NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Boekhoudbureau voor Noord-Beveland ONTVOLKING BEDREIGT WEST-EUROPA No. 2521 Zaterdag 31 Maart 1951 54e Jaargang 0 Inrichtenbijhouden en controleren van boekhoudingen Verxorgen van alle voorkomende belastingaangiften DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Nauwelijks had de hernieuwde regering haar intrede gedaan, of zij be vond zich voor een groot loonconflict. Wij kennen de beweegredenen die de regering noopten tot haar economisch program. Zij wil een cata strofe in ons economisch leven vermijden die het gevolg zal worden van een voortdurend tekort op de betalingsbalans. Dat kan door verhoging van de productie, vermindering van het verbruik en beperking van de investeringen. Intussen hebben de prijsstijgingen nood gebracht in menig gezin. De regering wil aan die nood tegemoetkomen door een loonsver hoging van 5 procent. Zij wil haar loonpolitiek aldus voeren, dat de door de omstandigheden geboden verbruiksvermindering niet wordt aangetast. De prijsstijging is berekend op 9 a 10 procent en een loonsverhoging van 5 procent betekent dus een verbruiksvermindering van 5 procent. DEZE WEEK 250 gram allerhande koekjes en 100 gram babbeluten (iets fijns) samen voor slechts 85 cent W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. Tegen deze loonsverhoging, welke de economische politiek van de re gering in beginsel onaangetast Iaat, komen de vakbonden in verzet. Zij zeggen te rekenen op een verdere prijsstijging, maar de regering wil daarop niet vooruitlopen. „Wij va ren in de mist en dan moet er voort durend scherp worden uitgekeken" zei dr Van Rhijn, de staatssecreta ris van Arbeid. Wat moet er wor den van het economisch program van de regering, dat wil zeggen van de laatste pogingen om de dijk te dichten, die ons tegen ondergang beveiligt, als een der hoofdlijnen van dat program door te sterke loonsverhogingen wordt vernietigd? Reeds is de spiraal, die onver mijdelijk tot inflatie leidt, in bewe ging. Op de prijsverhoging is reeds een loonsverhoging gevolgd, een loonsverhoging waarbij de regering weliswaar iets van haar beleid vast hield, maar waarbij zij geen werk tijdsverlenging, die de productivi teit zou vermeerderen, inlast. Wij zien deze gedeeltelijke loons verhoging als een maatregel tegen de eerste nood. Wij kennen weinig van de achtergronden. Bijvoorbeeld, of de commissie voor prijsbeheer- sing bijeen geweest is, voordat de maatregel werd genomen. Wij gevoelen thans onze armoede aan den lijve. Wij hebben vijf jaar geleefd als God in Frankrijk. Wij waren een eiland van goedkoopte in Europa. Wij leunden op de Marshall-hulp en wij deden het roy aal. Thans komt loontje om zijn boontje. Kan de individuele Neder lander leren de tering naar de ne ring te zetten, als de regeringen het voorbeeld geven van verkwisting? Als het staatsapparaat zo duur is alsof wij in een tijdperk van de grootste welvaart verkeerden? Wij zijn ziende blind geweest. Thans komt de harde werkelijkheid. Hadden wij Indië niet losgelaten, dan zouden de moeilijkheden, die wij thans beleven, volkomen op te vangen zijn geweest. Maar met de U wilt breien? Wij zorgen voor wol 1 Pr. beige sokkenwol f3.55 p. knot Zwarte sajet f 3.36 per knot Jaegerwol vanaf f 2.76 per knot Katoen nog f 1.09 per knot, enz. W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat. ineenstorting onzer welvaart aan den einder hebben wij ons in schone tirades verloren en de weerstand tegen het buitenland gemist. Thans zet zich Amerika economisch vast in de Oost en wij versterven. Voorwaar: zonder de Marshall hulp en met het behoud van Indië waren wij verder geweest dan nu. Wij schreien krokodillentranen. Wij gewagen van een hand, die de bruine broeder blijft toegestoken, Vergelijken wij het geboortecijfer in ons land met dat van andere landen en nemen wij mede de sterf tecijfers in aanmerking, dan stijgt het aantal mensen in ons land snel ler dan in enig ander land in Eu ropa. Men moet daaruit niet con cluderen dat dit proces steeds zal voortgaan. Door de daling van het sterftecijfer wordt het aantal oudere Nederlanders steeds groter, terwijl het geboortecijfer weer neiging ver maar deze weigert het die hand te grijpen. Terwijl toch voormannen der republiek erkennen, dat het daar een chaos is sedert het vertrek van Nederland. Leeft er voldoende besef bij het nederlandse volk, waar wij geko men zijn? De prijzen omhoog, de belastingen omhoog. De Rijkspost spaarbank vermeldt 20 millioen in leg tegen 40 millioen opgenomen gelden. De lust gaat er uit bij de mensen, zowel bij de bedrijfsleiders die aan alle kanten gedrukt wij schreven bijna „verdrukt" worden als bij de arbeiders. De regering is er van overtuigd, dat wij deze zwaarste crisis in onze historie, waarin zowel de omstan digheden als eigen schuld ons heb ben geworpen, tenslotte toch nog zullen kunnen overwinnen. Wij ge loven dat ook. Maar dan moeten wij de hardste soberheid betrach ten en de hardste arbeid verrichten. En dan moet iedere groep zich ervan bewust zijn, dat het niet slechts haar belangen zijn die aan de orde komen, maar het welzijn van het hele land. toont te gaan dalen. Beide oorzaken zullen er toe lei den dat wij omstreeks 1970 niet meer in aantal zullen toenemen. Bij andere europese volken tekent zich nu een teruggang af. Men verwacht dat de bevolking in Frankrijk in de komende twintig jaar met ongeveer vier millioen zal dalen, die van En geland met drie millioen. Nemen wij geheel Noord-, West- en Cen- traal-Europa tezamen, dan zal in dit gebied over twintig jaar de be volking met zeven tot tien millioen afnemen. Vanzelfsprekend heeft dit gevol gen voor de productieve krachten, die Europa beschikbaar zal hebben. Reeds na 1965 zal zich het merk waardige verschijnsel voordoen, dat de productieve krachten die heen gaan niet alle meer vervangen zul len worden. Men verwacht dat in West- en Noord-West-Europa voor elke 4 open plaatsen zich slechts 3 gegadigden zullen aanbieden. Daar om is voor Europa in zijn geheel stellig nog geen sprake van over bevolking in de zin van een be dreiging van zijn bestaansmogelijk heden. Het grote aanpassingsvermogen van Nederlanders en de goede naam die wij nog overal in de wereld bezitten, zullen er wel zorg voor dragen dat een eventuele overbe volking van Nederland langzaam uitvloeit over het gehele continent, wanneer er elders gebrek ontstaat aan werkkrachten. Nederland is een behoudende kracht voor het even wicht tussen West- en Oost-Euro pa, speciaal met het oog op Rus land. Maar Rusland groeit. Slaan wij de blik op de toekom stige bevolkingsontwikkeling achter het ijzeren gordijn, dan moet het te denken geven dat in dezelfde pe riode tot 1970 de bevolking van de Sowjet-Unie van ruim 180 millioen tot ver over de 250 millioen zal stijgen. West- en Noord-West-Eu ropa zal dan in totaal een gerin gere bevolking hebben dan de Sow- jet-Unie alleen! In dezelfde periode waarin het aantal productieve krachten in het westers georiënteerde Europa zal afnemen, mag men in de Sowjet- Unie een stijging van arbeiders ver wachten van 35 tot 40 millioen in een gebied met nog ongekende mo gelijkheden. Zou de politieke toe stand van heden zich dus in de eerstkomende jaren niet ontspannen, dan valt hier geen optimistische conclusie uit te trekken voor het westelijk deel van ons oude wereld deel. Men mag in Nederland vandaag spreken van overbevolking. Zonder meer kan niet worden vastgesteld dat die overbevolking absoluut is d.w.z. met een totaal gebrek aan bestaansmogelijkheden. Liever spre ke men nog van relatieve overbe volking, die er op wijst dat door toename van het aantal zielen de levensstandaard dalende is. Deze theorie gaat echter stellig niet op voor West-Europa en dat kan ons als Nederlanders bemoedigen. Wan neer duizenden de moed hebben om naar Australië en Canada te emi- N. Houterman, Nieuweweg A 1c, Colijnsplaat Lid Ned. Coll. van Belastingconsulenten In 1965 komen wij mensen tekort Maar de Sowjet-Unie groeit onheilspellend Het bevolkingsvraagstuk staat in Nederland steeds meer in het middel punt van de belangstelling, ledereen ziet zich gesteld tegenover de kwestie van de steeds stijgende hoeveelheid personen op een klein grondgebied. Dat brengt problemen met zich op allerlei terrein. Vraagstukken als die der industrialisatie, woningbouw, geboortebeperking staan er alle mee in nauw verband. Moeten wij optimistisch zijn over onze stijgende be volkingscijfers of ligt hier een bron van veel zorg voor de nederlandse Maagd? Bij de beantwoording van deze vraag moeten wij ongetwijfeld verder zien dan onze eigen landsgrenzen. De emigratiebeweging van de Nederlanders naar de meest verre en vreemdsoortige landen moet hierbij worden betrokken. Bovendien is er het streven naar europese eenheid, dat ook consequenties zal hebben voor het verloop van de bevolking in de verschillende europese landen. Wij bespreken het vraagstuk nu louter kwantitatief. Mede in verband met de politieke constellatie in de wereld en de daarmee in relatie staande militaire kracht der verschillende lan den ligt hier een aantrekkelijk terrein van onderzoek.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1