NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Korea 0^.^ „Sport vergde nederlands bloed No. 2516 Zaterdag 24 Februari 1951 54e Jaargang Het trekpaard Investering in de landbouw. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No 308 GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's De heldendood van oversle Den Ouden en van enige dapperen om hem heen, heeft het vaderland in rouw gedompeld. Hij heeft ook op nieuw de aandacht gevestigd op de uitnemende eigenschappen van de nederlandse militair. Als om strijd getuigen de buitenlandse autoritei ten, die leiding geven aan de krijgs verrichtingen op Korea van zijn dapperheid, zijn ingetogenheid, zijn gehardheid, zijn inzicht. Onze mannen op Korea hebben het gemis van behoorlijke verzor ging, waardoor hun leven hard werd, harder dan zelfs in de oorlog nood zakelijk is, niet geteld. Zij bleven blijmoedig temidden van helse ver schrikkingen. Onze mannen, die vielen, zij hebben deze dienst be wezen aan ons vaderland, dat zij ons het geloof hergaven in de kracht die in de natie schuilt, op een mo ment, waarin dat geloof door de zwakke positie, welke Nederland inneemt, bezig is te verschrompe len.. Wederom bevestigen Nederlan ders de traditie van een groot ver leden, de onverwoestbare fut, waar door wij eenmaal onze onafhanke lijkheid verwierven en in de zeven tiende eeuw onze vloten stuwden tot voor de poorten van Londen. Het nederlandse contingent op Korea behoort het is niet door ons ge zegd maar door het buitenland tot het keurcorps der geallieerde legers. Deze mannén waren grootdeels oud-indische militairen. Zij zijn een maal geroepen om het belang te verdedigen van het eigen land. Zij hebben ziph voor dat eigen land ingesteld en zij hadden de kracht en de bekwaamheid hun opdracht in Indonesië te vervullen in korte tijd. Waren de vruchten van het militaire werk niet vernietigd en Indonesië als deel van het Neder landse Rijk behouden gebleven, dan zou thans een toestand van vrede en orde heersen in een gebied dat door het politiek wijken van Ne derland een voorbeeld van chaos levert en een kweekplaats is van moorden en brandstichtingen. Waarschijnlijk ontgoocheld door de loop der gebeurtenissen, door een feitelijke miskenning van hun waar de, zijn zij in dienst getogen van een combinatie van mogendheden, waarbij Nederland niet rechtstreeks betrokken was. Het edel bloed van hun gevallenen heeft voor een vreemde zaak gevloeid, terwijl hun kracht verkwist werd, toen de na- Dank zij onze grote voorraad werkkleding kunnen wij u direct helpen aan manchesterjassen en -broeken. Werkbroeken, grijs en blauw. Werkoverhemden blauw en khaki, ürote sort, overalls enz. W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat. tionale zaak door die kracht kon worden gebaat. Het is uitermate droevig, het slinkend aanzien van Nederland te aanschouwen, terwijl ons land beschikt over mensen, die wereldreputatie genieten, zodra zij hun schouders zetten onder het werk I Het bevret dat aan onze militai ren in buitenlandse dienst is uitge reikt, kan ook betrekking hebben op de burgerlijke groepen van onze natie. Onze arbeiders, onze boeren, onze ingenieurs, onze sieepvaarders presteren op hun gebied, - hetgeen onze militairen verrichten in de oorlog. Is het niet weerzinwekkend, dat een land dat telkens opnieuw in de mensen die het vertegenwoordigen van zo uitnemende gehalte blijkt, tot de voetvegen is gaan behoren van de Verenigde Naties, eenvoudig omdat het zich politiek nooit gel den deed? Er is een wanhopige te genstelling tussen het gehalte, de zedelijke en verstandelijke eigen schappen die in ons volk leven en de wijze waarop zijn regeringen voortdurend ons prestige verguizen. Korea is van belang voor een probleem, dat ons tegemoet komt. Wij worden er toe opgevorderd, onze bijdragen te leveren aan" de europese verdediging. Aan de voor avond van het ontstaan der nieuwe organisatie komen de Nederlanders op Korea de proef geven, dat de nederlandse soldaat tot de beste soldaten der wereld behoort. Dezelfde nederlandse jongens, die kankeren tegen de dienst, die hele maal niets op hebben met het mi litarisme, die duitse discipline larie vinden en apekool, zij tonen zich, zodra zij voor een werkelijke taak worden gesteld, vastberaden, koel bloedige en helder denkende mili tairen. Dit geldt voor de vrijwilli gers op Korea, het geldt ook voor ons militie-leger in Indonesië. Rus tig en zonder mopperen heeft het zich laten wegslepen uit studie en beroep en het heeft zijn taak met grote waardigheid volbracht. Tegenover zulke krachten is het onverantwoordelijk dat blijkbaar onze leger-organisatie nog in de diggelen ligt en dat het enige wat wij van het militaire bewind aan schouwen een ruzie is in de leger leiding en de verhoging van de aan slag op ons belastingbiljet. Het is niet uitgesloten, dat wij straks hebben te strijden voor ons hoogste goed: de vrijheid. Welnu, wij hebben de energie, de geest drift in ons bloed. Als wij tot da den worden opgeroepen, dan zijn wij bereid. Het verzet heeft het bewezen, de houding onzer troepen in Indonesië heeft het bewezen, Korea heeft het bewezen. Maar dan moet de geest niet worden ondermijnd en dan moe ten de mannen, wier leven in de waagschaal komt, de overtuiging dragen dat de organisatie in orde is. Er is nóg een punt. Men moge de noodzaak van een europees le ger inzien, maar in dat europees leger behoort, zo veel mogelijk de band te worden gehandhaafd, die de strijders aan eigen bodem hecht. Oorlog is altijd een onverdedigbaar, misdadig verschijnsel, maar alsdan de bedreiging van het beginsel waar uit wij bestaan, de vrijheid en het leven van die ons het liefste zijn, noopt tot gewapend verweer, dan mag het psychisch fundament van dat verweer niet worden ondergra ven, dan moet het bewustzijn wor den gehandhaafd, dat men vecht voor huis en haard. De Nederlander is nuchter en concreet. Hij wil de dingen zien, waarvoor hij opkomt. Hij offert zich niet voor abstracties. Hier ligt een taak voor onze regering, wanneer de internationale verdediging met buitenlandse mogendheden bespro ken wordt. Het zal niet mogen voorkomen, dat nederlandse soldaten bijvoor beeld in de Alpen worden ingezet, terwijl het nederlandse gebied „uit strategische overwegingen" wordt prijs gegeven aan een vijand. Inter nationale samenwerking: uitnemend en noodzakelijk, maar verflauwing der nationale onderscheiding, bloed geven voor een internationale com binatie, d'e alleen voor eigen doel strijdt en de belangen van Neder land miskent dat zou een mis daad zijn. Ten slotte. Wij hebben de daling van het nationaal bewustzijn bij de aanwezigheid van veel verborgen nationale kracht, verder uitgebreid dan de blindheid voor ons militair vermogen. De miskenning van onze volkskracht strekt zich ook uit over de burgerlijke verhoudingen. Dit sterke volk ziet zich voort durend teleurgesteld door ondermij nende maatregelen en besluiten, door onvoldoende beleid van hen aan wie het beleid in handen werd ge geven. Wij beleven een ondergang van de nationale waardigheid, van de nationale verwachting, die on verklaarbaar is, bij het gehalte, dat ons volk vertoont. Dit moet uit zijn. Wanneer er een opbloei komt, dan zijn onze man nen op Korea niet vergeefs gesneu veld. Him dood is een maanroep tot ons. Dammen Uitslag van de gespeelde compe titiewedstrijd tussen Middelburg II en Noord-Beveland. J. Bliek - C. W. van Damme 1-1 C. P. de Vos - M. Nelisse 0-2 P. v. Hemert - C. J. Hollestelle 1-1 H. Meerman - O. Scherp 1-1 P. v. Sliedrecht - P. Bouterse 2-0 DEZE WEEK 200 gram koekjes 100 gram bruidsuikers 100 gram toffees samen voor slechts 85 cent W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. W. A. Semeijn - W. J. Koster 1-1 J. v. Gemert - P. Wilderom 1-1 H. Overtveld - C. W. Zwemer 0-2 joh. v.d. Berge - J. Korsuize 1-1 A. Cornelisse - M.J Leendertse 0-2 Middelburg verloor dus met 8-12 Onder de loune Het heeft de Kroon behaagd oud minister Steeriberghe tot ka binetsformateur te benoemen. Die benoeming moet iedereen wel toejuichen, omdat deze K.V.P.-er in het verleden heeft bewezen een zeer bekwaam minister te zijn. Aan bekwame mannen heeft Nederland meer dan ooit behoefte. Wat moet de heer Steenberghe in opdracht van zijn politieke verwanten presteren? Er zijn twee mogelijkheden. Of deze ster ke in het verleden rechtse figuur wil achter een regeringstafel tro nen, waaraan slechts vakmensen zitten, of hij dient als een poli tiek trekpaard. In het tweede ge val moeten de liberalen, anti- revolutionnairen en christelijk- historïschen naar de regering worden getrokken, niet door een programma, maar door een figuur die zij vertrouwen kunnen. Wij hopen bij een poging tot het laatste op een terugkeer van de heer Steenberghe naar onze vor stin met lege handen. Wij wen sen een goed kabinet en geen politieke schijnvertoning op het Binnenhof. Vrijdag 16 februari j.l. vond in „De Stadswijnkelder" te Kortgene de algemene vergadering plaats van de Kring Noord-Beveland der Z.L.M., met in totaal 69 aanwezige leden. De voorzitter sprak het gebrui kelijke welkomstwoord en verwel komde in het bijzonder de beide burgemeesters, ir Reiling en de spre ker van die middag ir Kupers van de R.V.D. Nadat de voorzitter ver der nog geconstateerd had dat het afgelopen jaar bevredigend was ge weest en dat dit voor 1951 nog in de toekomst verborgen ligt, werd overgegaan tot de behandeling der agendapunten. Na deze korte vergadering werd het woord gegeven aan ir Kupers, die, na de voorzitter bedankt te hebben voor zijn welkomstwoorden, sprak over de functie van het ka pitaal in de landbouw. Spreker be toogde, dat de industrie meer mo gelijkheden biedt voor investering van kapitaal dan de landbouw. Men

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1