NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD waterstofbom. ïeteel Manus Oly No. 2517 Zaterdag 3 Maart 1951 54e Jaargang HOOFDPIJN? 4- Goedkope Paaseieren DRUK EN UITGAVE A. G M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's DRIE JAAR VOORSPRONG OP RUSLAND Vijandelijk leger vernietigd voordat het aanvalt (Speciale P.B.-correspondentie) De waterstofbom is zo goed als klaar. Nog dit jaar en misschien al heel spoedig zullen op Eniwetok proeven met nieuwe wapenen worden genomen. Daar zal ook de waterstofbom bij zijn. De ontploffing zal korter duren dan het millioenste deel van een seconde. Zij zal in een landstreek van 143 vierkante mijlen vreselijke verwoestingen aanrichten. Twee van deze bommen zullen voldoende zijn om een leger in opmars te vernie tigen, nog voor het de grens zal zijn overgetrokken. Amerika ligt Rusland met de productie van dit machtigste wapen aller lijden ongeveer drie jaar voor; aldus de bekende amerikaanse journalist William L. Laurence in zijn boek „The Hell-Bomb", dat aan beide zijden van de Oceaan veel opzien heeft gebaard. Dit vooral omdat William L. Laurence wordt be schouwd als een expert op dit gebied, die even sensationele dingen schreef over de atoombom in een tijd, toen zelfs vooraanstaande ge leerden nog twijfelden aan de mogelijkheid ervan. De „geschiedenis" van de nieuwe bom is al bijna twintig jaar oud. In 1932 werd het zware waterstof (deuterium) ontdekt. Reeds toen be sefte men dat ongekende hoeveel heden energie zouden vrijkomen in dien men er in zou slagen twee atomen daarvan samen te voegen tot één zwaarder helium-atoom. Niemand dacht er evenwel serieus over iets dergelijks te gaan probe ren. De temperatuur die daarvoor nodig zou zijn, was op aarde niet bereikbaar. Een dergelijke hitte kwam op de zon voor; maar die was 120.000.000 km weg. Het men selijk vernuft schoot nog tekort. Dit alles veranderde met één slag in de ochtend van 16Juli 1945. Op die dag ontplofte in de woestijn van Nieuw Mexico de eerste atoom bom. Voor de eerste maal op de aarde werd een temperatuur bereikt van 50.000.000 graden. In principe was daarmee de eerste moeilijkheid op de weg naar de waterstofbom opgelost. Er bleef echter nog een andere barrière te overwinnen: de hitte van de atoombom-explosie was wel groot, maar zij duurde te kort om het deuterium tot ontbran ding te brengen. Er bestaat evenwel nog een an dere soort van waterstof, zwaarder en zeldzamer dan deuterium. Het kan alleen worden gewonnen langs kunstmatig radio-actieve weg. Men doopte het tritium. Tritium ontbrandt veel sneller dan deuterium. Daarmee kwam het maken van de waterstof bom binnen het bereik van het men selijk kunnen Drie fasen. De nieuwe bom zal in drie fasen werken. Om te beginnen wordt in het binnenste een atoombom tot ZOJUIST ONTVANGEN prima sokkenwol in 5 ver schillende kleuren, f 3.25 p. knot. Zwarte sajet f 3.05 p. knot. Jaegerwol f 2.50 per knot. W. DINGEMANSE Textielhandel Colijnsplaat. ontploffing gebracht. De hitte'die bij deze explosie ontstaat is vol doende voor een hoeveelheid tri tium, dat op zijn beurt lang genoeg voldoende hitte uitstraalt om ook het deuterium te doen ontbranden. Dit alles geschiedt in een flits. Het zal korter dan een millioenste se conde duren. Dit moment evenwel is voldoende om catastrofale ver woestingen aan te richten in een omtrek van 143 vierkante mijlen. Bij de huidige stand van zaken kan men twee typen van water stofbommen vervaardigen. De een is gemonteerd in een stalen mantel. Zij zal niet meer radio-activiteit veroorzaken dan een „gewone" a- toombom. Zoals bekend viel in Hi- rosjima ongeveer 6 °/0 van de hon derdduizend slachtoffers als gevolg van de radio-actieve straling. Het andere type evenwel, gevat in een mantel van kobalt, kan een reus achtige radio-actieve wolk schep pen, die na verloop van vele jaren nog absoluut dodelijk zou zijn. Deze kobalt-bom biedt tegenover die met een stalen mantel geen en kel militair voordeel. Door deze vre selijke uitwerking zou haar gebruik nauwelijks te rechtvaardigen zijn. Machtig wapen. De „normale" waterstofbom zal daarentegen een tactisch wapen van de eerste rang blijken. Vooral tegen grote landlegers zal zij effectief zijn. Twee van deze bommen zouden voldoende zijn om een vijandelijk leger op mars te vernietigen, nog voor het de grens zou hebben over schreden. Het werpen van de bom boven steden zou alleen kurrtien lei den tot terreur en tot het uitroeien van alle leven. Volgens mr Laurence is Amerika de Russen op het gebied van de waterstofbom ongeveer drie jaar voor. De Amerikanen beschikken namelijk over voldoende installaties om atoombommen te vervaardigen, zowel met gebruikmaking van plu tonium als van uranium. De Sowjet Unie daarentegen heeft nog uitslui tend plutonium-bommen gemaakt. Plutonium komt niet in de natuur voor. Het moet worden verkregen langs kunstmatig-radio-actieve weg, evenals tritium. Het een kan slechts worden gewonnen ten koste van het andere. Indien nu de Russen hun pluto- nium-productie zouden omschake len ten gunste van tritium, dan kun nen zij niet voldoende atoombom men maken, die immers nodig zijn om eventuele waterstofbommen tot ontbranding te brengen. Omgekeerd kunnen zij niet genoeg tritium win nen, als zij zich uitsluitend op de plutonium-productie werpen. Er is maar één uitweg, namelijk het ma ken van uraniumbommen. De bouw van de installaties die daarvoor no dig zijn zou echter op zijn minst twee jaar in beslag nemen. En dan vraagt men zich nog af waar de Russen voldoende uranium vandaan zullen halen. Gij, lezer, die dit wellicht leest, Begrijp, versta mij goed: 'k Verhéérlijk niet, 'k veroordeel fèl Wat Manus deed en doet. Maar tóch, door wat ik van hem lees Kom ik tot het besef: Het is een kerel uit één stuk, Met wat wij noemenlef. Hij is, al blijft het resultaat Ook zéér onsympathiek, Volhardend en vól durf en daad, Doortastend, energiek. Hij is beslist op zijn gebied Echt wat je nGemt „een vent"; Had hij zijn eigenschappen maar Ten goede aangewend Een deel van de politiemacht Zoekt naar hem, nacht en dag En zelfs Paul Vlaand'ren snapt maar niet, Waar Oly zitten mag. De zoekers zijn ten einde raad, Daar hij hen stééds ontliep; Straks roepen zij nog, zoekens-moe: Toe, Manus, roep eens piep! Clinge Doorenbos. (Nadruk verboden). Onderlinge Verzekeringsmaatschappij tegen Hagelschade in Noord-Beveland Donderdag 22 Februari vond van bovengenoemde vereniging de al gemene vergadering plaats in „De Korenbeurs" te Kortgene. Aanwezig waren, inclusief het bestuur, 18 le den. De voorzitter opent de vergade ring, heet allen hartelijk welkom en spreekt zijn voldoening uit over het feit, dat, in afwijking van andere jaren, een tamelijk aantal deelne mers aanwezig zijn. Hij hoopt dat in 1951 de natuur even gunstig ge zind zal zijn als in 1950, daar in het afgelopen jaar geen hagelschade is voorgekomen. De rekening en verantwoording DEZE WEEK 100 gram melkchoc. toffees 1 rol sterke pepermunt 200 gram fijne koekjes samen voor slechts 88 cent. W. DINGEMANSE Levensniidd.bedrijf, Colijnsplaat. wordt vastgesteld met in ontvang en uitgaaf op f 2926.88, met een goed slot van f 2382.69 en een pre miereserve van f 16921.95. De in leg of uitkering van eventueel in- of uittredende leden wordt vastge steld op f 2.15 pergemet. Het aan tal deelnemers bedraagt thans 101, met een verzekerde oppervlakte van 7798'/2 gemet, tegen vorig jaar 100 leden met 7893'/2 gemet. De aftredende heren G. M. F. Bom en Jac. van der Weele werden bij acclamatie herkozen. In de vacature van de heer M. M. Schippers werd gekozen de heer A. J. Schippers. De bij eventuele hagelschade te vergoeden maximumbedragen wor den vastgesteld op de daarvoor be stemde lijst, bij huishoudelijk regle ment vermeld. De premie wordt evenals verleden jaar vastgesteld op f 0.25 per gemet, met een extra premie van f 0.75 per gemet voor fijne zaden. Daar de rondvraag niets oplevert, sluit de voorzitter onder dankzeg ging de vergadering. Mijnhardt's Hoofdpijnpoeders. Doos 45 cent .Onder de loupe. Duitsland heeft de vrije import van goederen stopgezet. Wij zul len daar wrange vruchten van plukken. Nederland was de laat ste tijd een belangrijke leveran cier van fruit, kleding en eieren, waarvoor onze oosterburen goe de prijzen betaalden. Onze exporteurs hadden zich geheel op de duitse afzet inge steld en zitten nu met grote voorraden eieren, die men ook niet zo gauw aan een ander land kan verkopen. De opbrengst in vreemde valuta hebben wij brood nodig. Nu is het in het verleden wel eens voorgekomen dat men der gelijke producten beneden kost prijs ging uitvoeren om toch maar deviezen in kas te krijgen. En geland heeft daarvan meermalen geprofiteerd. Wij zouden het als consumenten wel prettig vinden indien ditmaal die eieren maar op de binnenlandse markt wer den gebracht tegen lage prijzen. Een deviezentekort zal er toch wel blijven en ons volk zal een luisterrijk Pasen met goedkope eieren naar waarde weten te schatten. Die Duitsers weten toch steeds op het juiste moment met een presentje te komen 1 Zij zijn ons trouwens ndg wel een en ander verschuldigd.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1