NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD KING J. van Halst Zoon VOOR ZOMERROKJES pepermunt No. 2532 Zaterdag 16 Juni 1951 54e Jaargang WIJ ONTVINGEN ZOJUIST Schrïjver's Stoffenhandel - Goes Opril Markt - Bij de Kade - Telefoon 2751 Het van ouds bekende Stoffenhuis APARTE DESSINS - F 2.25 PER METER Elke poetsing met IVOROL is een ware mondwassing Ledenvergadering Heroprichting Korfbalveren. V.Z.O.D. De natuur in met de natuurzuivere MAIS0N AUBERT DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Wissekerke. 25 Mei j.l. wer den op de Galderse heide aan 12 marechaussees de gouden medaille uitgereikt voor 36-jarige trouwe dienst. Adjudant A. Kramer, brigade commandant der Kon. Mar. te Zun- dert, geboortig uit onze gemeente, was bij deze unieke gebeurtenis één der twaalf die deze onderscheiding ontving. Enige dagen later, 31 Mei, was het weer een bijzondere dag voor onze oud-dorpsgenoot. Door het be reiken van de pensioengerechtigde leeftijd ging adjudant Kramer de dienst verlaten. Zelden zal men een brigade-com mandant van de Kon. Mar. een tref fender afscheid bereid hebben dan dit het geval met hem was, die ja renlang in Zundert de scepter ge zwaaid heeft. Van kwart voor elf tot over half twee was een lange rij van sprekers aan het woord. De goede hoedanigheden van de schei dende commandant werden in alle toonaarden gezongen en er werden ook vele oude herinneringen opge haald uit de bezettingstijd, toen adj. Kramer met vele van zijn collega's in Engeland vertoefde. Het afscheid was juist daarom zo treffend, om dat vele burgerlijke en militaire au toriteiten, alsmede vrienden van de adjudant naar Zundert waren ge- „Zeg vrouwe, as 't merge nie te vee waait, mos je wê es na de stad fietse, dan kun je es een broek en een kiel voor me mee- brienge". „Noe docht ik da je wiezer was Kees, di za'k zo verre nie vo reize. 'k Za merge we even bie Dingemanse kieke, di koop ik tegenwoordig altied m'n werk- goed en het beval mien best". komen, zonder dat er één uitnodi ging verzonden was. Daaruit bleek wel, dat brigade-commandant Kra mer bij zeer velen in hoog aanzien staat. Voordat adj. Kramer het com mando overdroeg, richtte kolonel F. J. J. F. M. van der Kroon, com mandant van de eerste divisie zich tot de scheidende adjudant. Veel lof had hij voor de wijze waarop adj. Kramer de leiding van de moei lijke post Zundert had vervuld, hij was een voorbeeld voor velen ge weest. Een stil, bescheiden en plichtsgetrouw commandant noem de de kolonel hem verder. Voor het wapen is het, zei de kolonel, een sombere dag, omdat afscheid ge nomen moet worden van zulk een brigade-commandant. De brigade verliest in jou, Kramer, een goed chef en een groot kameraad. Ik dank je voor alles wat je voor het wa pen gedaan hebt en voor de grote steun die je steeds geboden hebt. De vele sprekers, die na de ko lonel het woord voerden, spraken alle in dezelfde geest. Ook mevrouw Kramer werd niet vergeten. Velen brachten haar dank voor de wijze waarop zij haar man steeds heeft bijgestaan. Bloemen en cadeau's vergezelden deze goede wensen. Nadat velen het woord gevoerd hadden en adj. Kramer met ontroe ring zijn commando had overge dragen, kwam het woord aan hem. Met een machtige, indrukwekkende toespraak, openhartig, rondborstig, vlot, sympathiek en bescheiden te gelijk, dankte hij allen voor hun goede wensen, en zei onder meer: „Nu zet ik er een streep onder. Het wordt echter geen vette streep, maar een stippellijntje, want daar door kan ik nog het grote en mooie van het wapen blijven zien. Het wapen dat mij lief is, zal ik nooit vergeten. Moge het u allen goed gaan", zo besloot hij zijn dank woord. In intieme kring nam het perso neel van de brigade Zundert 'sa- vonds afscheid van zijn comman dant. Het was voor de heer Kramer een onvergetelijke avond. „Beste jongens", zo zei Kramer, „doet je plicht, want dan zal het jullie zeker goed gaan". De brigade-commandant van Zun dert is nu een ambteloos burger. Wij wensen hem van deze plaats nog vele jaren geluk en hopen dat hij in zijn vele liefhebberijen, waar onder het vissen met een kruisnet, een prettige vervanging voor zijn drukke diensttijd moge vinden. Ziekenhuisverpleging Noord- en Zuid-Beveland afdeling Wissekerke. op Dinsdag 19 Juni a.s. des namiddags te 8 uur in hotel „De Kroon". Belangrijke besprekingen. Opkomst gewenst. Het bestuur. te Wissekerke. Zij, die zich v/ensen op te geven als lid of aspirant lid kunnen dit bij de onderstaanden doen, waarna een vergadering wordt belegd om bestuur en trainingsavond vast te stellen. Mej. A. Meulenberg. Dhr A. Geelhoed. Dhr L. L. van Halst. DEZE WEEK 250 gr. allerhande koekjes en 100 gr. toffees (prima gesorteerd) samen v. slechts 85 cent. 150 gr. kindersnoep 25 cent. Janhagel p. pot 29 ct. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. TONNEMA - SNEEK Wissekerke, tel. 341 Dirksmitsstr. 26b (bovenhuis) Rotterdam, Telefoon 20235 Ruim 30 jaar gevestigd. Patent-Geneesmiddelen Gummiwaren. Vr. gratis inl.toez. onder blan co couvert. Gratis spreekuur dag. van 10—8 uur. Mooie, stevig gevlochten boodschaptassen ontvangen, in 2 maten, f 0.90, f 1.30 Joh. Verburg, Kamperland Aangemoedigd door het grote succes gaan we, zo lang de voorraad strekt, door met onze reclame. Een half pond fijne koekjes en 100 gram toffees voor 90 cent. L. DE WAAL COLIJNSPLAAT

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1