NOORD-BEVELANDS ÜÏEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD AUKMIMSE SAMENWERKING liet INI- II winkelhiis J. van Halst en Zoon enige inboedel Zaterdag 10 Februari 1951 Uitvoering No. 2514 Zaterdag 10 Februari 1951 54e Jaargang publiek verkopen: Voorts enig textiel. met schuur en erf Algemene vergadering Griep, zware hoofd- en borstverkoudheid, diep vastzit tend slijm, snuift en wrijft U weg ±.DAMPO Na afloop bal bezoekt a.s. week het eiland Itefuwaéce ikcUeu, ikui-frea, stefleK, EN MEUBELEN Twee kalfvaarsen te koop SMUK ESS U'TGAVE A. 0. M. MARKUSSE TE WiSSEKERKE TELEFOON No. 308 GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's VOORAL MET HET OOG OP NOORO-AFRIKA De afgelopen week heeft allerlei strekkingen in de buitenlandse po litiek bevestigd, problemen onopge lost gelaten, maar tevens enkele nieuwe tendenzen in het licht ge steld. De reis van de franse pre mier Pleven heeft aanleiding ge geven tot de meeste speculaties. Het communiqué van zijn overleg met Truinan gewaagde van volkomen overeenstemming tussen de V.S. en Frankrijk. Nu moet men dat wel met een korreltje zout nemen. Washington is nog steeds voor inschakeling van West-Duitsiand in de atlantische defensie, indien zoals Eisenhower heeft verklaard de Duitsers zelf willen. Hii wenste geen onwillige soldaten, in de trant van de Hes- siërs. Men weet, dat enige eeuwen geleden de vorsten van Hessen hun soldaten verhuurden aan andere lan den, en daarvan kan geen sprake zijn. Maar de Fransen willen nog altijd in beginsel geen duits leger, wel Duitsers in een europees leger. Dan wenst Parijs te praten met de Russen over eventuele neutrali sering van geheel Duitsjand, maar de Amerikanen zien daarin alleen een manoeuvre, om het westeuro- pese vasteland los te maken van de V.S. en de illusie te geven van vei ligheid. Moskou liet een proefba- lonnetje op om door een non-agres sie-pact Frankrijk en Italië gerust te stellen en af te houden van steun aan duitse herbewapening. Op al die gebieden is de wes terse overeenstemming niet zo groot. Men moet die echter wei zoeken in Noord-Afrika. Generaal Juin is resident van Marokko, bevelhebber der franse strijdkrachten in de Mid dellandse Zee, inspecteur-generaal van het franse leger en hij wordt de toekomstige rechterhand van Eisenhower genoemd. Welnu, de geallieerden zijn bezig Afrika te ma ken tot een reusachtige basis, zo lang de defensie van het westeuro- pese vasteland nog twijfelachtig blijft. In Marokko en Libye hebben de Amerikanen grote luchtbases. Bij het Suezkanaal staan de Britten, in Oost-Afrika slaan deze grote voorraden op van olie, grondstof fen, munitie, in West-Afrika doen de Fransen dat. De onwillige sultan van Marokko is de knip op de neus gezet, opdat hij zal samenwerken zonder dat het protectoraatsverdrag met Frankrijk wordt opgezegd. In ruil voor de franse diensten in A- frika en steun aan de amerikaanse politiek jegens Peking kan Parijs Wilt u ook nog profiteren van onze goedkope aanbieding behangselpapier kom dan direct. Wij kunnen u nu nog helpen. Prijzen vanaf 45 cent per rol. W. Dingemanse - Colijnspl. O.-Kruisstraat 150 - Tel. 255 dan rekenen op amerikaans mate riaal voor de strijd in Indo-China. Eisenhower's rapport. Het rapport van Eisenhower over de defensie van het westeuropese vasteland heeft teleurgesteld. Inzake Duitsland: afwachten. Wat de an dere landen betreft: tevredenheid over de goede geest, de wil tot ver zet tegen het communisme, de be loften tot bewapening en nau welijks verholen ontevredenheid o- ver hetgeen tot nu toe is gedaan. Geen uitsluitsel over de komst van meer Amerikanen, totdat vast staat wat Europa zelf zal doen. Als technicus moet Eisenhower op het standpunt staan, dat indien zich binnenkort een conflict zou voordoen, alleen Engeland en Afri ka betrouwbare bases zijn voor het Westen. Maar is een russische aan val nu waarschijnlijk? Men neemt nog steeds vrij algemeen aan van niet. De Russen winnen nog weinig olie en staal (37 millioen ton olie tegen de V.S. 270 millioen, 27 mil lioen ton staa! tegen de V.S. 104 millioen) en zijn bezig met grootse plannen, ook in europees Rusland, voor stuwdammen enz. In Oost- Europa zijn zij niet zeker van de Tsjechen en Hongaren, in beide landen zijn tal van communisten („nationalisten" en „Titoïsten") weg gezuiverd, onder wie de gewezen minister van buitenlandse zaken Clementis te Praag, die gevangen of gevlucht is. Moskou wil dus voor alles het Westen verzwakken en voert vre- despropaganda, o.a. onder de Duit sers. Het is nog moeilijk te zien, waarop dat alles uitloopt. Zolang West-Duitsiand nog geen leger heeft, zal de spanning voornamelijk van propagandistische aard zijn. Beide partijen boeken winst- en verlies- punten. De V.S. zijn ontstemd over de europese besluiteloosheid, in Ita lië bestaat onder de communisten o.a. bij enkele kamerleden re bellie tegen de voogdij van Mos kou. West-Europa kan het bond genootschap met de V.S. niet mis sen, maar streeft in zijn zwakke po sitie naar ontspanning. Terwijl de V.S. menen, dat alleen vertoon van macht vrede kan afdwingen, is de engelse regering bevreesd, dat men door voorbij-zien van onderhande lingskansen groter gevaar zou kun nen scheppen. Er zal dus nog veel over en weer worden gepraat. Aziatische problemen. in Azië zijn twee kwesties wat duidelijker dan de europese. De a- merikaanse resolutie, welke Peking van agressie beschuldigt, is met overgrote meerderheid aangenomen. Geheel Amerika, West-Europa (be halve Zweden) hebben voorgestemd. Er moet nu een commissie van drie worden gevormd, maar Peking heeft doen weten, daarmee niet te willen onderhandelen. Nu komt dus aan de orde: moeten er sancties wor den toegepast tegen China? Alleen afbreken der diplomatieke- en han delsbetrekkingen, of bombardemen ten? Het is zeer de vraag, of een meerderheid van twee-derde wordt verkregen voor sancties. Dat zal ook afhangen van de strijd in Ko rea proberen de Chinezen opnieuw de V.N.-troepen uit Zuid-Korea te verdrijven, dan kunnen bombarde menten op China zelf nauwelijks uitblijven. In West-Azië hebben de landen van de arabische liga op hun conferentie meer toenadering getoond voor het Westen, in ruil voor wapens, grotere aandelen in de oliewinning enz. Als hier de be trekkingen tussen Egypte en Enge land geregeld kunnen worden, zal dat een succes voor het Westen zijn. Reeds nu stemden Irak en Li banon voor de amerikaanse resolu tie inzake China. Notaris J. J. W. KLOP te Kort- gene zal op ten verzoeke van de heer lz. Stok man te Wissekerke a. om 2.30 uur te zijnen huize als: tafels, stoelen, keukengerief, kachels, ledikant, spiraalmatras, bed, dubbele wastafel, herenrij wiel enz. 3 maanden crediet. b. dadelijk na afloop der verkoping in hotel „De Kroon" aan de Dorpsdijk A 189 te Wisse kerke, groot 1,80 are. Bezichtiging in overleg met ver koper. Betaling uiterlijk 10 Maart a.s. Aanvaarding na betaling, vanaf 17 Februari in eigen gebruik. ORANJEVERENIGING WISSEKERKE op 13 Februari 1951 om 7 uur in hotel „De Kroon". Agenda: 1. Opening. 2. Notulen. 3. Verslag penningmeester. 4. Bestuursverkiezing wegens pe riodieke aftreding van de heren Ketelaar en Hoek van Dijke. 5. Bespreking jaarprogramma. 6. Rondvraag. 7. Sluiting. Na afloop worden enige filmpjes vertoond. Het bestuur. DEZE WEEK 250 gram fijne koekjes 150 gram fijne toffees samen voor slechts 89 cent. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. met 2£- op Zaterdag 24 Februari te geven door S.v. „Kats" bij de heer S. Versprille. Opgevoerd wordt „Betsie" of „De grijns om de duiten" Aanvang 6.30 uur. Zaal open 6 uur. Entree f 1.25, bel. inbegrepen, plaatsbespreken aan de zaal. Stomen - verven triploneren plisseren - tapijtreinigen stoppage Leliestraat 19 - Telefoon 3286 Middelburg Wissekerke - Tel. 341 t.b.-vrij bij W. M. KLOMPE, Kortgene.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1