NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD l>iilivi'i'ili'lliinilii'ir.' BoeHbiireaii voor Noord-Seveland naar Korea Exporteren is moeilijk No. 2524 Zaterdag 21 April 1951 54e Jaargang Inrichten, bijhouden en controleren van boekhoudingen Verzorgen van alie voorkomende belastingaangiften Een mooie order Mislukte onderhandelingen Oud uranium DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Door dr P. H. Ritfer Wij herinneren ons een uitdruk king van prof. Gerretson: „De ge neraal deed wat des generaals is". En wij voegen er de vraag aan toe wat willen generaals? Zij willen vechten. Nu is dit op zichzelf begrijpelijk. De generaal wil vechten, zoals de advocaat wil pleiten en de dokter genezen. Maar het levensdoel van de generaal is gevaarlijk voor de mensheid, in tegenstelling tot dat van de geneesheer of de advocaat. Het genezen van de dokter brengt herstel van onze gezondheid téweeg en het pleiten van een advocaat een gewonnen proces. Maar de vecht lust van de generaal heeft onheil in zijn gevolg. Het is dikwijls zo, dat generaals niet alleen oorlogen winnen of verliezen, maar dat zij ze ook doen ontstaan. Het oorlog spelen wordt vanzelf aandringen op oorlog voeren. „De generale staven zijn gevaarlijke instituten"; dit is een woord dat wij eenmaal aante kenden uit de mond van wijlen ge neraal Snijders. Is niet de huidige ellende van de wereld in eerste aanleg ontstaan door dit krijgsspel der duitse generaals? Er is nög een omstandigheid, en die doet zich voor bij MacArthur. De staat waaraan de generaal zijn diensten geeft, raakt in oorlog. De generaal wordt de redder van de staat. Hij geeft aan een land zijn machtspositie, hij is het centrale punt geworden, waarom zich het staatsleven wentelt. Nu treedt de vrede in. Is het gemakkelijk de hoogste macht af te staan die men in kwistige mate bezeten heeft? Gehoorzaamheid is een der kern eigenschappen van de militair. Deze gehoorzaamheid beperkt zich echter tot de militaire sfeer, zij schijnt niet volgehouden te worden, zodra de neiging aanwezig is tegenover de burgerlijke autoriteit de macht te handhaven, die men bezeten heeft. MacArthur is een figuur van on gemene betekenis. Hij is een der grote persoonlijkheden uit de we reldhistorie. Hij heeft met uitzon derlijke bekwaamheid in een der moeilijkste situaties, die zich ooit hebben voorgedaan en in strijd met een vijandelijke overmacht, de stel ling der geallieerden op Korea ge handhaafd. Waarschijnlijk bezit hij, wanneer men uitsluitend het doel van een geslaagde oorlog voor ogen ZOJUIST ONTVANGEN Grijze nylonwol, f 3.65 p. knot. Jaegerwol, f 2.76 p. knot. Theedoeken, f 1.19 en f 1.35. Baddoeken, f 2.49 en f 2.65. W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat. Telef. 255. houdt, het militair juiste inzicht. De arsenalen van de Russen en de Chi nezen bevinden zich in de buurt van de plaats waar hij zijn actie wil voortzetten en een vernietiging van die arsenalen zou de tegenpartij vleugellam maken. In deze grootse plannen treedt thans de staatkunde tussenbeide. Een regering kan het niet verdra gen, dat een aan haaronderhebbend opper-officier op eigen houtje poli tieke boodschappen uitdeelt, ook al is die officier een der vermaardsle mannen uit de geschiedenis. Het beleid der Verenigde Staten zetelt te Washington en niet in Tokio of op Korea. Het is dat beleid, waarbij de hele wereld betrokken is. Het leven van milliarden mensen, al onze zorgen, al onze toekomstverwachtingen, zijn ervan afhankelijk. Men is aan het nieuwe gevaar dat het Westen be dreigen ging nadat de duitse agres sie was neergesabeld, op andere wijze tegemoetgetreden dan men in 1939 die duitse bedreiging trachtte te pareren. „Geen tweede München" werd het wachtwoord en daarom is men zich scherp gaan stellen en van misleiding. Men zet het zure gezicht. Het beste bewijs, dat Rus land de mogelijkheid van mildere verhoudingen in het verre Oosten niet ziet als een winst maar als een verlies. De ondergrond van tweespalt tus sen de twee grote machten van het oostelijk blok is aan geen nauw keurige courantenlezer ontgaan. E- venmin dat de uitputting der wes telijke mogendheden op Korea eer der de russische bedoelingen be gunstigde dan dat de eindeloze strijd haar onwelgevallig was. Het ontslag van MacArthur ver toont een politieke achtergrond. Waarschijnlijk een nieuwe koers in het amerikaanse beleid ten aanzien van het verre Oosten, dat tot dus ver zijn doel niet trof. Amerika beging ten aanzien van China een reeks van voorbeeldige politieke fouten. Thans treedt er mogelijk een nieuw inzicht voorin de plaats. Intussen zal de wind, die gezaaid is, storm oogsten. MacAr- thur's triomftocht bij zijn weerkeer in zijn vaderland heeft achtergrond. Nog steeds is een belangrijk deel van de bevolking tegenstandster van Amerika's inmenging in europese aangelegenheden. Amerikaanse be langen zijn aan dat verre Oosten vastgehecht. Daartegenover zijn de groepen die deze belangen verte genwoordigen, voor de europese zaak onverschillig. En men mag N. Houterman, Nieuweweg A 1c, Colijnsplaat Lid Ned. Coll. van Belastingconsulenten bewapenen. Maar tussen de twee oplossingen van het wereldvraag stuk heeft het Westen tevens met bewustheid gekozen. Het dilemma dat aan de mens heid gesteld wordt is dit: preventie (voorkoming) van een nieuwe we reldoorlog dan wel zijn verhaasting zodat, ten koste van een niet te tellen aantal offers, een beslissing wordt afgedwongen. Het Westen koos de voorkoming. Al stelt het daden die indruk maken, het wil de vrede bewaren. Is nu het ontslag van MacArthur een nieuw München? Wij weigeren het te geloven, wanneer wij acht slaan op het effect dat het in Rus land heeft teweeggebracht. De berichten die ons uit russische bron bereiken, gewagen niet van enige vreugde om de kentering in de oostaziatische politiek der Ver enigde Staten. Integendeel, men re ageert met wantrouwen, men spreekt niet vergeten, hoeveel verdiensten zonder risico behaald, het slepend koreaans avontuur bij velen in het laatje brengt. De beurs reageerde welsprekend op het bericht van MacArthur's ontslag. Maar wij, hier in Europa, slaken een zucht van verlichting, dat de president, ontvankelijk voor de raad der europese staatslieden, met wie DEZE WEEK 250 gram fijne koekjes 100 gram vruchtencaramels of Kaneelbabbelaars samen voor slechts 79 cent. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. hij in de laatste tijd veelvuldig con tact had, het afweren van een in ternationale crisis hoger stelde dan de bevrediging van speciale ameri kaanse belangen. Hij volbracht een stoute daad, waarvan de gevolgen nog niet geheel te overzien zijn. Maar voorlopig schijnt het, dat niet verscherping van de wereld situatie maar ontspanning in de verhoudingen het resultaat is van zijn ingrijpen. Animo onder vrijwilligers neemt af De nederlandse regering ziet zich voor de vraag gesteld hoe zij vol doende militairen bijeen moet krij gen om in October a.s. de plaatsen te kunnen laten innemen van de vrijwilligers die in October j.l. naar Korea zijn vertrokken. Laatstgenoem den hebben er een diensttijd van 6 maanden opzitten en de animo om bij te tekenen blijkt slechts zeer gering te zijn. Het aanvullend detachement dat een paar weken geleden naar Korea vertrok, telt slechts ongeveer 250 man, zodat Nederland zich voor het probleem ziet geplaatst, hoe het zijn bijdrage aan de strijdkrachten der Verenigde Naties op peil kan houden. Wij vernemen dat de regering de mogelijkheid onder het oog ziet om, hetzij beroepspersoneel, hetzij dienstplichtigen in aanmerking te laten komen voor uitzending naar Korea. Uiteraard zal die uitzending wel niet vrijwillig gaan en daarom beraadt de regering zich zeer ern stig over dit probleem. Zij zal een beslissing binnen afzienbare tijd moeten nemen, omdat de troepen die het nu in Korea verblijvend de tachement gaan aflossen, toch wel in September zullen moeten ver trekken. (Nadruk verboden). Een prachtige kans wordt onze industrie geboden, door een grote order welke de koninklijke Shell- groep bij nederlandse werven te Rotterdam en Amsterdam heeft ge plaatst. Het betreft hier de opdracht voor de bouw van 15 tankers welke gebouwd zullen worden door Wil- ton-Feijenoord, de Rotterdamse Droogdokmaatschappij, de Neder landse Dok- en Scheepsbouwmaat schappij en P. Smit Jr te Rotter dam. De nederlandse industrie mag zich hierover inderdaad verheugen. Men heeft het voornemen alle be-

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1