NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD plastics Boekhoudbureau voor Hoord-Beveland No. 2526 Zaterdag 5 Mei 1951 54e Jaargang even. met 0 Inrichten, bijhouden en controleren van boekhoudingen Verzorgen van alle belastingaangiften voorkomende DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Ook in 1951 moet de Stichting 1940-1945 een beroep op het Ne derlandse volk doen, want dit jaar zal aan bijna 4800 gezinnen meer dan 10 miilioen gulden uitgekeerd moeten worden. Het Rijk neemt daarvan vermoedelijk ruim 8 miilioen voor zijn rekening, zodat ongeveer 2 miilioen weer door vrijwillige bij dragen bijeengebracht zal moeten worden. In 1950 heeft Nederland getoond, dat het de offers, in de jaren 19401945 in het verzet gebracht, niet vergeten is. Ruim twee miilioen gulden werd aan vrijwillige bijdragen ontvangen. Wij vragen u met ons er voor te willen zorgen, dat ook in de komende jaren de in de bezettingstijd gedane belofte nagekomen wordt door toe te treden als contribuant van de Stichting 1940-1945. Geen gesprongen waterleidingen meer Maar let op de kwaliteit De kooplust van Amerika op de wereldmarkt heeft er toe geleid dat veel materialen enorm in prijs zijn gestegen en bovendien zeer schaars zijn geworden. Ijzer, koper, lood en tin zijn bijna luxe artikelen gewor den en er zou alle reden zijn tot grote ongerustheid als de technische vooruitgang ons niet de plastics had gebracht. We kunnen nu immers installa tiebuizen van plastic gaan gebrui ken en de moderne waterleiding kan van hetzelfde materiaal worden aan gelegd. We zullen in de toekomst kunnen lachen om de strenge vorst, die in ons land steeds weer hon derdtallen waterleidingen doet sprin gen, want we laten plastic-leiding leggen, die absoluut ontoegankelijk is voor weersinvloeden. Alleen voor loodgieters zal het onaangenaam zijn, want zij beleefden na een vorst periode steeds weer een hoogcon junctuur. Ook de electriciens krij gen het gemakkelijker, want de ij zeren isolatiebuizen hebben hun heel wat last bezorgd met al die gezel lige hoekjes in de huiskamers van thans. Men kan zo'n buis nu een maal niet in alle bochten wringen en dus moesten er hoek- en elle boogbuizen komen om de moeilijk heden in de bocht van een leiding te verzachten. De plastic installatiebuis kan bij Zojuist ontvingen wij een zending DAMES-OVERALLS met korte en lange mouw. Kleur blauw en khaki. Belt u even en wij komen direct. W. DINGEMANSE. Textielh., Colijnsplaat, Tel. 255. verwarming met een gasbrander tot 65° in allerlei vormen worden ge bogen en schakelt dus de genoemde bezwaren uit. Bovendien kan men door verwarming aan de buis een hals maken, waardoor er een vol gende kan worden ingepast. Bij af koeling krimpt het materiaal iets, zodat de buizen dan zeer stevig vaardigd. Alle hout kan geen timmerhout worden genoemd en zo moet men ook niet menen dat alle plastic even goed is. Veel huisvrouwen hebben dat reeds ondervonden. De plastic beker bleek niet tegen hitte be stand en hel eierdopje ging bars ten. De prachtige plastic-damestas sen vertoonden al spoedig scheuren, waardoor ze in de achting van het schone geslacht aanzienlijk daal den. Men moet de schuld daarvoor meestal niet zoeken bij het mate riaal maar bij de fabrikant, die on deugdelijke grondstoffen heeft ge bruikt om zo meer te kunnen ver dienen. Er zijn twee grote groepen plas tics, de thermoplasten en de ther- mohardende stoffen. De eerste zijn de goedkoopste en hebben de ei genschap dat zij bij verwarming weer soepel worden. De thermo- hardende stoffen blijven in de een maal geperste vorm, hoe zeer men ze ook verhit. Maakt men nu een beker van thermoplast, dan is die ondeugdelijk, want zodra men hem met hete vloeistof vult, wordt hij slap. De fabrikant had dus een ther- mohardende stof moeten gebruiken, waardoor het artikel wel iets duur der was geworden, maar dan ten minste bruikbaar was geweest. Er moet dus -met zorg een keuze worden gemaakt uit de aan te wen den grondstoffen. Het publiek ziet geen onderscheid en het is dus aan te bevelen, dat hier een keurings dienst wordt ingesteld oni de con sument te beschermen maar ook de fabrikant. Men zal er ge makkelijk toe komen om alle plas tics als tweederangs materiaal te gaan zien en dat zou de afzet van N. Houterman, Nieuweweg A 1c, Colijnsplaat Lid Ned. Coll. van Belastingconsulenten aan elkaar zitten. Plastic-buizen iso leren uitstekend, zijn veel lichter dan ijzer en absoluut onbrandbaar. Dit zijn nog maar enkele voorbeel den van deze wonderlijke stoffen, die de laatste jaren in stormpas de wereld veroverd hebben. Wat is eigenlijk plastic? Men kan niet spreken van een bepaalde stof, die plastic heet. Het woord is een verzamelnaam voor tal van kunststoffen, die langs che mische weg worden opgebouwd. Meestal zijn de grondstoffen ervoor niet duur. Men gebruikt steenkolen, kraakgassen, lucht, stro, keukenzout, houtmeel, papiersnippers enz. en daaruit wordt nu een reeks van de meest waardevolle materialen ver plastic-producten zeer ongunstig be- invloeden. Gelukkig zijn er al con trole-plannen uitgewerkt. Het is al oud Een plastic-product is geen rom mel en zelfs geen nieuw artikel. Het bakeliet bijvoorbeeld, was reeds lan ge tijd bekend. Men is er alleen in geslaagd de toepassingsmogelijkheid ontzaglijk te verruimen, zodat er bij na geen terrein meer is, waar de plastics hun intrede nog niet heb ben gedaan. Wij denken aan de aanwendings mogelijkheid van papier. Bij de fa bricage wordt dit product vermengd met een geringe hoeveelheid plas tic, waarna het immuun is voor wa- er. In Amerika gooide men een plas- DEZE WEEK 250 gram koekjes en 100 gram toffees of bruidsuikers samen voor slechts 82 cent W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat tic-papieren zak gevuld met meel van de Niagara-waterval naar be neden. Zeven en een half uur liet men er de watermassa' s op neer donderen. Toen men daarna de zak uit het water opviste was hij vol komen ongeschonden en het meel nog kurkdroog. Van hetzelfde papier heeft men ook een woninggeconstrueerd, waar van de muren 2.5 cm dik waren. Het papieren huis nam een opper vlakte in beslag van 8 bij 16 me ter en kostte 50 dollar aan ma teriaal. Nadat de nieuwe woning twee jaar aan weer en wind had blootgestaan, stond zij nog even ste vig als voorheen. In Nederland heeft men reeds a- meublementen vervaardigd uit plas tics. De meubels zijn licht maar toch degelijk en bezitten het voordeel dat ze opvouwbaar zijn. Het gehele huis kamer-ameublement kunt u opber gen in een koffer. Stel u voor dat u eens moet verhuizenl Het is goedkoper! In deze tijd is het duidelijk dat wij op velerlei terrein zullen moeten be zuinigen. Door een ruimere toepas sing van plastics kunnen wij veel goedkoper leven. Het is mogelijk de tandraderen van veel machines uit kunststoffen te fabriceren. Zij gaan langer mee en kunnen met water ge smeerd worden, waardoor de dure olie voor andere doeleinden beschik baar komt. Schoenzolen zijn ook al duur te genwoordig. Welnu, waarom gaan we niet op de buigzame plastic-zo len wandelen? Zij gaan bijna 2 jaar mee. Ook de plastic-verf heeft een grote toekomst. Zij is goedkoper en is vijf jaar tegen storm en regen be stand. Op de nieuwe plastic-vloer bedekking glijdt men niet uit. De huizen van morgen „worden met kleurechte en vuurvrije gordij nen gestoffeerd en verlicht met fos- forrescerend materiaal We hebben immers nu reeds gebrek aan elec- triciteit. Op het gebied van behang en Iambrizering hebben de kunst stoffen reeds hun intrede gedaan, maar ook reiskoffers, autocarosse- rieën en motorboten kunnen uit dit materiaal worden vervaardigd. Wij zijn in Nederland conservatief van aard en dus zullen velen slechts aarzelend tot aankoop van de arti kelen overgaan. Toch zal men be grijpen dat de vooruitgang der we reld en de hoge kosten van het tot nu toe gebruikte materiaal een om wenteling op velerlei gebied nood zakelijk maken. Uit de tot nog toe bereikte resultaten mogen wij veel verwachten voor de toekomst. A. G. H. MUNHARDTJES: sterke J_ bestrijders van pijnen T

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1