NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Klaart de hemel op Boekhoudbureau voor Noord-Beveland Kleine zakenman met ondergang bedreigd No. 2523 Zaterdag 14 April 1951 54e Jaargang Inrichten, bijhouden en van boekhoudingen controleren Verzorgen van alle belastingaangiften voorkomende DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's door dr P. H. Ritter Terwijl het kamerdebat over de regeringsverklaring ontaardde in een politieke schermutseling, heeft onze volksvertegenwoordiging zich tot haar zakelijke taak gewend toen de ïnterpellatie-Nederhorst aanleiding gaf tot een discussie over de eco nomische politiek der regering. De Kamer heeft, door de aan vaarding van de motie-Andriessen, waarin de grens van een 5 procents beperking van het verbruik was neergelegd, zich voor de politiek der regering uitgesproken. De in- terpellant heeft zijn eigen motie, welke een stelsel van gedétailleer- de prijsbeheersing beoogde, inge trokken. Hij vond de meerderheid van de Kamer tegen zich. Het woord van de minister van economische zaken heeft indruk ge maakt. Hij betoogde, dat de resul taten van een integrale prijsbeheer sing funest zouden zijn en dat hij een duurder worden van vele pro ducten daarvan verwachtte. Van de zijde der ondernemersorganisaties is een aanbeveling verschenen aan de industrie, zich voorlopig beper kingen op te leggen ten aanzien van de volledige doorberekening van thans werkende prijsverhogende krachten. Deze maatregel is terecht gekenschetst als een maatregel van constructieve politiek, welke van ondernemerszijde wordt gevoerd. Men mag bij dit alles een geest van samenwerking constateren, waarbij offers gebracht worden voor de oplossing der economische moei lijkheden, waarvoor ons volk zich bevindt. Mag men spreken van een opklarende hemel De voorlopige oplossing van de betalingsmoeilijkheden van Duits land, het bericht, dat onze uitvoer naar Duitsland in ruime mate zal worden hervat, heeft aan vele ge moederen ontlating gegeven. oude lieden, die van lijfrenten en dergelijke inkomsten moeten leven, zij blijven de dupe. Zij zullen hun zorgenvol bestaan niet verlicht zien. Verbruiksbeperking is een econo mische noodzaak. Maar heeft men zich wel rekenschap gegeven van wat die voor vele middenstanders beduidt? Werkend onder alleron gunstige voorwaarden, wordt hij be dreigd door een nieuwe daling van handelsomzetten en stijgende kos ten van levensonderhoud. De sociale rechtvaardigheid is een beginsel van algemeen-zedelijke strekking. Het blijft gelden ook in een tijd van nood. Sociale recht vaardigheid wordt niet toegepast ten aanzien van de groepen die wij vermeldden er wordt niet naar haar omgezien. Het is een dringende eis, dat haar belangen in de alge^ mene regeringspolitiek tot gelding komen. En dan is er nóg een dringende eis, de eis der behoorlijke loonbe- steding. In een tijd, die ons een ui terste spanning te aanschouwen geeft op economisch gebied, een dubbel gevecht, tegen inflatie en voor een zo dragelijk mogelijk levensonder houd, zien wij het gebeuren, dat velen hun loon vergokken. Een gevoel van ontsteltenis is o- ver ons gekomen, toen wij de me dedeling lazen over het bedrijf der voetbal-pools, waartegen de justitie terecht is opgetreden. Tot de deelnemers aan deze voet bal-pools behoren vooral degenen, die een betrekkelijk klein weekloon verdienen. Er zijn huisvaders, die hun hele kinderbijslag in de voet bal-pool steken. De huismoeders kunnen door de speelzucht van hun echtgenoten niet meer voort. Het komt er dus in feite op neer, dat er een reeks van landgenoten is, die de hun van staatswege toege dachte gelden, welke bestemd zijn om aan hun ontbering tegemoet te komen, verbrassen. Ons volk kan de nood waarin het zich bevindt overwinnen door zedelijke kracht. Het is van de regeringstafel ge zegd en het woord wordt overge nomen door ieder die het wel meent met de natie. Maar zijn dan niet verschijnselen als wij constateerden diep teleurstellend en kunnen wij zeggen dat de hemel opklaart, wan neer wij moeten gewagen van een dergelijk moreel verval? N. Houterman, Nieuweweg A 1c, Colijnsplaat Lid Ned. Coll. van Belastingconsulenten Nu de prijzen stijgen: Voorraad krimpt in en inkomen daalt (Van onze sociaal-economische medewerker) Van het moment af, dat de huidige duurte-epidemie inzette is het duide lijk geweest, dat niet alle groepen der bevolking hiervoor compensatie zouden ontvangen aan de inkomenszijde. Minister Drees heeft in een ra diorede zijn leedwezen daarover betuigd. Voor de pensioentrekkers en eigenaren van kleine vermogens werd het inkomen in de laatste jaren door de steeds stijgende prijzen in vele ge vallen ontoereikend. In deze sector wordt reeds lang stille armoede ge leden. Dit proces zet zich nu in versterkte mate voort. Sinds 1948 zijn de prijzen van consumptiegoederen met 25 procent ge stegen. De invoerprijzen stijgen met 27 procent en de lonen met 21°/0. Deze krasse cijfers werden door minister Van den Brink zelf in de Ka mer bekendgemaakt. DEZE WEEK 250 gram fijne koekjes 100 gram toffees samen voor slechts 82 cent W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. Wanneer men dus nu komt aan- Wij hadden lichtpunten nodig. Men stare zich echter niet blind op de opklaring, die zich thans ver toont. Er moge enige ontspanning zijn ingetreden in de algemene ont wikkeling van het economisch as pect er blijft het onrecht, be dreven aan vele groepen van onze bevolking, die niet van de loons verhoging hebben genoten. De klei ne zelfstandigen, de winkeliers, de ZOJUIST ONTVANGEN partij prima linksgeweven dameskousen in de maten 9 - 9 '/2 - 10 slechts f 2.62 per paar W. DINGEMANSE Textielhandel - Colijnsplaat Tel. 255 Tot hoeveel zorgen deze ontwik keling in Nederland heeft geleid kan men slechts gissen, doch zij worden door velen in regering en Kamer naar onze mening nog onderschat. Men kan speken over 21 procent loonsverhoging, maar lang niet al le groepen van ons volk hebben daar van geprofiteerd. Slechts de hecht- georganiseerde arbeiders verbonden door C.A.O.en bindende loonregeling ontvingen deze compensatie geheel. De andere arbeiders en kleine zelf standigen ontvingen een gedeelte daarvan of niets, om nu niet te spreken over lijfrentetrekkers enz. dragen met nog zwaardere lasten en verbruiksbeperking met 5o/o, dan moeten wij concluderen dat er men sen zijn, die nu nog slechts drievier de van hun vroeger inkomen ter be schikking hebben. Dit is temeer ca tastrofaal, omdat dit inkomens be treft, die uitsluitend werden gebruikt voor de eerste levensbehoeften. Dat wil zeggen het gebrek doet zijn in trede in veel huisgezinnen. Toch heeft de overheid haar po litiek van muntverzwakking niet op gegeven. Het grootste deel van deze ellende was niet te voorkomen ge weest maar het offer aan de goden van de arbeidsvrede is wel erg groot geweest. Dat heeft de jongste loon- rcnde wel bewezen. De regering heeft blijkbaar gedacht, wij geven de groot ste lastposten vijf procent en de rest moet zich maar aanpassen. Het resul taat is nu een diepgaande wijziging van het economisch beeld in ons va derland. Om dit te illustreren zien wij naar de kleine zakenmensen, de winke liers. Door de fantastische prijsstij ging is hun voorraad ingekrompen. Bij de meesten van hen ontbraken de middelen om meer geld in hun zaak te steken. Immers, hun econo mische functie ligt vooral in het ver schaffen van diensten, niet in de ka pitaalkracht. De factor arbeid staat bij hun inkomen volledig op de voor grond. Daarnaast stegen hun win sten niet evenredig met de prijzen. Vooral in de sectoren van de eer ste levensbehoeften waren zowel fa brikant als winkelier er op uit om hun prijzen zo scherp mogelijk te stellen. Hun uitgaven stegen even redig met de prijzen. Het enige ge volg was een daling van het reële inkomen. Ja zelfs aan hun nominale inkomen werd getrokken door de toe nemende concurrentie, die bijvoor beeld hogere reclamekosten nood zakelijk maakte. Steeds verdere verlaging. De verkoop van luxe artikelen be weegt zich reeds lang in dalende lijn. Op de omzet van deze artikelen wer den in verhouding de hoogste wins ten gemaakt. Ook daar werd dus een daling geconstateerd. Temidden van al deze ongunstige factoren komt de overheid met haar plan tot con sumptieverlaging. Dat betekent op nieuw een daling van de handels- omzetten in het binnenland met als gevolg een nieuwe inkomensdaling. Aan dit inkomen wordt voorts nog geknabbeld door de flinke concur rentie van de zijde van het grootbe drijf. Temidden van een algemene drang naar hogere beloning van de arbeid wordt het inkomen van de kleine zakenmensen verlaagd tegenover stijgende kosten van levensonder-

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1