengen. De Stichting van de Landbouw critiseert het voorstel tot het in voeren van een extra-bedrijfswinst belasting van 5 tot 7'/2 procent. De Stichting is van oordeel, dat er geen enkele aanleiding kan zijn, de winst uit de landbouwbedrijven nog zwaar der te belasten dan thans reeds het geval is. Het progressieve 1 B-tarief legt toch al op het landbouwbedrijf, met zijn sterk wisselende uitkom sten en zijn typisch patriarchale ver houdingen met onbetaalde arbeid van gezinsleden, een zware druk. Fel gaat de Stichting van de Land bouw te keer tegen de voorgestel de verhoging van de vermogensbe lasting. Deze belasting is bedoeld Om te verstellen kunnen wij U helpen aan prima keper. Kleurengrijs, bruin, khaki en licht en donkerblauw. Manchester enz. alles per meter verkrijgbaar. W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat. als extra heffing van het inkomen uit vermogen en moet derhalve ook uit het inkomen worden voldaan. Maar wat zien wij gebeuren? De druk van de vermogensbelasting is reeds aanzienlijk verzwaard. Het rendement van een aantal vermo gensobjecten, waaronder in het bij zonder het onroerend bezit, is ver laagd. Aantasting van het landbouwver- mogen, dat vaak van geslacht op geslacht met grote zorg is overge dragen, zal leiden tot vernietiging van een sociale structuur, die juist in land- en tuinbouw door het be zit van het bedrijfsvermogen in ei gen hand van boer en tuinder, be tekent ondermijning van de welvaart van het land. Dezelfde bezwaren gelden tegen de verhoging der successiebelasting. De successiebelasting dateert uit een periode, waarin het inkomen en het vermogen nauwelijks door de fiscus werden beroerd. Thans is zij een gretig begeerd object van belastingbemoeienis geworden. Men wil opnieuw door zware heffingen het instandhouden van vermogen bemoeilijken. De Stichting van de Landbouw ducht financieringsmoeilijkheden der bedrijven als gevolg van de thans op stapel staande belastingontwer- pen. Reeds de grote drang om al lerlei bedrijfsverbeteringen in land en tuinbouw in te voeren leidt tot een aanzienlijke schuldopneming die bij het openvallen van de boedels, de gebruikelijke afwikkeling van de boedelscheiding in de weg staat. Tenslotte wordt er gewezen op het veelvuldig in de landbouw voorko mend verschijnsel van een gemeen schappelijke exploitatie van het be drijf. De daaruit voortvloeiende fi nancieringslast bij vererving, die niet alleen het gevolg is van de verschuldigde successiebelasting, doch eveneens van de inkomsten belasting, die verschuldigd is over de bij het overlijden aan de dag tredende stille reserves, zal in vele gevallen de bedrijfsvoering in gevaar brengen. Wij wijdden veel aandacht aan de bezwaren van de landbouw, doch men behoeft slechts even om zich heen te kijken om de alzijdige ver nietiging van het economische en sociale leven van Nederland als ge volg van de nieuwe belastingvoor stellen te constateren. Verhoging van de omzetbelasting betekent een onoverkomenlijke bedreiging van de kleinhandel, die zich in zijn omzet ernstig zal vinden belemmerd. De stijgende curve der fiscale be zwaring is de registratie onzer klim mende armoede. De nederlandse be- lastingpolitiek van heden betekent een steeds voortschrijdende kapi taalsvernietiging, een toenemende socialisering. Men kan vaststellen, dat onze verarming ten dele teweeg wordt gebracht door omstandighe den buiten onze macht. Maar men moet helaas! tevens vaststellen, dat er te weinig vooruitziende blik is geweest, te weinig voorzien van de ellende, die wij met zekerheid te- gemoetgaan. Er is een grens aan de draag kracht van onze bevolking. Wij staan vlak voor de grens. Reeds thans lezen wij tussen de regels van de regerings-memories, waarvan de hoofdzaak bestaat uit een wanho pig beroep op de internationale ver plichtingen, dat ook de regering zich van de gevaren bewust is, waarin wij verkeren. Maar wordt het dan niet einde lijk tijd, principieel onze staatshuis houding in overeenstemming te bren gen met de werkelijkheid Of moe ten wij doorgaan met de vernieti ging, totdat de catastrofe over ons komt Dan is het te laat voor be zinning. Eigenlijk dateert de bedrijfsvoor lichting in de landbouw in ons land van omstreeks 1880. De oudsten onder ons zullen zich de grote in ternationale landbouwcrisis, die toen heerste, nog wel herinneren, terwijl DEZE WEEK 250 gram allerlei-koekjes 100 gram vanille toffees samen voor slechts 85 cent Janhagel per pak 29 cent W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. wij allen er meermalen over hebben horen vertellen. De nederlandse landbouw stond toentertijd achter bij die van andere landen, hetgeen op de internationale landbouwtentoonstelling te Amster dam duidelijk was gebleken. Deze achterstand werd grotendeels ver oorzaakt door de reactie op de „gouden eeuw voor de landbouw", zoals de 19de eeuw wordt genoemd. De boer had het toen goed, doch dit kwam zijn ontwikkeling niet ten goede. Toch mogen we de crisis van 1880 niet zien als een direct gevolg van de slechte ontwikkeling onzer boe renstand. Ze had andere oorzaken, gelegen in de ontginning van enor me uitgestrekte maagdelijke gronden in Amerika en elders, waardoor de europese markten met goedkope buitenlandse granen werden over laden. De houding, die door de diverse europese regeringen tegen deze cri sis werd aangenomen, was nogal verschillend. Veelal zocht men het in de invoering van „graanrechten", dat wil zeggen invoerrechten op buitenlandse granen, waardoor de eigen productie moest worden be schermd. Onze nederlandse regering echter besloot na langdurige Kamerdebat ten om het niet te zoeken in graan rechten, doch in onderwijs aan en voorlichting van de boerenstand. Hierdoor werd de boer aangespoord zelf wegen en middelen te zoeken om zich tegen de crisis te verwe ren en tevens zou de achterstand, die onze landbouw had, kunnen worden ingehaald. De opzet van onze regering is volledig geslaagd. We kwamen de crisis te boven en de achterstand werd niet alleen ingehaald doch zelfs veranderd in een voorsprong. Se dertdien is het landbouwonderwijs uitgebreid tot een net van land- bouwwinterscholen, lagere land bouwscholen, landbouwcursussen, enz. over 'thele land, terwijl de voorlichting is uitgegroeid tot een machtig apparaat: de Rijksland- bouwvoorlichtingsdienst, met con sulenten, adjunct-ingenieurs, hoofd assistenten en assistenten. Dit is zeer globaal de ontwikke lingsgang der bedrijfsvoorlichting in de nederlandse landbouw. De laat ste tijd zijn de huidige Verenigin gen voor Bedrijfsvoorlichting ont- ZOUTE VIS f 1.10 per pond Nieuwe aardappelen Wortelen, bloemkool aan dagprijzen. Steeds iedere dag verse aardbeien L. DE WAAL COLIJNSPLAAT - TEL. 239 N. Houterman, Nieuweweg A 1c, Colijnsplaat Lid Ned. Coll. van Belastingconsulenten

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1