NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Oorlog of Vrede? Boekhoudbureau voor Noord-Beveland Verdediging der cultuur No. 2528 Zaterdag 19 Mei 1951 54e Jaargang Geeft allen aan de collecte voor het Rode Kruis, die gehouden zal wor den op het gehele eiland van 21 Mei tot 3 Juni inrichten, bijhouden en controleren van boekhoudingen Verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WiSSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Wat zal het worden? Geen mens die het weet. Laten wij in elk geval nu het Nederlandsche Roode Kruis helpen zich paraat en sterk te maken, zowel voor oorlogs- als voor zijn vredestaken, waar van het doel is lijden en leed der men sen te verzachten. Er kunnen omstan digheden ontstaan waarin alleen nog het Rode Kruis hulp kan bieden en contact kan onderhouden met vader land en familie Het bestuur der afdeling Noord-Beveland door dr P. H. Ritter Professor Polak heeft een reeks van artikelen geschreven in de Nieuwe Rotterdamse Courant, waar van de hoofdstrekking is, dat de in spanning van ons militair te ver weren tot zin heeft de verdediging van onze cultuur. Welnu, zo zegt hij, wanneer wij onze cultuur willen verdedigen, dan moeten wij dat niet alleen met de wapenen doen, maar wij behoren ook door andere, gees telijke middelen onze cultuur te ver sterken. De Nederlandse Federatie van Beroepskunstenaars heeft de gedachte van prof. Polak terstond overgenomen. Zij pleit voor behoud en verhoging der kunstsubsidies. Zij wenst, dat een nederlands cultuur fonds het vrije, wetenschappelijk onderzoek en het weer functioneel maken van de kunst zal bevorderen. Het bericht van deze cultuuractie der Federatie verscheen in dezelfde courant, waar een lange lijst van bezuinigingen op cultuurwaarden werd gepubliceerd die minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap pen bij de Tweede Kamer heeft in gediend. Het vrije, wetenschappelijk onderzoek ondergaat daarbij een aderlating van f 75.000. Hetgeen misschien in de omstandigheden die wii beleven nog erger geacht kan Ontvangen pracht sortering Blauwe en grijze Werkkielen Blauwe en grijze Werkbroeken Prijs naar kwaliteit W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat. worden is, dat aan alle kanten wordt besnoeid op allerlei praktisch en onmiddellijk noodzakelijk cultuur werk, als subsidies aan middelbare scholen voor techniek en nijverheid, op lagere nijverheidsscholen voor jongens, op huishoudelijke voorlich ting ten plattelande, op scholen voor maatschappelijk werk. Het loopt in de tonnen. Het leger cultuurverdedigers dat zich tegen over de bezuinigende minister be vindt, vraagt meer dan tonnen. Het rekent uit, dat er millioenen te halen ziin uit een verhoogde vermakelijk heidsbelasting, dus uit indirecte be lastingen, dus uit nieuwe fiscale be zwaringen. De eerste vraag, welke oprijst is deze: moeten wij de cultuurwaar den kopen voor een nog grotere belastingdruk op de bevolking? Het gevolg daarvan zou wezen een nog grotere uitputting en daardoor een nog grotere verlamming van het particulier initiatief dat zich inspant ten bate van kunst en wetenschap. „Ja maar", roept dr Bolkestein, de oud-minister van onderwijs uit: „de kunst is het meest kwetsbare deel van de nederlandse cultuur en zij is geen luxe, zij is levensbrood 1" Wij bevinden ons in een net van eenzijdigheden. Aan de ene kant wordt met het domme potlood be zuinigd op allerlei onderwijs-instel- Iingen, die van practische beteke nis zijn voor de economische weer- baarmaking van ons volk, aan de andere kant wordt gepleit voor ver hoging van subsidiëringen, die zon der onmiddellijk economisch resul taat zijn en wil men geestelijk voed sel geven aan een volk, dat zijn boterham niet beleggen kan. Er zijn twee gevallen mogelijk. Of wel, men moet zeggenalle gel den, die uit de bevolking worden geheveld behoren besteed te wor den aan de economische weerbaar- making en de militaire verdediging en dan moet men verzaken van de bevrediging der sociale en cultuur verlangens, öf wel men moet de staat, die ondanks de zware belas tingdruk over povere middelen be schikt, zijn taak naar evenredigheid laten verdelen over de gebieden, die hij heeft te verzorgen. Maar dan moet tegen het buitenland gezegd wor den: „Wij kunnen militair niet ver der gaan" en tegen de subsidie-aan vragers: „Wij kunnen niet meer ge ven dan wij hebben, dus wij moe ten een grens trekken door uw ver langens". Men kan een volk niet laten bezwijken onder de militaire druk van het buitenland. Maar men kan ook nimmer het volk boven draagkracht bezwaren, en hoge ide alen verwerkelijken uit zijn armoede. Wij hebben een open oog voor de nood der kunstenaars. „Zij kun nen niet wachten, geen dag en geen nacht". In het aanzicht van die nood DEZE WEEK 250 gram fijne koekjes 100 gram meikersen of 125 gram gele bonen samen voor slechts 85 cent. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. eenvoudige fresco aan te brengen in een woning. Er is een vraag, die aan de sub sidiëring door de staat van kunst en wetenschap vooraf gaat. Is de nationale cultuur, is het besef van het voikseigene, is het tot gelding brengen van de nederlandse waarde uitsluitend afhankelijk van de bloei van kunsten en wetenschappen? Hoezeer wij de waarde dezer cul tuurgoederen hoog schatten, er is één waarde, die nog belangrijker is. Het handhaven van de nationale karaktereigenschappen, van de na tionale deugden, van het nationale landschap. Als wij onze aard ver loochenen, dan ondergraven wij de basis van onze cultuur. En de schoonste kunst, de scherpzinnigste wetenschap is dan buiten staat ons van het verval te redden. Wij krij gen de indruk, dat het zedelijk peil van het nederlandse volk, hoewel het in het algemeen nog gezond is, N. Houterman, Nieuweweg A 1c, Colijnsplaat Lid Ned. Coll. van Belastingconsulenten zouden wij hulp van de staat aan de kunst willen bepleiten, ofschoon wij staatszorg op dit gebied op zich zelf geen aanbevelenswaardig be ginsel achten. Men moge de oplossing vooral zoeken in het geven van opdrach ten. Zo bespaart men een der edel ste cultuurstanden de vernedering en volgt men een sociaal gewet tigde methode. De kunstenaars zul len daarbij hun al te individualis tische stemming moeten bedwingen en bereid moeten zijn te werken iri sociaal verband. Welk een prach tig werk zouden bijvoorbeeld onze beeldende kunstenaars niet kunnen verrichten wanneer men hen in de woningbouw betrok! Het inrichten van interieurs, het kiezen van kleu ren, in de woning de blijheid te brengen die de moderne mens zozeer van node is. Als onze kunstschil ders daartoe in staat gesteld wer den, hoezeer zou hun aesthetische roeping dan sociale vruchtbaarheid krijgen. En als Rembrandt het niet beneden zich achtte portretten te schilderen op bestelling, dan be hoeven de schilders van heden het niet beneden zich te achten een zichtbaar begint te dalen. Corruptie verschijnselen zijn aan de orde van de dag. De huwelijksmoraal begint te verslappen. Dit Nederland is het Nederland onzer vaderen niet meer. De verminking en verbastering van onze taal neemt hand over hand toe. Wij menen, dat kunst en we tenschap alleen kunnen bloeien, wanneer zij geënt worden op de ze delijke levensinhoud van een volk. Niet het subsidie, maar de volks kracht is het hoofdwapen van de cultuurstrijd. Ten aanzien van subsidies aan de kunst doet zich een moeilijkheid voor, die niet onbesproken mag blijven. Door subsidies te aanvaar den, bindt de kunst zich aan de staat. In ons land zal de staat geen politieke voorwaarden stellen. Wij hebben gelukkig nog geen staats kunst met een voorgeschreven rich ting, zoals dat in nazi-Duitsland het geval was en zoals het huidige Rus land van zijn kunstenaars eist. Maar als de staat subsidies en bekronin gen instelt, dan heeft hij ons inziens

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1