NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD De droom van Japan Boekhoudbureau voor Noord-Beveland No. 2522 Zaterdag 7 April 1951 54e Jaargang Inrichten, bijhouden en controleren van boekhoudingen Verzorgen van alle belastingaangiften voorkomende DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No 308 GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm r 2100 betalende abonné's Vormt China een bedreiging? Maar nu: Engelse les voor keizerlijke beginnelingen. Het schiereiland Korea is als een dolk gericht op een der belangrijkste landen van Azië, het japanse keizerrijk. Zal het uitzicht op een van bloed druipende dolk de japanners wakker schudden uit de schijnbare onver schilligheid, waarmee het de Chinese mensenwals ziet naderen? Of is Korea maar een altaar, waarop het bloed van vele volkeren wordt ge offerd als een zoenoffer voor de vele moorden in het verleden op Chinese bodem bedreven? Maar dan zouden wij ook japanners moeten aantreffen in de worsteling om Azië. Jarenlang zijn zij ten nauwste betrokken ge weest bij de verdeling van China in het verleden en zij hadden zichzelf daarvan een flinke hap toebedacht, getuige de japans-chinese oorlog in de dertiger jaren, waarbij grote delen van China in Nippon's handen vielen. Vandaag liggen er amerikaanse oorlogsbodems in de japanse ha vens. Politiek heeft het weinig con tact met de buitenwereld. Honderd jaar geleden was de toestand niet anders. Van 1603 tot 1853 was het keizerrijk hermetisch gesloten voor de niet-japanners. Ook toen sliep Nippon een vredige slaap, waaruit het in het laatstgenoemde jaar wreed werd opgeschrikt door een engels- anierikaanse vloot, die inschakeling van het eilandenrijk eiste in de we reldhandel. Het was alsof er een wekker, die eeuwenlang was opgedraaid, ging aflopen. Met een oorverdovend la waai ging de japanse machine wer ken totdat een bloedige strijd en een vreselijke atoombom het rader werk deden exploderen. En sinds dien is het krijgsrumoer verstomd, de politieke activiteit geëindigd in het land van de rijzende zon. Bij het openbreken van Japan in 1853 had het 26 millioen inwoners. Het land kon niet meer mensen voe den. Import bestond er niet, want men had geen contact met den vreemde. Daarom waren er tal van wetten om de bevolkingsuitbreiding te voorkomen. Op emigratie stond de doodstraf. Geboortebeperking, kindermoord en abortus werden van regeringswege toegelaten of aange moedigd om het aantal inwoners binnen bepaalde grenzen te houden. Na de emancipatie van het rijk steeg de bevolking zo snel, dat men in 1940 reeds 73 millioen Japanners telde. Veel van hen moesten wor den gevoed met vreemd voedsel, dat gedeeltelijk met de export werd verdiend. De emigratie en expansie van het keizerrijk moesten voor het overige deel de oplossing brengen. Belang bij China. Na de jongste oorlog werd aan de expansie een eind gemaakt. Ja pan moest zichzelf weer voeden en kleden. Niet meer dan 45 millioen Japanners kunnen van eigen bodem leven. De Amerikanen zorgen voor Maak nu uw keuze uit onze fraaie sortering overhemden in de prijzen f 7.30, f 8.f 8.25, f 8.75 enz. Zie de etalage. W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat. Tel. 255. de rest. En er zijn nu al 83 millioen onderdanen van keizer Hirohito terwijl de bevolking jaarlijks met ruim anderhalf millioen zielen toe neemt. Hoe zal men hen voeden als de nijvere gele mannetjes niet meer kunnen uitvliegen naar elders, voor al naar China? Zal men het mensenpakhuis in Oost-Azië met wapens in de hand gaan leeggieten in Korea, op For mosa of op het Chinese vasteland? Het is de meest klemmende vraag van het heden. Belangrijk bij dit alles is wat de moderne Japanner doet en vooral wat hij denkt. Na de capitulatie is Maximum prijzen. Aan de grofste uitbuiting van de kleine man is een eind gemaakt. De grond is door de dichte bevol king zeer duur en de boeren be taalden voor de oorlog geweldige pachten aan een zeer kleine groep bezitters. Thans zijn er maximum pachtprijzen en tal van bescher mende maatregelen ingevoerd. Ook behoeven de boeren hun dochters niet meer voor een appel en een ei te verkopen aan de fabrikanten om in de fabrieken te werken. Een groot aantal ronselaarsstroop- ten vroeger het platteland af, waar bij zij boeren, die voor het grootste deel diep in de schulden zaten, een voor die lieden aanlokkelijk bod deden als zij hun dochters vijfjaar afstonden voor arbeid in de stad. Die boeren vonden zo'n aanbod een rechtstreeks ingrijpen van God in hun armzalig bestaan en accepteer den het onvoorwaardelijk. Naar de mening der opgroeiende meisjes werd eenvoudig niet ge vraagd, want de vrouw had voor en in de oorlog in Japan geen enkel recht. Na acceptatie was zo'n meisje practisch tot vijf jaar dwangarbeid veroordeeld, want zij werd meege nomen naar een fabriek, die zij nooit mocht verlaten. De ongelukkigen werkten overdag in weverijen en N. Houterman, Nieuweweg A 1c, Colijnsplaat Lid Ned. Coll. van Belastingconsulenten er in de innerlijke en uiterlijke om standigheden van de Japanner wel een en ander veranderd. De arbei ders waren voordien overgeleverd aan hun werkgevers. Vakverenigin gen waren verboden, vrije menings uiting bestond niet en drukpers en radio stonden onder strenge cen suur. Door MacArthur's bestuur kon den de arbeiders zich gaan orga niseren. Men kan nu zeggen en schrijven wat men wil en u kunt zich inden ken wat dit voor een revolutie te weeg bracht in het denken en doen van de voorheen in een geestelijke dwangbuis levende japanners. Zelfs de keizer ging mee doen aan de democratisering. Vroeger mocht men hem niet eens aankijken, om dat hij als een godheid werd be schouwd. Het rijk en de keizer wa ren eeuwigTegenwoordig be weegt hij zich onder het volk met een gewone slappe hoed in de hand. Hij is plotseling een gewoon mens geworden. Zijn zoon laat hij op voeden door een amerikaanse dame die ook engelse les geeft aan de keizerin. spinnerijen en zaten 's avonds in de voor hen bestemde zalen, waarvan de ramen met ijzeren tralies waren afgedekt. Vele stierven in het een tonige en harde bestaan. De japanse vrouw van heden heeft men uit haar vernederende positie van weleer op gericht. Christus kwam. Ook op godsdienstig terrein kan men spreken van een omwenteling ten gunste van het Westen. De af valligheid van de vroegere staats godsdienst, het Shintoïsme is groot. Velen wenden zich tot het christen dom. Zowel de rooms-katholieken als de protestanten nemen dagelijks met honderdtallen toe. De laatsten zagen hun getal, dat voor de oor log 30.000 bedroeg, in de loop der laatste vijf jaren ongeveer verdrie voudigd. Hun leider, Kawaga reist het hele land af, spreekt op de kleinste plaat sen en ziet zich zo beloond voor zijn jarenlange pioniersarbeid als predikant in de achterbuurten van de japanse grote steden. Hoewel hij in Amerika werd opgevoed koos DEZE WEEK 100 gram frou-frou 150 gram koekjes 100 gram drop (naar keuze) samen voor slechts 87 cent W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. hij in de oorlog onvoorwaardelijk de zijde van zijn vaderland en in een preek in die jaren veroordeelde hij onomwonden de „onchristelijke afslachting" van de Japanners door de goddeloze amerikaanse troepen. Toch werd hij na de capitulatie door MacArthur in vrijheid gelaten. De generaal gaf hem zelfs alle steun en thans reist hij met ongekend succes het rijk door onder het mot to: „Japan voor Christus". Men zou kunnen verwachten dat onder al deze westerse invloeden de Japanners geheel uit de oosterse sfeer werden gerukt. Niets is min der waar. Overdag drinken de zo nen van Hirohito met volle teugen uit die beker der democratie, maar 's avonds gaat hun confectiepakje uit en kleden zij zich weer in hun kimono's. Dan eten zij hun natio nale gerechten en verzorgen hun huisaltaren. Uiterlijk leeft de japanner als een westerling maar innerlijk? Is hier sprake van navolging van het Westen of van imitatie? Het nijvere volk met de rijzende zon in zijn vlag werkt om het ra derwerk van zijn bestaan weer op gang te helpen. De veer van de wekker wordt weer gespannen ter wijl het land politiek en militair nog droomt. Wat droomt het ach ter de eeuwige glimlach en wat zal dit volk van geboren soldaten gaan doen bij het ontwaken? mr A.G. Stichting Protestantse Dorpshogeschooi Colijnsplaat Het mooie werk van de Protes tantse Dorpshogeschool vindt ge rede voortgang. De week van 8 tot en met 14 April zal een jeugd- en opvoedingsweek zijn. Het program ma daarvan is als volgt: A. Zondagavond 8 April jeugd dienst. Onderwerp: 'Jeugd in de branding. B. Maandagmiddag Fröbelschool voor de kinderen en hun ouders: sprookjesfilms. De gelaarsde kat, Roodkapje, Klein Duimpje. Ds Van Dalen leidt in: Het sprookje in het leven van het kind. C. Maandagavond C.J.M.V.-ver- gadering om 7 uur. Heer Gordeau. D. Woensdagmiddag 4 uur de beroemde Nederlandse geluidsfilm, geheel gespeeld door kinderen: Kees, de zoon van de stroper. E. 's Avonds deze zelfde film voor ouderen, met voorprogramma. Aan vang half acht. Beide voorstellingen in de grote zaal. Toegang kinderen 's middags f 0.35. 's Avonds ouderen f 0.60. Deze film moet door ieder een gezien worden wil men inzicht krijgen in het kinder- en jeugdle ven. Inleiding en toelichting door ds Hugo van Dalen. Deze film draait

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1