NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VERZAMELEN GEBLtZES No. 2513 Zaterdag 3 Februari 1951 54e Jaargang 9£9C9d (Prinses PSeatrix Week van beslissingen DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's door dr P. H. Ritter is het uitlokken van een rege ringscrisis in de tijd, die wij bele ven, een daad van onbedachtzaam heid dan wel een zuivering van de politieke toestand? Wij geloven het laatste. Het ging niet aan, dat de regering handelde buiten het parle ment om en dat zij na plechtiglijk verzekerd te hebben, dat zij dene- derlandse souvereiniteit over Nieuw Guinea nimmer zou overdragen,daar reeds mee bezig was. Souvereiniteit opdragen aan de Unie, het begrip dat uit de juridi sche knutseldoos kwam van minis ter Van Maarsseveen, betekent er afstand van doen. Souvereiniteit is iets dat niet kan worden gedeeld. De motie van nir Oud was echter geen uitspraak over het Nieuw Guinea-beleid, zij was een uitspraak over de inconstitutionele praktijken van het kabinet. Het resultaat van de motie is: dat iedere volgende regering zich strak ker gebonden zal gevoelen aan de" samenwerking met de volksverte genwoordiging. Het resultaat zal óók zijn, dat er een beter begrip komt omtrent de omlijning der re- geringstaak. Ons volk is onvoldoende inge licht omtrent de toestand, waarin het verkeert. De werkelijkheid waar in wij leven is anders dan men uit de gezapigheid zou afleiden, die de natie, naar het uiterlijk vertoont, leder voelt wel de internationale dreiging, maar niemand heeft er een juist begrip van". Het gevaar neemt ons inziens zijn oorsprong in de situatie in Duits land. Is West-Duitsland een bolwerk tegen de drang uit het Oosten, waar achter wij ons veilig te slapen kun nen leggen? Ondanks westduitse regeringsverklaringen zijn wij niet overtuigd van de bereidheid tot verweer van het duitse volk. Inte gendeel: de couranten vermelden bewegingen onder de Duitsers, die opkomen tegen de vriendelijke ver klaringen van Duitsland's overwin naar, generaal Eisenhower over de gezindheid van de duitse soldaat. „Wij willen ons bloed niet storten voor wie gisteren onze vijanden waren! Wij willen van Duitsland niet ten tweede male verschroeide aarde maken!" Dit roepen de Duit sers uit. Een handig speculeren op deze duitse gevoelens geeft Rusland zijn Ondanks de sterk gestegen papierprijs kunnen wij u helpen aan prima behangselpapier aan extra lage prijs, 15 verschillende dessins. Uit voorraad leverbaar. Prijzen vanaf 45 cent per rol. W. DINGEM ANSE O.-Kruisstraat 150, Colijnsplaat. kans. En Rusland is daarmee be zig. Men mag nimmer vergeten, dat de wensdroom naar een opnieuw verenigd, herrezen Duitsland de Duitsers dieper in de ziel ligt, dan alle beschouwingen over het Atlan tisch Pact en alle klopjes op de schouder, die hij van de gehate o- verwinnaar ontvangt. Als het de Russen lukt van Duits land een tweede Korea te maken, wat is daarvan voor Nederland het gevolg? Dat het een tweede Tsje- choslowakije wordt. Voor wie de troebelen in het Oosten van Azië te ver weg liggen, moge de beschouwing dezer nader bij dreigende gevaren een verma ning inhouden tot ernst. Willen wij vrije mensen blijven, dan is er geen ontkomen aan de opbouw ener sterke verdediging. Maar dit wordt geschreven, ter wijl de militaire voorziening in de soep ligt en de legerleiding kra- Deze week was in verscheidene opzichten van grote betekenis. De spanning tussen de Verenigde Sta ten en enkele europese landen was vrij groot geworden. In de eerste plaats van wege de' Chinese kwes tie. Het standpunt van de meeste europese en aziatische landen (met keelt. Dit wordt geschreven op een ogenblik, waarin oneindig meer van ons gevergd moet worden, terwijl wij reeds niet meer in staat zijn de belastingen op te brengen. En het oude woord is nog altijd van kracht „Zonder geld geen Zwitsers!" Al leen als wij ons economisch gaan begeven in een oorlogstoestand, kunnen wij ons militair zo sterk maken, dat er een kans bestaat, onze veiligheid te behouden. Het lijkt op 1672. Het volk rade loos, de regering redeloos, het land reddeloos Onze natie is 1672 te boven ge komen! En het Godsvertrouwen, in onze vaderen aanwezig, leeft nog in een belangrijk gedeelte van het nederlandse volk. Maar als het zich niet samenbindt, dan zal het ver loren gaan. Wanneer het niet uit is met de partij-politiek, dan komt er van ons land niets terecht. Wij bevinden ons niet voor theoretische proble men, wij bevinden ons voor dingen die te doen zijn, voor de noodza kelijkheid van het samenwerken van alle nationale krachten. CHINA RAPPORT VAN EISENHOWER EN KWESTIE PEKING Canada, maar zonder Australië en Nieuw-Zeeland) is dat de regering van Peking voldoende blijk heeft gegeven, een vergelijking te wensen, nu zij botst tegen de collectieve actie der Verenigde Naties in Ko rea, en zij gevolgen vreest voor haar optreden. In het algemeen is DEZE WEEK 200 gram fijne koekjes 100 gram boterwafeltjes 1 rol biscuit samen voor slechts 98 cent. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. de zienswijze van deze staten, dat een commissie van zeven - zoals Peking vroeg - bestaande uit de V.S., Engeland, Frankrijk, Rusland, het rode China, India en Egypte - moet worden bijeengeroepen om het staken van het vuren en daar na een overeenkomst in zake een vrij en vereend Korea tot stand te brengen. Men acht dit mogelijk. Maar in de V.S. ziet men daarin een erkenning van de regering van Peking en een voorbode van zijn toetreden tot de Verenigde Naties. Na wat er is gebeurd wensen de V.S. daaraan niet mede te werken. Zij willen Peking uitgesloten hou den uit de volkeren-gemeenschap, nu het zich aan agressie heeft schul dig gemaakt. De andere genoemde landen zien daarin een groot gevaar voor het hele verre Oosten, en zij vrezen dat de andere aziatische landen, als zij moeten kiezen tussen China en de „blanke" staten, neutraliteit zullen verkiezen, waardoor de Uno - na het feitelijke staken van hun medewerking door de sovjetstaten - ook de aziatische landen zullen verliezen. Het heeft echter geen zin, de Amerikanen te verwijten dat zij on vermurwbaar zijn. Zij hebben bijna vijftig duizend man aan doden en gewonden verloren in Korea. In Januari 1950 leek Peking op weg, zo niet de medewerking van de V.S., dan toch de toestemming te verkrijgen van Truman, om - in dien een meerderheid der V.N. daarvóór was - tot de V.N. te wor den toegelaten. Maar de dubbele agressie in Korea, eerst van de noordelijken en toen van de Chi nezen, heeft de Amerikanen onhan delbaar gemaakt. Zij wilden ge constateerd zien, dat Peking agres sie heeft bedreven en de meerder heid der V.N. kon dat niet ontken nen. Zelfs van de aziatische landen waren er - zoals de Libanon en Irak - die, evenals vele europese landen, daarin de V.S. gelijk ga ven. Zij wilden echter niet over gaan tot sancties, maar Peking aanmanen, een wapenstilstand te sluiten en met een verzoenings commissie der Verenigde Naties te onderhandelen. De moeilijkheid is, dat Peking zich nu, wegens zijn prestige, verplicht acht, na zijn ver oordeling op te houden, tegemoet koming te doen. De impasse is dus niet doorgebroken. Het is voor de regering van Truman, Acheson en Marshall, geen van drie aanvankelijk onverzoenlijk jegens Peking, niet meer mogelijk te pleiten voor zijn opneming in de UNO of voor overdracht van Formosa. De door Mao gevolgde vierde 31 Januari haar 13de verjaardag EUROPA TEGEN

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1