NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Drukverhoging belangrijke grondstof voor nederlandse industrie No. 2518 Zaterdag 10 Maart 1951 54e Jaargang BURGERLIJKE STAND DRUK EN UiTGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's Het is professor Romme niet ge lukt, zijn voorgenomen brede basis te handhaven. Daar, zoals de heer Schouten het uitdrukte, de A.R. niet van plan is zich als „voetveeg" te laten gebruiken, kon deze partij zich niet verenigen met de voorgestelde verdeling der portefeuilles. Het re sultaat hiervan is, dat professor Romme zich genoodzaakt ziet de basis smaller te maken. Bij de eerste besprekingen be treffende het voorgestelde program waren de meningen gunstig en had men een redelijke hoop op een bre de basis. Enige belangrijke punten van dit program zijn: de verhoging van het bedrag voor de defensie en beperking van de consumptie en in vesteringen. De verhoging van het bedrag voor de defensie denkt men voor de helft te kunnen compense ren door belastingen en voor de helft door leningen. Dit betekent dus een verhoging van de reeds zo zware belastingdruk. Het Paasei. De kosten voor het levensonder houd stijgen bij de dag. ToenWest- Duitsland de invoer-stop afkondig de, was er bij de tegenslag, die ons land hierdoor ondervond, toch een lichtpuntje voor het nederlandse volk, al woog dit geenszins tegen de nadelen van de invoerstop op. De mogelijkheid bestond dat door de stopgezette uitvoer de eieren in Nederland aanmerkelijk goedkoper zouden worden en velen beschouw den dit als een buitenkansje. Het goedkope paasei zal echter een fic tie blijven. Op oude, nog geldende invoervergunningen worden nog re gelmatig enorme hoeveelheden eieren naar West-Duitsland uitgevoerd en de prijs is de afgelopen week sterk gestegen. Daar de binnenlandse prijs vast gesteld wordt aan de hand van de uitvoerprijs, zal er wel van geen goedkoop paasei sprake zijn en zal het nederlandse volk zich met ei eren tegen de normale prijs tevre den moeten stellen En de margarine. Wat zeer belangrijk is in het le- Hallo Kees, ik zie je tegen woordig zo weinig in stad! Jae, das waer Pier, mè ik kan tegenwoordig ok goed te rechte bie ons op 't durp, dan spaer ik m'n reisgeld ok nog uut. Doe als Kees, koop uw werk kleding bij W. DINGEMANSE COLIJ NS PLAAT Een „durpse" zaak, maar met een stads sortering. ven van alledag is het pakje mar garine. De zo populaire dikgesmeer- de boterham begint ook in de knel te geraken. Door de enorme stijging van de wereldgrondstoffenprijzen, wordt van bevoegde zijde verwacht, dat zeer binnenkort de prijs van ons pakje margarine ook belangrijk zal stijgen. Hoeveel het precies zal zijn is nog niet bekend, doch men verwacht een stijging met ongeveer tien procent. Zoals wij. zien komt alles neer op verhoging, hetzij van belasting, hetzij van consumptieprijzen. Wil len wij echter het hoofd boven wa ter houden, dan zullen wij dit al les moeten aanvaarden. Ons land is arm en wij moeten met weinig mid delen veel doen. Daarom is de taak van ons nieuwe kabinet en in het bijzonder van de minister van finan ciën zeer onprettig en zwaar. De regering moet zorgen dat de staatshuishouding draait en daar is veel geld voor nodig. Dit geld moet komen van de belastingbetalers, die op hun beurt ook voor hoge lasten zitten, in verband met de stijgende consumptieprijzen. Het is daarom steeds een zoeken naar mogelijk heden, waarbij de toelaatbare grens niet wordt overschreden. Meer belasting. In een toestand waarbij de druk reedsaanzienlijkis, brengen noodza kelijke belastingverhogingen schier onoverkomenlijke moeilijkheden met zich mee. De regering staat echter voor de taak, de wil van het volk tot het treffen van maatregelen ten behoeve van onze defensie te moe ten uitvoeren. Dit is slechts moge lijk, wanneer de belastingen ver hoogd worden, dus zal terwille van de defensie een extra beroep op het volk gedaan moeten worden. De mogelijkheid bestaat, dat dit tot een offer zal leiden. De vraag is, of het nederlandse volk bereid is tot dergelijke offers. Wij moeten, alvorens hierop te ant woorden, weten hoe de zaken staan. Het volk wenst geen débacle zoals in 1940, met alle gevolgen van een bezetting. Het wenst dus een wel iswaar klein doch tot de tanden bewapend en goed getraind leger, dat in staat is in samenwerking met onze atlantische partners zich met succes te weren tegen een eventuele aanvaller. Daar is veel geld mee gemoeid, dus zullen wij moeten be talen. Het nederlandse volk is een vrij heidlievend volk, dus zal het ter- wille van zijn vrijheid bereid zijn die offers te brengen, die daarvoor nodig zijn. Laat echter de regering goed bedenken, dat dit „offers" zijn, dus dat ieder dubbeltje eens extra omgekeerd dient te worden alvorens het uit te geven. Het nederlandse volk is bereid offers te brengen voor zijn vrijheid, doch wenst deze offers dan zo aan gewend te zien, dat zij het grootste rendement opleveren. IVOROL voor tandenpracht, frisse mond dag en nacht. Op het nederlandse volk zal van nu af aan een beroep worden ge daan om alle oude materialen, die opnieuw verwerkt kunnen worden tot allerlei waardevolle producten, niet meer te vernietigen of weg te doen met de andere afvalstoffen, maar te bewaren en wederom be schikbaar te stellen aan de neder landse industrie. Dat is niet alleen nodig voor een regelmatige voor ziening van schaarser wordende grondstoffen, maar ook voor een belangrijke besparing op de import van grondstoffen en zelfs voor een verhoging van de export. De voornaamste oude materialen en afvalstoffen die grote waarde hebben voor de industrie zijn oud papier, oud ijzer of staal (schroot), oude non-ferrometalen zoals lood, zink en koper en tenslotte ook lom pen en beenderen. Oud papier wordt voornamelijk gebruikt als grondstof voor pakcar- ton- en pakpapierfabrieken. In ver schillende soorten pakpapier en in closetpapier bijvoorbeeld worden belangrijke hoeveelheden oud papier verwerkt. Voor betere soorten pa pier is het percentage kleiner, maar toch nog belangrijk genoeg om daarvoor oud papier in te zamelen. Het jaarlijks papierverbruik wordt op het ogenblik geschat op 35 kg per hoofd van de bevolking. Onge veer 37 °/0 daarvan komt weer in de vorm van oud papier als grond stof terug in de fabrieken. Dat is een aanzienlijk percentage als de gehele bevolking meewerkt kan het nog belangrijk worden opgevoerd. Schroot, ofwel oud ijzer of staal wordt hoofdzakelijk in de staalin dustrie verwerkt en vormt een zeer belangrijke grondstof. Het staal, dat in Nederland wordt gefabriceerd, is voor 80 vervaardigd uit oud ma teriaal. De inzameling van non- ferrometalen zoals lood, zink en koper is vooral van belang voor de export. Niet alle oude non-ferro metalen worden n.l. in ons land verwerkt en daarom geëxporteerd en in het buitenland veredeld, waar na ze in bruikbare vorm weer in de nederlandse fabrieken terugkeren. Lompen, die door het publiek worden afgedankt, vinden als grond stof hun weg naar allerlei takken van industrie. Witte katoenen en linnen lompen kunnen dienen voor de vervaardiging van speciale soor ten wit papier en sigarettenpapier. Lompen van goede kwaliteit komen de katoenindustrie ten goede. Ge kleurd katoen en linnen, oude dwei len, tapijten en jute worden verwerkt DEZE WEEK 100 gram paaseitjes 1 rol hoestpepermunt 250 gram koekjes samen voor slechts 89 cent en een chocolade-ei gratis W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. in de viltpapierindustrie. Wollen lompen zijn belangrijk voor de ver vaardiging van kunstwol. Oud touw wordt een grondstof voor touwsla- gerijen en borstel- en mattenmakers. Beenderen zijn van grote bete kenis voor de lijm- en gelatinefa- bricatie. Tot nu toe gingen de in de huishouding gebruikte beenderen (soepbencn bijvoorbeeld) vrijwel ge heel voor de industrie verloren. Dat betekent jaarlijks een schade van 6 tot 9 millioen gulden. De export van oude materialen is voor ons land van groot belang. In 1949 bijvoorbeeld bedroeg de waar de van deze export niet minder dan ruim 35 millioen gulden! Het is om deze redenen, dat op het nederlandse volk een beroep wordt gedaan om mee te werken aan de grote inzamelingsactie, die thans wordt ondernomen, eerst in een 80-tal gemeenten, later door het gehele land. De ondervakgroep „Opkopers van oude materialen en afvalstoffen" zal het inzamelen in meer geregelde banen leiden dan tot nu toe het ge val was. Het ligt in de bedoeling plaatselijk nader bekend te maken op welke wijze en door wie de oude materialen zullen worden in gezameld en welke prijs ervoor zal worden betaald. Het kan misschien nog enige tijd duren, voordat deze organisatie overal vlot werkt. Toch is het van groot belang, dat een ieder nu reeds begint met het ver zamelen van genoemde waardevolle afvalstoffen. Niet alleen door opko pers, maar ook door liefdadige in stellingen worden oude materialen ingezameld. Het spreekt vanzelf, dat ook deze vorm van inzameling door de overheid wordt toegejuicht. Het gaat er tenslotte maar om, dat de oude materialen en afvalstoffen terecht komen daar waar zij op hun plaats zijn, namelijk bij de indus trie, die van oud weer nieuw maakt. (Nadruk verboden). WISSEKERKE Geboren: 5Febr. Johanna Pieter- nella, d.v. j. H. de Leux en M. C. Korsuize. 10 Febr. Adriaan Marinus, zoon van M. I. Koole en L. P. Janse. 13 Febr. Hendrik, z.v. J. A. Luijk en M. C. Reijnhoudt. Jacomina, d. v. W. Bosselaar en B. J. van der Maas. 20 Febr. André, z.v. J. M. Clement en j. A. Filius. Ondertrouwd: 23 Febr. Cornelis Leendert van der Weele, 22 jr en Catholina Anna Wage, 20 jr. Smal of breed? - Dure Paaseieren Vei hoging van de margarineprijs Oude materialen en afvalstoffen:

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1