NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD KING Boikhouilbureai voor Noord-Beveland Nadelige invloeden van nieuwe winstbelasting KING ATLAS pepermunt No. 2531 Zaterdag 9 Juni 1951 54e Jaargang PREDIKBEURTEN De natuur in met de natuurzuivere met de nieuwe BIJ EX AM EMS BURGERLIJKE STAND Inrichtenbijhouden en controleren van boekhoudingen Verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WESSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Grote bedrijven groeien, de kleine worden nog meer geremd (Van onze sociaal-economische medewerker) Het jongste regeringsvoorstel met betrekking tot de hogere belasting van winsten boven f 8000.—, de verhoging van de vennootschapsbelasting en de wijziging met betrekking tot de waardering van bedrijfsvoorraden is nog niet definitief in de wet vastgelegd. Al moet men toegeven dat de slechte toestand van 's lands financiën een nieuwe stijging van lasten bijna onvermijdelijk maakt, toch dient men de komende maatregelen ook uit een oogpunt van bedrijfsbelang te bezien. Een critisch oog ziet dan terstond dat men opnieuw ons bedrijfsleven bedreigt, waar andere groe pen van ons volk, die nieuwe directe belastingdruk niet te dragen krijgen. Dat wil niet zeggen dat een gedeelte van de burgers geen grotere druk zou voelen. De hogere prijzen op velerlei gebied leren wel anders. Wij willen liever de vraag stellen of deze nieuwe lasten de werkzaamheid van het bedrijfsleven zullen bevorderen. Er is jaren gesproken over de belastingdruk, die reeds tot op he den als te zwaar werd gevoeld. Dit is ook wel toegegeven in overheids kringen. Dan is ook duidelijk, dat met het komende de grens zal wor den overschreden. Wij wijzën in dit verband op het geweldige gebrek aan liquiditeit in het bedrijfsleven, die momenteel bestaat. De belastingachterstand uit de reeds vervlogen jaren is nog niet ingehaald. Men hoopt deze nu spoe dig in te vorderen. Gezien de el lende, die uit deze gang van zaken reeds voortvloeit, zullen vele zaken mensen in de nabije toekomst voor grote tekorten komen te staan, die hen naar de ondergang zullen sle pen. Bij een bestaande belasting schuld, ook al heeft men de aan slag nog niet ontvangen, behoort men voor die komende betalingen het bedrag te reserveren. Gebruikt men dat geld voor bedrijfsdoelein den, dan financiert men in werke lijkheid met overheidsgeld. Deze moeilijkheid wordt slechts ten dele door de voorlopige aan slagen opgevangen. Deze worden opgelegd naar de opgave van het verwachte inkomen. Men zal bij aanwezigheid van ruime middelen dat verwachte inkomen niet te laag stellen. Is de kasvoorraad klein, dan zal men die komende verdiensten onderschatten. De voorlopige aan slag is laag met het gevolg dat bij het bestaande progressieve systeem de definitieve aanslag erg hoog zal zijn. Op dat laatste moment heeft men in tijden van geldnood de lo pende inkomsten reeds verteerd dan wel voor andere doeleinden aange wend en men zit plotseling midden in de moeilijkheden. Dit bezwaar dat tot nu toe zich reeds ernstig deed gevoelen, zal in de komende tijden zich nog in he- Profi teerde u ook al van onze speciale aanbieding reclame-overalls? Slechts f 17.75. W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat. viger mate doen gelden. Er zal dus in de wijze van belastinginnen spoe dig wijziging moeten komen. De inspectie zal met de voorlopige aan slagen zo juist mogelijk de werke lijkheid moeten benaderen. Dat kan gebeuren door een critische be schouwing van de cijfers in het ver leden en vrij nauwkeurig geschie den, al zal men de aard van het bedrijf in aanmerking moeten nemen. De inkomensfluctuatie verschilt sterk naar bedrijfstak maar ook naar de aard van de onderneming binnen elke bedrijfstak. Waar moet het geld vandaan komen? Van het grootste belang is ech ter dat vooral de ondernemers zelf hun toekomstige belastingplicht ern stig gaan betrekken bij de beschou wing van hun financiële positie. Dat geldt vooral voor de kleinere za kenmensen, die steeds een geringe of geen financiële reserve hebben. Dit vraagstuk moet niet worden verwaarloosd nu de credietmoge- lijkheden geringer zijn geworden. Het is een bekend hedendaags verschijnsel dat het innen van vor deringen steeds stroever verloopt. Het verkrijgen van bankcrediet stuit op grote moeilijkheden en kosten. Waar bovendien de consumptiebe perking nu reeds hier en daar tot dalende omzetten leidt en een prijs daling in vele sectoren van het eco nomisch leven wordt verwacht, is van een nog verdere verhoging van vermogens- en inkomstenbelasting een sterk deprimerende invloed te verwachten. Bij de grote en zeer grote bedrijven spelen al deze be zwarende factoren een veel onder- geschikter rol door de grotere fi nanciële weerstand en veel soepeler wijze van credietverkrijging. Wij achten daarom de extra be lasting reeds bij een inkomen van f 8000.— niet verantwoord, omdat deze winstgrens te laag is gesteld. De groei en de levenszekerheid van het kleine en middelbedrijf worden hier ten zeerste door belemmerd. In deze middensector speelt de strijd om expansie of behoud wel zeer sterk. Heeft men daarentegen een bepaalde bedrijfsgrootte bereikt, waar het inkomen niet meer zozeer voor directe of indirecte bedrijfs doeleinden behoeft te worden aan gewend, dan kan men veel beter een voorlopige extra-last verdragen. Waar ligt de grens? Het is niet gemakkelijk om die grens vast te stellen, temeer daar deze voor elke bedrijfstak nogal ver schilt. In het algemeen zouden wij dit extra belaste inkomen op f 15.000 ot f 20.000 willen zien gesteld. Welke normen heeft de minister aangelegd bij het vaststellen van die grens? Wellicht zal de nog ko mende behandeling in de Kamer hier nog opheldering brengen. De nadelen van dit belastingsys teem liggen vooral in een verstar ring van het bedrijfsleven. Men wordt door het wegzuigen van de noodzakelijke middelen beperkt in zijn activiteit die de kleinere goden uit het bedrijfsleven tot groten moet doen groeien. Deze mobiliteit is no dig voor het behoud van een ge zond economisch apparaat. Meer en meer ziet men in de laatste jaren de grote bedrijven uit groeien tot geweldige lichamen, die het hele economische leven over vleugelen. Het is teleurstellend dat ook de belastingwetten nu nog deze tendenz gaan versterken. Oud-Geref. Kerk Colijnsplaat. Zondag 10 en 6 uur de heer G. Struijk te Sliedrecht. Zondagdienst artsen. A.s. Zondag doen dienst Dr Bruyn- zeel en Dr Maas. Sproeten? SPRUT0L Bij weerbarstige: Sprutol-Sterk Hallé Hallo Bij ons gaat alles zo! Geen zegels, geen cadeau's maar enorm lage prijzen! 250 gram fijne koekjes 50 cent 125 gram toffees 25 cent 125 gram gele bonen 25 cent 150 gram zuurtjes 25 cent 150 gram kindersnoep 25 cent 150 gram boterwafels 25 cent W. DINGEMANSE LeVensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. d.1 U krijgt de nieuwe KING-atlas door op een gewone briefkaart a 6 ets naast de postzegel nog 3 postzegels van 25 ets te plak- ken, hierop duidelijk Uw naam en adres te vermelden en deze te zenden aan TONNEMA te SNEEK. Meerdere exemplaren in één zending alleen na overmaking van 75 ets per exemplaar op Giro 16115 of per postwissel. laMwron spelen zenuwen een grote rol Een rustig examen doet u met Mijnhardt Zenuwtabletten Gemeente Wissekerke Geboren: 12 Mei Frans Willem, z.v. L. P. de Bruine en J. A. Plad- det. 15 Mei Jozef Dingenus, z.v. D. A. Bouterse en M.A. C. van den Putte. 23 Mei Jacomina Catharina, d.v. J. H. de Regt en H. C. Ver hulst. 31 Mei Andrina jacoba, d.v. M. C. Westerweele en M. Hui- bregtse. Ondertrouwd25 Mei j. W. Filius, 28 jr te Kortgene en Th. E. de Ha- ze, 22 jr. 25 Mei C. de Nooijer, 25 jr en C. E. van der Maas, 25 jr. H. M. Wilderom, 22 jr en D. Kar- reman, 24 jr. Getrouwd: 2 Mei W. P. Kooistra, 22 jr te Rotterdam en W. C. Kab- boord, 20 jr. 9 Mei G.J. Leendertse, 29 jr te 's Heer Arendskerke en C. L. Dees, 26 jr. 16 Mei J. de Back, 24 jr te Kats en J. A. Kramer, 22 jr. 23 Mei P. J. Marcusse, 25 jr en Hendrika Lisseveld, 19 jr. 30 Mei D. P. Kramer, 26 jr te Amsterdam en A. P. Sandee, 23 jr. A. Duine, 29 jr en A. J. Lamain, 26 jr. Overleden: 1 Mei levenloos aan gegeven kind van M. C. Capelle en W. J. Balkenende. 9 Mei te Goes A. Th. Koole, 35 jr, echtgen. van J. C. van Goudswaard. 26 Mei te Goes C. E. de Regt, 41 jr, echtgen. van M. C. Huiszoon. N. Houterman, Nieuweweg A 1c, Colijnsplaat Lid Ned. Coll. van Belastingconsulenten

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1