NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD De ontbrekende toren Ooekhoudbureao voor Noord-Beveland No. 2529 Zaterdag 26 Mei 1951 54e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G, M. MARKUSSE TE WESSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 9 Inrichten, bijhouden en controleren van boekhoudingen Q Verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Dr P. H. Ritter Jr In het woord, door minister Stik ker gesproken in de raadgevende vergadering te Straatsburg, dat het regelmatig overleg tussen de euro- pese volken dat aldaar plaats heeft tot een gewoonte groeit, die de daadwerkelijke samenwerking baat, ligt een kern van waarheid. Men zou die uitspraak zelfs kunnen toe passen op de Verenigde Naties. On danks de onoverbrugbare kloof, die daar het oosten van het westen scheidt, geeft de loutere omstandig heid, dat men b 1 ij f t b ij e e n k o- men de zekerste basis voor de voortzetting van de vrede. De europese naties willen proef ondervindelijk tonen, dat samen werking mogelijk is tussen landen met tegenstrijdige belangen en daar mee een voorbeeld geven aan de grotere wereldgemeenschap. Zij zijn tevens ervan overtuigd, dat de beste manier om aan een wereldconflict te ontkomen, gelegen is in de vor ming van een derde macht, die, on afhankelijk van Rusland en van A- merika, een eigen plaats inneemt. Daartoe is integratie der afzonder lijke economieën noodzakelijk. Deze kan leiden tot een gemeenschappe lijk europees optreden, waarvan mr Stikker de contouren zich thans reeds in Lake Succes ziet aftekenen. Men moet waardering koesteren voor de volharding, waarmee te Straatsburg wordt gewerkt, maar men behoort dit europees parlement met nuchtere ogen te bekijken. Men behoort zich rekenschap te geven van de ontzaglijke afstand, welke ons nog van een sterk en eendrach tig Europa, dat zijn gewicht kan leggen in de weegschaal der vol ken, verwijderd houdt. Op de eerste plaats boekt hel straatburgse volkenparlement op het punt der economische integratie nog slechts zeer betrekkelijke successen. „Men zou een valse hoop koeste ren", aldus minister Stikker, „indien men van het wegnemen der kwan titatieve restricties door liberalisa tie zou verwachten, dat daarmede de tariefmuren ook zouden ver dwijnen". Een verenigde markt is slechts mogelijk indien de tarief muren definitief gesloopt zijnmu ren, die sommige industrieën soms voor meer dan een eeuw beschermd bebben. Bij alle bereidheid tot samenwer- Een overhemd voor 't werk Moet zijn goedkoop en reuze sterk We hebben alle kleuren, prachtig om te zien En grote voorraad bovendien Wanneer u dus geheel wilt slagen Kom dan bij ons eerst even vragen. W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat Telefoon 255 king zal elk land toch de economi sche gevaren, die door te snelle toegeeflijkheid voor de eigen ge meenschap dreigen, willen voorko men. Er moet op billijke wijze re kening worden gehouden met de tegenstrijdige sociale en nationale belangen. Het ziet er naar uit, dat Neder land zijn historische vrijgevigheid in internationale betrekkingen bij de toetreding tot het plan-Schuman weer getrouw is geweest. Het ge vaar dreigt, dat Nederland, ten bate van andere landen, een waarde volle voorsprong in zijn kolenprij- zen, die de nederlandse consument ten goede zouden komen, zal gaan derven. Andere netelige tegenstel lingen zullen een oplossing moeten vinden wil de europese samenwer king kans van slagen bieden. Om bij ons eigen land te blijven de Benelux-verhouding wordt ern stig vertroebeld doordat België op nieuw voor den dag is gekomen met het oude plan van het Ant- werpen-Moerdijkkanaal, een van de essentiële bezwaren tegen het 20 jaar geleden verworpen verdrag- Van Karnebeek, een kostbaar plan, waardoor de haven van Antwerpen een belangrijke voorsprong zou krijgen op die van Rotterdam, en dat, terwijl naar nederlands inzicht aan Antwerpen voldoende bevaar baar water ter beschikking staat om de zee te bereiken. Wij stippen slechts enkele punten aan. Het integreren van tegenstrij dige nationale belangen is alleen mogelijk volgens een uiterst gelei delijk proces, waarbij iedere natie wij hopen ook de nederlandse 1 waakzaam zal blijken dat zij niet wordt achtergesteld bij de distri butie van voor- en nadelen, dat zij niet aan het kortste eind zal trekken. De frans-duitse tegenstelling geeft een grote belemmering voor de snelle werking van het europees parle ment, terwijl het ook nog allerlei conflicten vertoont tussen personen en groepen, die zelfs de voorzitter uit de vergadering deden weglopen. Een laatste, misschien de belang rijkste moeilijkheid van de europese samenwerking, is het politieke drijf zand, waarop zij is gebouwd. Wij spraken van de frans-duitse tegen stelling, maar wij hebben ook de vraag te stellen: in hoeverre is Duitsland een zekere factor in het europese eenwordingsproces? Duitsland is nog steeds een groot vraagteken. Nationaal-socialistische neigingen beginnen zich los te wor stelen uit de algemene apathie, de verkiezingen in Neder-Saksen heb ben het bewezen. Droomt het, ge huld in het kleed der vernedering, van nieuwe grootheid? En welk verlangen kan een herboren nazisme hebben naar een internationaal, de mocratisch ideaal? De vriendelijke Adenauer, die met een glimlach wandelt door de stra ten van Parijs, vertegenwoordigt het wrokkende Duitsland niet. Op politiek drijfzand berust de uiterst waardeerbare onderneming van Straatsburg. Kan een wereld deel zich sterk maken, economisch en politiek, dat dagelijks opnieuw getroffen wordt in zijn bestaan door een moordende bewapening? Kon deze last van ons allen weg genomen worden, dan zou terstond ons aller welstand worden verhoogd en het leven weer dragelijk zijn. Maar Moskou bestrijdt ons niet met kanonnen en tanks, doch met de gesel ener economische uitputting. Helaas blijft de europese eenheid afhankelijk van de resultaten der resultaatloze schermutselingen te Lake Succes. De kathedraal van Straats burg bleef onafgebouwd. Hij mist een toren. Zal het vredes- en verenigingswerk dat daar geschiedt even onafgebouwd blijven? Of zal de toren der goede voornemens worden aan gevuld door die van het be reikte doel? Wij hopen het. „Ondank is 's werelds loon", zei meneer Dinges, toen het Rode Kruis hem niet kon helpen aan het hoek huis met tuin, dat hij zo graag had willen bewonen. „Ik heb in de oorlog van '14-T8 zoveel voor het Rode Kruis gedaan, dat het Nederlandsche Roode Kruis mij ook wel eens had kunnen hel pen", zei de heer Dinges. De heer Dinges vergiste zich. Want het Rode Kruis kan geen woonruimte beschikbaar stellen voor de vele tienduizenden, die daarnaar DEZE WEEK 250 gram fijne koekjes 100 gram bruidsuikers van 90 voor slechts 79 ct Droptoffees 150 gram voor 30 ct W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. zitten te snakken. Dat is een taak van de Huisvestingsbureau's der ge meenten. Maar de vergissing van de heer Dinges ging nog verder, want hij heeft tussen 1914 en 1918 niet het Rode Kruis geholpen, hij heeft het Rode Kruis geholpen opdat dit an deren zou kunnen helpen. Alleen om zijn hulpverleningstaak ten bate van alle noodlijdenden ongeacht geloof, ras, sociale posi tie, te kunnen uitvoeren, behoeft het Nederlandsche Roode Kruis de hulp van u, van ons allen. Wie het Rode Kruis helpt, helpt zijn medemens. Zelfs zou later kun nen blijken, dat degene, die het Rode Kruis nu helpt, uiteindelijk zichzelf heeft geholpen. Want het Rode Kruis kan alleen helpen als het paraat is, d.w.z. als het be schikt over goedgeoefende colonnes en als het beschikt over het goede maar helaas dure materiaal. Daarom: Helpt uw Rode Kruis helpen 11 Onder de Logisch en niet logisch. Nederland bezit in Delft een technische hogeschool, die haar naam met ere draagt. Het is ech ter bekend dat die school over bevolkt is. Een logisch gevolg van deze toestand is het plan tot oprichting van een tweede centrum voor hoger technisch onderwijs. De animo om te studeren is zeer groot. Dikwijls vreest men een overmaat van academici in ons kleine land. Er is dus reden om aan te nemen, dat het aan bod van ingenieurs de vraag wel dra zal overtreffen. Dit heeft een geweldige verspilling van kapi taal en energie lot gevolg. Ook voor de staat is dit betreurens waardig omdat de opleiding van elke ingenieur het rijk handen vol geld kost. In dit licht gezien is de opening van een tweede tech nische hogeschool niet verant woord en dus niet logisch. Wanneer wij op grote schaal ingenieurs gaan opleiden, dan is dit verblijdend voor zover wij die ingenieurs nodig hebben. Het overschot zou zich beter op een an dere broodwinning kunnen voor bereiden. Bij emigratie van intel lectuelen geeft de staat een ca deau aan het buitenland. Immers betaalt Nederland dan de oplei ding terwijl het buitenland de vruchten plukt. Alleen dan dient de opleiding voor ingenieur te worden uitgebreid, wanneer wij zelf aan een groter aantal acade misch gevormde technici behoef te hebben. N. Houterman, Nieuweweg A 1c, Colijnsplaat Lid Ned. Coll. van Belastingconsulenten

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1