HOORD-BEVELAIDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD Oorlogsvrees De wereld dorst naar rubber Ho. 2510 Zaterdag 13 Januari 1951 54e Jaargang DRUK Ei UITGAVE A. G. MARKUSSE TE WiSSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's door dr P. H. Ritter Niemand kan zeggen, dat wij het jaar 1951 in een opgewekte stem ming zijn begonnen. Het ving aan met een huurverhoging, en met een sombere redevoering van de minis ter-president. En wij behoeven niet door zulke markante feiten worden herinnerd aan de toestand, waarin wij leven. Het nijpt aan alle kan ten. Wij gevoelen de pijn van de tijd aan den lijve. Het bewustzijn dat wij in econo misch opzicht bezig zijn te gronde te gaan wil niet van ons wijken. Alles wordt duurder en de belas tingen zijn niet meer op te bren gen. Het betalingsverkeer iooptstroef en het credietwezen staat onder de allerstrengste controle. Allerlei po gingen om nog wat terecht te bren gen uit de algemene malaise mis lukken. De gang van zaken met de Benelux werd een streep door de rekening. Moeizame pogingen om een oplossing te vinden voor het vraagstuk onzer overbevolking leid den nog niet tot vervulling van de wens der duizenden, die wachten. Wij staan nu voor de noodzaak der industrialisatie zonder de ze kerheid te hebben, dat zij de uit komst geeft, die men ervan ver wacht. Een essentiële verandering voltrekt zich in de samenstelling onzer bevolking. De industrie, met haar hogere lonen, zuigt de boeren stand weg en er bestaat bij de des kundigen vrees, dat op deze wijze op den duur het intelligentiepeil van de agrariërs zal dalen. Met deze financiële en economi sche crisis gaat een morele en po litieke crisis gepaard. De veront waardiging van ons volk over de houding der regering tegenover de Ambonezen is ten top gestegen. Men stuurt de mannen die eeuwen lang de trouwste vrienden waren van Nederland en die hun bloed gegeven hebben voor onze zaak in de armen van hun vijand. En mid delerwijl houdt de kwestie van Nieuw-Quinea het land in spanning en maakt de partij van de arbeid bij monde van mr Van der Goes van Naters zich gereed om aan de regering de weg van de minste weerstand te wijzen. Alle omstandigheden, die ons om ringen werken samen, om ons in een stemming van vrees en beven te doen verkeren. Maar wordt daar- BALANS-OPRUIMING Pracht japonschorten in de maten 38-40-44-46-50 van f 14.30 nu voor slechts f 10.90 W. DINGEMANSE Textielhandel, Colijnsplaat. Tel. 255. door de vrees voor een onmiddel lijk ophanden zijnde wereldoorlog gewettigd Wij geloven dat de zaken anders liggen dan menigeen ze ziet. China dringt op in Korea en wij mogen de betekenis van die Chinese drang niet onderschatten. Het is onjuist het Chinese communisme met het russische te vereenzelvigen. Van China weten wij, dat zijn nieuwe heersers worden gedragen door de wil en de sympathie van hun volk. „De uitgangspunten der Chinese revolutie", zo schrijft jack Belden, een kenner van het nieuwe China in zijn boek „Rode Taifoen" „de uitgangspunten van de Chinese re volutie waren: een in ontbinding zijnde samenleving, zo doorziekt, dat ze niet meer in staat was de urgente vraagstukken van nationaal prestige op te lossen of de bestaans voorwaarden der bevolking te be hartigen. Ten tweede, een verbit terde haat tegen het bestaande re gime, gepaard met een revolution- naire stemming bij geweldige lagen der bevolking, die zo in wanhoop verkeerde, dat zij bereid was de grootste offers te brengen en haar toevlucht te nemen tot uiterste maat regelen om zich zelf te redden. Ten derde, onherstelbare verdeeldheid onder de heersende klasse, die alle scheppende vermogens en alle ver trouwen in de eigen bekwaamheid, de samenleving uit haar impasse te helpen, had verloren. Ten vierde, een nieuwe groep of partij, die in staat was alle bovengenoemde fac toren te benutten om de macht in handen te krijgen en die zulk een programma gereed had om de sa menleving te redden". De nieuwe heersers van China zijn de ordenaars ener te loor gaan de volksgemeenschap, de nieuwe bezielers van de natie en het zoge naamde Chinese communisme mist de kentekenen van de dwangstaat, die aan het russisch communisme eigen zijn. Het nieuwe leven in China is niet meer te stuiten en wij vrezen, dat Amerika zich in een ui termate gevaarlijk avontuur heeft gewikkeld. Maar het ziet er o.i. niet naar uit, dat wij hier in dat avontuur zullen worden meegesleept. Rusland belijdt nog altijd de leer van Lenin," DE/E WEEK 200 gram fijne allerhande koekjes en 100 gram heerlijke chocoladeflikken samen voor slechts 89 ct. W. DINGEMANSE Levensmidd.bedrijf, Colijnsplaat. dat men „het kapitalisme" aan ei gen gebreken en voosheid moet la ten sterven. Doch waarom is Eisenhower in ons land? Waarom wordt er koort sig aangedrongen op de Westeuro- pese bewapening? Er is een groter gevaar dan het koreaanse. Dat is de politiek van Rusland, om Duitsland te herenigen, een plan dat spreekt tot vele duitse harten, maar waar van de bedoeling is, in Duitsland een nieuwe satellietstaat te schep pen. Het duitse geval vertoont merk waardige trekken van overeenkomst met het koreaanse. Ook hier een kunstmatige grens en een eenheids verlangen bij de uiteengesneden be volking. Het gevaar is niet denk beeldig, dat achter de koreaanse kwestie de duitse als een nieuw angstspook komt oprijzen. Maar dat is een probleem van morgen, zodat wij een adempauze krijgen om ons te bezinnen en te versterken. Er wordt gehamsterd en de prijzen stijgen met de dag In de dertiger jaren heeft menig aandeelhouder van een rubberon derneming zich de haren uit zijn hoofd gerukt door zorg en mach teloosheid. De prijs van rubber was zo laag geworden, dat de exploi tatie van rubberplantages geen zin meer had en tal van rubbertuinen, waar men jarenlang met trots was doorgewandeld werden aan de na tuur prijsgegeven. Men kon een voudig geen afzetgebied meer vin den. En dat geschiedde in de eeuw, die mede dank zij de rubber tot een hoogtepunt van technische ont wikkeling was geraakt! Deze wereld kan niet meer leven zonder rubber. Wie in de oorlogs jaren wel eens op een fiets met houten banden heeft gereden zal dit terstond beamen. Duizenden auto's vliegen dagelijks met grote snelheid langs de weg. Dit zou onmogelijk zijn zonder rubber. Honderden vlieg tuigen dalen van uur tot uur op de ontelbare vliegvelden van de we reld. Met grote snelheid naderen zij de aarde, die hen met een grote schok opvangt, dank zij de veer kracht van rubberbanden. Leidingen worden afgesloten met ringen. Brandslangen transporteren millioe- nen emmers water in enkele uren naar een vuurhaard. Laarzen maakt men waterdicht. De electriciteit leidt men naar elk gewenst punt in de open lucht of binnenshuis. Dit alles was onmogelijk geweest indien Co lumbus Amerika niet had ontdekt en daar geen rubber had aange troffen. De beroemde ontdekkingsreiziger zocht niet uit sportieve overwegin gen naar nieuwe landen. Men wilde in Spanje goud en zilver zien, want de schatkist vroeg om steeds grotere sommen. En de handel zocht naar nieuwe producten, die nog onbe kend waren in Europa en daarom grote winsten moesten opleveren. Toen Columbus uitgeput de kust van Amerika bereikte op zijn tweede reis naar het Verre Westen, was hij minder ontroerd dan op zijn eerste ontdekkingstocht. Hij begon allerlei zeldzame producten te verzamelen. In San Domingo gekomen, zag hij de inboorlingen met grote zwarte ballen spelen, die van de grond op sprongen. Columbus vond dat merk waardig en nam verschillende van die ballen mee voor koningin Isa bella, die ze zonder meer bewaarde. De tijd was nog niet rijp om de rubber waardig te ontvangen. Enkele eeuwen later zagen koop lieden en reizigers in Brazilië een drukke handel in een donkere stof, die werd bereid uit een melkachtige vloeistof. Dit sap werd van een be paald soort bomen afgetapt, die spoedig bij plantkundigen bekend zouden zijn als „Hevea Brasiliensis". Uit die stof maakten de inboorlin gen een soort schoenen, door de vloeistof, die latex heet, over k,e>- vormen uit te gieten. Omstreeks 1770 kreeg een engels scheikundige die vreemde stof ook in handen. Hij experimenteerde er mee en ont dekte dat men er strepen mee kon wegvegen. Het engelse woord voor wrijven is to rub en daarom noem de Friestley die stof rubber en als zodanig kreeg zij bekendheid over de gehele wereld. Macintosh en GoodYear. Tal van proeven werden er door ons voorgeslacht ondernomen om van dat vreemde goed iets te pro duceren. Al spoedig kwam een Schot, Macintosh, tot de ontdekking, dat men met vloeibare rubber weefsels waterdicht kon maken. Een groot succes werd zijn vinding echter niet, want de rubber was 's zomers kleverig en 's winters zo hard als een plank. Men wist nog niet hoe men rubber moest vulcaniseren. Maar het engelse woord voor re genjas is nu nog „macintosh". De Amerikaan Charles GoodYear kwam op het idee om de vloeibare rubber samen met zwavelpoeder te koken. Toevallig kookte dit zon derlinge papje over waardoor het mengsel op de kookplaat enorm werd verhit en de vereiste rubber werd verkregen. Dit verbeterde pro duct bleek zeer bruikbaar en weldra nam de vraag naar vloeibare rubber toe. Het aanbod van rubber bleef ja-

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1