NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD HrMllH.lt BEELD «-Sport No. 2515 Zaterdag 17 Februari 1951 54e Jaargang „De horizon wijkt" 100 kg Eerstelingen en 50 kg Dores DRUK EN UITGAVE A. G. KL MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's door dr P. H. Ritter Wie tegenwoordig schrijft over de maatschappelijke verschijnselen, die ons omringen, heeft dikwijls een gevoel van tegenzin, dat hij aan zijn lezers naargeestige feiten voor ogen moet stellen. Maar wij schrij ven niet om te versomberen onze enige bedoeling is, de dingen te laten zien, zoals zij zijn. Alleen dan kan men tot die bezinning komen, welke thans, meer dan ooit, nood zakelijk is. Datgene, waarover wit ons voor alles hebben te bezinnen, is de fi nanciële toestand Van ons land. Deze kan de deskundige duidelijk worden door een bestudering van cijfers en staten, maar hij kan ook eenvoudig worden overzien en wor den gegroepeerd, zodat ieder het begrijpt. Wij vonden zulk een groe pering in een artikel van het ka merlid' Welter in het weekblad „Burgerrecht" en wij willen haar hieronder weergeven. Indien men het jaar 1945 ter zijde laat, waarin de door de Duitsers achtergelaten chaos enigermate ge ordend moest worden, en dat een totaal tekort op de begroting van 3635 millioen opleverde, dan is het totaal tekort op de gewone dienst en de buitengewone dienst I over de jaren 1946 tot en met 1951 te stellen op op ongeveer 1700 mil lioen en het tekort op de buiten gewone dienst op ongeveer 1500 millioen. Dat wil zeggen dat de Staat der Nederlanden, die onze volksgemeen schap vertegenwoordigt, voor zijn dagelijkse huishouding 1700 millioen gulden meer uitgaf dan zijn inkom sten waren. Zijn schuldenlast was ultimo 1950 ongeveer 27 milliard gulden. Het lopende jaar zal, naar men verwacht, sluiten met een te kort op de gewone dienst van 472 millioen, aan de lage kant geschat. En dit alles zal de toestand bepa len, ondanks de belastingen, welke nauwelijks meer te dragen zijn. Die belastingen zullen niettemin binnen kort waarschijnlijk zeer aanmerke lijk worden verzwaard: de financi ële nota van de minister van finan ciën voor het jaar 1951 geeft daar van op vier plaatsen een voorspel. Dat bij zulke tekorten intlatoire spanningen moeten optreden, ligt in de rede. Zelfs de toegezegde be zuinigingen in de orde van 100 tot 150 millioen zullen die niet kunnen wegnemen. Te minder nu de mi nister van financiën aan het eind van het vorig jaar is overgegaan ZOJUIST ONTVANGEN Lakens 150 x 225 f 8.10 Flanellen lakens f 10.60 Gestikte deken, pracht terra kleur, gebloemd 160x210f32.50 Idem in groen 180x215 f 37.50 W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat. door het belenen van schatkistpa pier bij de Nederlandse Bank tot een bedrag van 300 millioen. Wijst deze geldschepping op een benarde kaspositie, niet minder wijst daarop de uitgifte van belastingcer tificaten, waarmede in 1952 de be lastingen kunnen worden betaald. In feite is dit het verteren van toe komstige belastingen. Een andere zeer gevaarlijke maatregel, die op een noodtoestand wijst, is het over hevelen van belangrijke bedragen uit de „local curreney-account", de tegenwaarde in guldens van de Mar shall-dollar, naar de gewone dienst, hetgeen de inflatoire spanningen met zekerheid zal doen toenemen, indien het geschiedt op een voet als in de laatste maanden valt waar te nemen, namelijk voor 658 millioen gulden sinds het begin van 1950. Op deze wankele situatie komen waarschijnlijk nog enige honderden millioenen voor defensie-uitgaven, die men aan Nederland, als deel nemer aan het Atlantisch Pact, wil opleggen. Bij al deze budgetaire ellende, welke tot beangstigende monetaire gevolgen moet leiden, komt ten slotte nog als verzwarende omstan digheid het tekort op de betalings balans, dat voor 1950 wordt ge raamd in de orde van 1,2 millard. Nu is de betalingsbalans het huis houdboekje van de nederlandse ge meenschap met inbegrip van deStaat. Een tekort op de betalingsbalans moet altijd op de een of andere wijze worden gesaldeerd, hetzij door een lening, hetzij door afgifte van goud, hetzij door liquidatie van ver mogensbestanddelen. De tekorten op de betalingsbalans in de jaren 1947 tot en met 1950 bedragen respec tievelijk 1566 millioen, 947 millioen, 239 millioen en 1200 millioen, te zamen plm. 4 milliard, die onze volksgemeenschap in vier jaar tijd armer is geworden. Deze financiële situatie brengt het sociale vraagstuk onder een nieuw gezichtspunt. Omdat zij het grootste sociale vraagstuk is, waarover wij bekommerd moeten zijn. Er is geen weldenkende in den lande, die niet doordrongen is van de wenselijk heid van sociale voorzieningen. Maar ieder die verder ziet dan zijn neus lang is, beseft, dat het ver langen om het huidige levenspeil te handhaven niet anders te ver vullen is dan door een bankroet, dat op de eerste plaats de arbei ders meesleurt in de val. Het enige antwoord op de moei lijkheden waarin wij verkeren is dat w ij allen, zonder onderscheid van klasse of levenskring ons leren beperken. Er zijn tientallen voor beelden te geven, waaruit blijkt dat ons volk, en helaas, onze overhe den, aan dat inzicht niet toe zijn. Zullen wij dan alleen kunnen le ren door de harde werkelijkheid? Op 20 Februari a.s. zal de Ko ninklijke Nederlandsche Toeristen bond A.N.W.B. te Colijnsplaat een Bondsavond organiseren, die zowel voor leden als niet-leden vrij toe gankelijk is. Deze avond zal onder meer be staan uit een causerie en een uit gebreide tentoonstelling, welke op prettige wijze het doel en de werk wijze van de Bond zullen toelichten. Het hoogtepunt van de avond wordt gevormd door de vertoning van de nieuwe A.N.W.B.-geluidsfilm „De horizon wijkt", die de ontwik keling van verkeer en toerisme tot in hun huidige vorm laat zien. De vertoningsduur van deze film is 50 minuten. In het bijprogramma draait nog de eveneens nieuw vervaardigde kleuren-geluidsfilm „Ridders van de weg", welke het werk van de po pulaire Wegenwacht tot in alle on derdelen demonstreert. GRIEP! Mijnhardt's Grieppoeders. Doos 45 ct. 50 jaar Onderlinge Veeverzekering üp 4 Februari 1901 werd te Kort- gene op initiatief van de heer L. van Oeveren opgericht de Onderlinge Veeverzekering Mij „Noord-Beve land", waarvan de heer D. R. Wij- ckerheld Bisdom, destijds burge meester van Kortgene, voorzitter werd en de heer Th. Wolse admi nistrateur. Op 5 Februari 1951 werd het 50- jarig bestaan feestelijk herdacht in „De Korenbeurs" te Kortgene. Onder voorzitterschap van de heer J. H. Zuijdweg werd eerst de jaar lijkse algemene vergadering gehou den, waarna aan de leden met hun vrouwen en verscheidene genodig den, in totaal 124 personen, een feestelijke koffiemaaltijd werd aan geboden. De voorzitter hield een welkomst rede en vertelde een en ander over het wel en wee der vereniging. Verder werd het woord gevoerd door de burgemeester van Kortgene, de heer M. H. Noordhoek als vice- voorzitter, de heer S. van Hoeve namens de inschrijvers, dr Wage naar als directeur van de Gezond heidsdienst voor dieren, dierenarts Hoek namens de Landelijke Rijver- eniging, mej. J.F. M. Wolse als ad ministratrice, de heer j. J. van den Berge als lid, de heer C. Breure als lid en de heer Iz. van Maldegem namens het Stamboek van het Ne derlandse Trekpaard. Het bestuur mocht verscheidene bloemstukken en veel lof voor hun werk in ontvangst nemen. De avond verliep buitengewoon gezellig. Met applaus werd het voor stel begroet om een collecte te hou den ten bate van de kankerbestrij ding, wat een bedrag van f 113.64 opbracht. DEZE WEEK 200 gram koekjes 100 gram harde toffees 100 gram fondantplaatjes samen voor slechts 87 cent W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. Voetbal Domburg - Kortgene 1-1 Daar het veld van Domburg als bouwterrein werd opgevorderd, e- venals dat van Lewedorp, werd deze wedstrijd te Kortgene gespeeld. Gemeten naar de prestaties der beide elftallen is de uitslag juist te noemen, al mogen wij niet verhe len, dat Kortgene zeker als over winnaar uit de strijd had kunnen treden. Beide ploegen hebben een periode van overwicht gehad: Domburg in de eerste helft en Kortgene in de tweede. Kortgene was daarenboven nog gehandicapt door het wegens ziekte uitvallen van haar schutter- middenvoor. Hoewel een zeker even- goede speler deze plaats waarnam, bleven doelpunten uit, en mag Kort gene nog dankbaar zijn voor dit gelijke spel. De wedstrijd begon met weder zijdse verkenningen, die al spoedig in serieuze aanvallen overgingen, die in de 17de minuut leidden tot een doelpunt voor Domburg, moge lijk gemaakt door een fout in de Kortgeense verdediging. Hierna bleef Domburg tot aan de rust in het offensief, zonder dat echter de stand in haar voordeel gewijzigd kon wor den. Na de rust probeerde Domburg het opnieuw, doch Kortgene wist zich reeds na enige minuten los te wringen en Domburg in de verde diging te dringen. Bij de verdedi ging van deze kostbare 1-0 voor sprong hielp Kortgene zelf een hand je mee, door veel te ver op te drin gen, waardoor een ophoping in het doelgebied ontstond. Ingezonden schoten werden hierdoor vroegtij dig gekeerd, terwijl ook de- bewe gingsvrijheid ten zeerste werd be lemmerd. In deze periode trad de Domburgse keeper zeer bijzonder op de voorgrond, en hem treft dan ook geen schuld voor het Kort geense tegendoelpunt, dat 5 minu ten voor het einde door de links half werd gescoord. Dit was een mooie, fris gespeel de wedstrijd, waarbij alleen de scheidsrechter uit de toon viel door zijn onbegrijpelijke en soms dwaze beslissingen. Te koop Friese klei, klasse A ook in klein. Te bevragen bij j. SER1ER, B 25, Colijnsplaat.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1