NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Hoofdzaak on Bijzaak Sotvjet-oarlog VERDER DAN OOIT? No. 2512 Zaterdag 27 Januari 1951 54e Jaargang DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2100 betalende abonné's door dr P. H. Ritter Eisenhower is ontevreden van ons vandaan gegaan. Wij hebben een onvoldoende cijfer gekregen voor onze militaire inspanning. Dat hierover berichten verspreid zijn in de buitenlandse pers en aldus Oost- Europa werd ingelicht over de zwakke plek in de atlantische be wapening, dat behoort tot die on verantwoordelijke journalistieke ge dragingen, welke getuigen van een slechte democratie. Intussen schijnt de berisping van de opperbevelhebber der atlantische strijdkrachten indruk gemaakt te hebben op onze regering. Er zijn onmiddellijk vermaningen op ge volgd van onze minister-president, aansporingen tot soberder leven, tot terugkeer van de schijnwelvaart, waarin wij ons sedert de bevrijding hebben bevonden, tot de economi sche werkelijkheid. Wij zuilen ons min of meer in een oorlogstoestand hebben te begeven, willen wij aan de eisen van de atlantische verde diging voldoen. Een beroep cp ingetogenheid, in spanning en werkelijkheidszin is nooit te vergeefs gericht tot de na tionaal gevoelende Nederlander, maar het is hard deze dingen te vernemen voor de Nederlander, die critisch gestaan heeft tegenover re geringen, die aan het spel der ver kwistingen hebben meegedaan. Een weelderig staatsbestel, een uitbrei ding van het ambtelijk apparaat tot in het oneindige, duizelingwekkende salarissen bij bepaalde staats-insti- tuten, een stelsel van sociale lasten en sociale voorzieningen, dat alleen op een basis van bijzondere wel vaart kan worden gedoogd dat alles heeft medegewerkt om ons een uiterst zwakke plaats te doen in nemen in de algemene europese verdediging tegen het dreigend oor logsgevaar. Men bedenke daarbij dat de in- dische politiek, die uit een reeks van flaters bestaan heeft, onze reeds wankele positie nog wankeler heeft gemaakt. Twee militaire acties, welke geen ander resultaat hebben opgeleverd dan dat wij, ten slotte ten aanzien van Indonesië meer hebben verloren dan noodzakelijk was, zowel aan prestige als aan gewaarborgde belangen een nu eens doortasten en dan weer wei felen, een grenzeloos vertrouwen op een ons ongunstig gezinde weder partij, een verraad aan hen, die ons in leven en streven hebben ge steund, de Ambonezen. Voeg er aan Het is zeer gemakkelijk uw keus te maken uit onze grote sortering overalls - werkbroeken blauwe en grijze werkkielen enz. enz. W. DINGEMANSE Textielhandel Colijnsplaat Telefoon 255 toe de slechtst denkbare voorlich ting in het buitenland, een voort durend wijken voor wenken en eisen van vreemde mogendheden, zonder dat het nederlandse standpunt vol doende werd omlijnd in de inter nationale bijeenkomsten. En daar staan wij dan nu! Wij hebben onze mankracht verspild aan het indonesische avontuur en nu deze wordt opgeroepen voor de verdediging van de vaderlandse bo dem, moeten wij in gebreke blijven. Had onze militaire inspanning in Indonesië geleid tot een positief re sultaat, dan zouden wij krachtig gestaan hebben in het internationaal verband. Maar onze kracht is ver bloed voor niets; wat onze man nen bereikt hebben is teruggenomen door slecht diplomatiek beleid. En middelerwijl bevinden wij ons te genover generaal Eisenhower met lege handen. Er zijn goede vaderlanders on der ons, die onze ondergeschiktheid aan de Verenigde Staten betreuren. Wie meewerkt in het atlantisch pact, moet daarbij de fouten, welke Amerika heeft begaan, in het bij zonder ten aanzien van China, ver disconteren. Hij is onderworpen aan de beschikkingen ener nog jonge diplomatie, maar die gevoerd wordt door een mogendheid, welke de kern vormt van het anti-communis tische verzet en de onontbeerlijke tegenmacht is van de russische be dreiging. Wat Rusland beoogt blijft -een raadsel. Maar het is voldoende dui delijk, dat het Westen en daarmee onze eigen nederlandse beschaving gedoemd is, tenzij wij tijdig een dam opwerpen tegen het dodelijk gevaar. Het is waar, dat wij critiek kunnen hebben op momenten in het amerikaanse beleid en dat wij sput teren tegen de amerikaanse hege monie, maar het is niet waar, dat de samenwerking tussen Amerika en de atlantische mogendheden de zelfde natuur heeft als de verhou ding tussen Rusland en zijn satel- liet-staten. Dat is een verhouding van dwang en slavernij. In het atlantisch ver bond is er een sterke belangenge meenschap tussen de leden en is er een natuurlijke gemeenschap van ideologie. Wij gaan niet met Ame rika mee, omdat wij er door Ame rika toe gedwongen worden, maar omdat ook wij baat hebben van de bestendiging der vrijheid van leven en denken. Hetgeen ons te wachten staat is weinig bemoedigend. De woorden distributie en nog meer belasting verhoging staan geschreven aan de wand. Maar als wij de situatie die zich aan ons voordoet, ernstig be kijken, dan worden wij opnieuw overtuigd van de oude, wrede waarheid, dat elke politiek heeft rekening te houden met de realiteit. Hebben wij een keuze? Een breuk met Amerika zou betekenen een volkomen ineenzinken van onze reeds wankele economie. Amerika verbindt zijn financiële steun aan de atlantische militaire verdediging. Gingen wij onze eigen weg, dan zouden wij een nog armer toekomst tegemoet gaan, dan wij thans reeds doen en wij zouden ons bovendien hulpeloos bevinden tegenover het oorlogsgevaar, dat ook ons bedreigt. Wij kunnen verwijten richten tot onze opeenvolgende regeringen, die mede schuldig staan aan de huidige toestand. Het inzicht, dat drastische versobering noodzakelijk is, kwam te laat. Maar het voordeel van de ontnuchterende regeringsverklarin gen en vermaningen ligt hierin, dat eindelijk de ogen zijn opengegaan De gebeurtenissen rond China's ingrijpen in de strijd om Korea ont wikkelen zich ondanks de schijn bare stilstand zo schrikbarend snel dat zelfs politici moeite hebben de gang van zaken bij te houden. Ook voor de grote mogendheden is de situatie onoverzichtelijk, getuige het verschil van inzicht tussen Amerika en Engeland. Waarbij veelal uit het oog wordt verloren dat de ameri kaanse opvatting principiëel juister lijkt, maar dat de Engelsen in Azië heel wat meer ondervinding en heel wat meer succes gehad hebben dan de Amerikanen. Voor een juiste beoordeling van de toestand is het nodig uit de hoeveelheid van feiten er twee naar voren te halen. Op de eerste plaats is daar China's halsstarrig volhou den aan eisen, waarvan het bij voorbaat weet dat ze niet zullen worden ingewilligd. Op de tweede plaats het minder geruchtmakende maar daarom zeker niet minder ver bazingwekkende feit van Ruslands plotselinge rust in Europa. Want wat lag meer voor de hand dan dat Rusland van de verwarring der eerste dagen gebruik zou maken voor het behalen van een of ander goedkoop voordeel in het Westen? Uit China's vasthoudendheid mag men de conclusie trekken dat de Chinezen een heel ander doel voor ogen hebben dan het verdrijven van de internationale strijdkrachten uit Korea, of de vestiging van een com munistisch regime in dat land. Chi na's doel is beslist niet alleen de erkenning door de Verenigde Na ties of de oplossing van de vraag stukken rond Korea, Formosa of Indo-China. Het eigenlijke doel ligt DEZE WEEK 100 gram bruidsuikers 100 gram pinda's 200 fijne koekjes samen voor slechts 82 cent. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. voor de werkelijkheid. Het volk zal volgen, indien het bij de regering daden ziet. Wij zijn vijanden van teveel plannen, maar de bezuiniging zal volgens een vast plan moeten geschieden. Een prin cipiële hervorming van ons gehele staatsbestel is het enige, wat de lasten die wij te dragen krijgen en waaronder wij bijna zullen bezwij ken, enigszins kan verlichten. Maar dan moet er ernst zijn bij hen, die ons tot ernst manen. Als de nood dringt is de noodvoorzie ning hoofdzaak. Alle nieuwe plan nen zijn bijzaak, hoe schoon ze zich voor mogen doen! verder. Het ligt in de verwijdering van alle vreemde invloed uit geheel Azië, uit Achter Indië, Indonesië, de Phillippijnen en misschien zelfs uit japan. Op den duur behoren tot deze vreemde invloeden ook de russische. Reeds thans is het plotseling ont waakte China in de strijd om de wereldhegemonie Ruslands grootste en gevaarlijkste concurrent. Nog hebben deze twee elkaar nodig. Doch ook dat kan spoedig veran deren. Oorlogen tussen Rusland en China zijn de laatste eeuw aan de orde van de dag geweest. Koekoeksjong Mao kan op den duur blijken een koekoeksjong in het communistische nest te zijn geweest en men kan ervan overtuigd zijn dat men in het Kremlin de Chinese escapades minstens even ademloos volgt als in de rest van de wereld. Wat an ders kan de reden zijn waarom de Russen zich sinds de gebeurtenissen rond de Chinese inmenging zo op vallend rustig houden in Europa? Waarschijnlijk zien de communisten juist nu minder dan ooit heil in een oorlog met het Westen. Waarbij ze wellicht konden oprukken tot de Atlantische Oceaan en de Pyre neeën. Maar met in de rug het on prettige'gevoel van een bondgenoot die minstens evenzeer gebrand is op de wereldheerschappij als de Russen zelf. Zien wij het goed, dan is een oorlog tussen de Verenigde Naties en Rusland thans verder ver wijderd dan ooit. China's eigenlijke doel kan niet anders zijn dan een greep naar de rijstvelden van Azië. De Chinezen ONTWAKEND CHINA 0NIJPT NAAR DE RIJSTVELDEN (Speciale P.B.-correspondentie)

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1