NOORD-BEVELANDS (NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Boekhoudbiireau voor Noord-Beveland LEZERS - CRITIEK Mo. 2525 Zaterdag 28 April 1951 54e Jaargang H.M. Koningin Juliana viert Maandag haar jaardag Een feestdag in eik Nederlands hart Inrichten, bijhouden en controleren van boekhoudingen 0 Verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften Interlock dames slips Dames Tlno shirts Interlock dames directoirs Witte heren Polo-hemden HOOFDPIJN! DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's N. Houterman, Nieuweweg A 1c, Colijnsplaat Lid Ned. Coll. van Belastingconsulenten f 2.35, f 2.49 De Goedkope Simon Klokstraat 21 - Goes Mijnheer de redacteur. Naar aanleiding ^an het artikel „Onder de loupe" in uw blad van Zaterdag 21 April, ben ik zo vrij enkele opmerkingen te maken hier over. De schrijver beweert dat er van socialistische zijde hevige cri- tiek is geleverd op het uitdelen van lintjes door Prins Bernhard. Natuur lijk heeft de schrijver zijn loupe enkel op de socialisten gericht, zo als de gewoonte is. Had hij zijn licht wat breder laten schijnen, dan had hij kunnen zien, dat er ook van andere zijde critiek is geleverd. Het is echter bij sommigen de ge woonte om overal de socialisten de schuld van te geven. Steeds maar weer krijgen die overal de schuld van. Dat moeten dan toch wel krachtmensen zijn om met 27 ka merleden alles naar hun wil te zet ten. Als ze dat konden doen zou het er wel anders in Nederland uit zien. Over Indonesië gesproken. Na tuurlijk is het voor ons land niet voordelig als daar de Indonesiërs hun eigen land regeren. Ik begrijp echter maar niet, dat het voor de tweede wereldoorlog niet veel be ter was hier te lande. We exploi teerden Indonesië, we hadden een klein legertje, er waren een millioen inwoners minder en we hadden bo vendien een periode mijnheer Oud als minister van financiën. Men zou toch zeggen, dat alles aanwezig was om van ons land een welvarend land te maken. Toch waren er 300.000 werklozen. Dat begrijp ik niet goed. Toen hadden de socialisten toch niets in de regering te zeggen En toch was er geen welvaart in Nederland. Nu de tijden donker zijn en we ver armd uit de oorlog zijn gekomen, wordt er niet graag zonder de P.v.d.A. geregeerd, dat heeft de re geringscrisis overduidelijk bewezen. Waarom Als de vooroorlogsen het zo goed kunnen, waarom dan aan gepapt met de P.v.d.A.? Zouden ze de zaak niet vertrouwen, als die er buiten werden gehouden? Er is n.l. een grote groep in ons land die wel vertrouwen hebben in deze mensen. ZOJUIST ONTVANGEN pracht sortering Khaki overhemden Verschillende maten en prijzen Zie de etalage W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat Tel. 255 in wit en gekleurd, f 3.19 De Goedkope Simon Klokstraat 21 - Goes Ze weten nog te goed hoe hun ou ders en grootouders behandeld wer den toen er geen socialisten in de regering waren. Het is zeer gemakkelijk om altijd de P.v.d.A. overal de schuld van te geven. De beste stuurlui staan ook hier aan de wal. Klagen en mop peren is geen kunst. Als men ech ter zijn ogen een beetje de kost geeft komt men tot de conclusie, dat er velen zijn die ten onrechte klagen. Ik zou tenminste niet weten onder welke regering ze het beter konden hebben. Met dank voor plaatsing. A. Welleman. Voorzitter afd. Kortgene van de P.v.d.A. f 2.69, f 2.98, f 3.09 De Goedkope Simon Klokstraat 21 - Goes De brand bij de Mijnhardt fabrieken ie Zeist. De directie van de Mijnhardt Phar- maceutische en Chemische Fabrie ken N.V. te Zeist deelt ons mede, DEZE WEEK 200 gram fijne koekjes 100 gram zuurtjes of amandelbonen samen voor slechts 79 cent W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Co'ijnsplaat. dat de omvangrijke brand, welke in de nacht van 19 op 20 April in haar bedrijf heeft gewoed, niet is ontstaan in het hoofdgebouw, maar in één der bijgebouwen. Het hoofd gebouw en het laboratorium zijn volkomen intact gebleven, zodat geen directe stagnatie in de afleve ring van de Mijnhardt-producten is ontstaan, alhoewel bij de brand veel verpakkingsmateriaal etc. verloren is gegaan. in vele soorten, f3.95, f 5.19, f5.49 De Goedkope Simon Klokstraat 21 - Goes Eeuwfeest bakkerij Buijze. A.s. Dinsdag 1 Mei zal het 100 jaar geleden zijn dat de zaak van Buijze, bakkerij en levensmiddelen- bedrijf, te Kamperland werd ge sticht. Een eeuw lang is de zaak van vader op zoon overgegaan, voor waar een feit dat een herdenking waard is. Op 1 Mei 1851 werd de zaak op gezet door Hendrik Buijze, de groot vader van de tegenwoordige eige naar. We kunnen gerust aannemen, dat de stichter een van de pioniers is geweest op het gebied van de middenstand te Kamperland. In die tijd was Kamperland nog maar een klein gehucht van enkele tientallen woningen. Wat betreft kerk, school en nering was toen het dorp bijna geheel aangewezen op Wissekerke, waar de heel ouden onder de le zers nog wel van kunnen meepra ten. Niet alleen als bakker en winke lier, maar ook op ander terrein was de stichter een bekende persoon lijkheid. O.a. deed hij veel aan e- vangelisatie en ziekenbezoek. De stichter overleed 7 Mei 1882. en werd opgevolgd door zijn zoon jan lozias Buijze. Deze heeft de zaak bestuurd tot 6 Februari 1918, waarna de zaak werd voortgezet door Abr. Buijze. Uit bovenstaande blijkt wel, hoe nauw deze zaak verbonden is met het Kamperlandse dorpsleven; hoe zij ook samen met het dorp is uit gegroeid en uitgebreid tot wat ze nu is. Naar wij geloven spreken wij niet alleen namens de klantenkring, maar namens geheel Kamperland, wan neer wij de familie Buijze van harte feliciteren met dit eeuwfeest. Kamperlander. Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 45 cent

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1