NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Een prins die van aanpakken weet No. 2533 Zaterdag 23 Juni 1951 54e Jaargang ÖRUK EN UITGAVE A. G. M. RIARKUSSE TE WISSEKERSCE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's „Zo groot wijst prins Bernhard en zijn handen schijnen visserslatijn te spreken! Koningin Juliana luis tert gespannen toe. Zo, heel gewoontjes, zit het ko ninklijk paar liefst aan de dis onder het genot van een eenvoudige maaltijd en een glaasje water. In de Septemberdagen van 1936 zien we de kranten versierd met foto's van een lachende jongeman in een open sportwagen, die het hart ver overde van onze kroonprinses en door het gehele volk met sympathie werd begroet. Koningin Juliana heeft ook als prinses steeds de liefde van haar volk gehad en het was dus geen wonder dat de nuchtere Neder landers deze glunderende jongensfiguur met critische gedachten tegemoet kwamen. Niemand misgunde hem noch onze prinses in die jaren het ge luk, dat reeds schaars begon te worden in het Europa van crises, van Mussolini en Hitier, in een werelddeel welks luchten zwaar waren van dreigend oorlogsgevaar. Prins Bernhard kwam als een sprookjesprins in een tijd van harde werkelijkheid en toenemend leed. Hij bracht een oase van romantiek temidden van fle woestijn der nuchterheid. Wij verheug den ons en namen een afwachtende houding aan. De nieuwe prins was nog een vreemde voor ons maar zou dit niet lang blijven. DEZE WEEK 250 gram koekjes 100 gram rumbonen samen voor slechts 79 ct 125 gram vanil!e-toffees25 ct 125 gram bruidsuikers 25 ct W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. en de Herstelbank neemt hij actief Prins Bernhard heeft ons volk goed begrepen. Hij heeft gevoeld, dat wij een volk van boeren en kooplieden, industriëlen en veehou ders waren en hij sloeg de hand aan de ploeg. Nog maar korte tijd was hij in ons land of wij zagen hem te Am sterdam studie maken van de eco nomische problemen, waarmee wij toen worstelden. Weldra was zijn dag van vroeg tot laat bezet. Reeds in die jaren bleek dat wij in de prins naast een koninklijk gemaal ook een werker voor Nederland rij ker waren geworden. Dat bewees hij ook in de oorlogsjaren, toen geen moeite hem te groot was om de band tussen Nederlanders buiten het bezette vaderland te versterken en de bevrijding van het rijk in Europa voor te bereiden. Zijn bijzondere belangstelling ge noot de militaire luchtvaart, die voor de oorlog in ons land maar al te zeer was verwaarloosd. Wij zagen Nu is het tijd voor zomerkleding Wij kunnen u helpen aan pracht khaki-broeken Polo-hemden met lange en korte m. Khaki-overhemden. W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat. de prins in de oorlogsjaren naar alle vrije landen vliegen om er contac ten te leggen met militairen en staatslieden, die later hulp zouden kunnen bieden bij het herstel van het bezette vaderland. Hiermee heeft prins Bernhard in die jaren met steun van koningin Wilhelmina de aandacht van alle vrije landen ge vestigd op de nood van Nederland, zodat na de bevrijding alle volken, die daartoe in staat waren aan het zo zwaar geteisterde volk van boe ren en vissers hulp verleenden. Dit is aan de wederopbouw ten goede gekomen. De prins zelf ontwikkelde zich tot een internationaal bekende en ge respecteerde figuur, die nergens de deur voor de nederlandse zaak ge sloten vond. Zo kwam hij als een geliefd vriend en volkomen als een der onzen in het bevrijde land terug. Centrum van activiteit. In het na-oorlogse nederland werd prins Bernhard een belangrijk fi guur. Zijn werkzaamheden overtrof fen duidelijk de plichten van een prins-gemaal. Als erkend chef van de Binnenlandse Strijdkrachten werd zijn secretariaat een centrum van militaire en sociale activiteit. Hoeveel onrecht geschiedde er aanvankelijk niet door de verwar- De eerste werker van ons land ring, die het gevolg was van het gebrek aan eên goed bestuursappa raat? Talrijke miskende werkers voor de zaak van het vaderland ontvingen dank zij prins Bernhard rechtsherstel. Stapels brieven over aangedaan onrecht heeft Z.K.H. doorgelezen en behandeld. Voorde opbouw van ons nieuwe leger heeft hij zich ten volle gegeven. In zijn functie als inspecteur-generaal van landmacht en marine kwam hij in aanraking met alle problemen over leger en vloot. Hij woonde stafbe sprekingen bij en bestudeerde trai ningsmethoden. Ook in zaken be treffende de Westelijke Uuie werd hij gekend. Uit dit alles blijkt duidelijk hoe zeer prins Bernhard ervan overtuigd was dat de opbouw van een sterk leger met enthousiaste soldaten een levensvoorwaarde voor ons volk is. Onze soldaten en hun moeilijkhe den genieten zijn bijzondere aan dacht. Als voorzitter van Niwin en de Demobilisatieraad doet hij het uiterste om voor militairen de over gang van burgerpak naar wapenrok en andersom te vergemakkelijken. Herhaaldelijk heeft hij de belangen van terugkerende soldaten bij het bedrijfsleven bepleit. De naar hem genoemde stichting verleent voor schotten om een zaak te beginnen of herscholing te financieren. Dikwijls is de prins op bezoek bij de Stichting van de Arbeid, waar hij werkgevers en -nemers aan één tafel verenigd vindt en waar hij de slagader van het nederlands econo misch leven voelt kloppen. Die tem peratuur van ons economisch bestel interesseert hem in hoge mate. Ook handelsman. Het bedrijfsleven Iaat zich door prins Bernhard graag voorlichten en adviseren. Als commissaris van de K.L.M., de Hoogovens, de Jaarbeurs deel aan het zakenleven, dat in Ne derland onmogelijk kan drijven op ere-functies. Er zijn trouwens meer kringen waar 's prinsen inzicht in econo mische verhoudingen worden ge waardeerd. Het Nederlands Econo misch Instituut benoemde hem als curator. Wij vinden dan ook alle belangrijke economische publicaties op zijn bureau. En zij worden ge lezen ookl Ook de regering heeft oog voor de werkkracht en de capaciteiten van de prins-gemaal. In hem vond het landsbestuur een eminente afge zant naar Suriname om er de mo gelijkheden voor Nederland te be studeren en het contact met het moederland te versterken. De prins, die toch zeker niet op officiële ont vangsten en een groot aantal ban ketten zit te wachten, kweet zich met enthousiasme van zijn taak en voelde op die reis tevens welke mo gelijkheden voor ons land nog in Zuid-Amerika zijn weggelegd. Zijn tweede reis, nog slechts kort beëindigd, werd bijkans nog een groter succes dan de eerste. Er zijn vriendelijke woorden gewisseld in. Uruguay, Chili en Argentinië, er zijn feesten gehouden en geschenken uit gedeeld. Dat alles is aangenaam, maar het nuttige werd niet verge ten. Dat blijkt wel uit de symbo lische handeling van president Pe- ron, die prins Bernhard bij zijn ver trek naar Nederland een afschrift van het regeringsbesluit overhan digde, waarin de argentijnse „Banco Central" werd gemachtigd een cre- diet te openen ten behoeve van Werkspoor voor leveringen van spoorwegmateriaal uit Nederland. Wij bezitten in prins Bernhard een figuur, die zijn tijd begrijpt en juist op die punten ons land tracht te inspireren, waar wij momenteel het zwakste zijnde nationale eco nomie en het leger. Daarmee ver vult hij een taak die ver uitgaat bo ven zijn positie als prins-gemaal. Hij is daadwerkelijk een steun voor onze geliefde vorstin en voor ons een prins, die letterlijk en figuurlijk op vorstelijke wijze onze zaken weet te behartigen. A.G.H. WELVERZORGDE HANDEN In elk jaargetij Hamea-Gelef Goedkope bloemen. Begonia's 20 cent Geraniums 50 cent Hortensia's f 1.50 Alleen vandaag L. DE WAAL Tel. 239 Colijnsplaat.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1