NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD een onzekere toekomst No. 2509 Zaterdag 6 Januari 1951 54e Jaargang BURGERLIJKE STAND Snuif en wrijf hd 1 1 LI-1 DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's EEN NIEUW JAAR door dr P. H. Ritter [r Het was of het kerstfeest, dat dicht achter ons ligt, ditmaal een bijzondere stilte had. Was het de stilte van het zoeken naar verge telheid? Gaf het ons de lafenis der illusie? Velen gaan het nieuwe jaar met angst en beven in. Couranten en tijdschriften bewerken in hun hoofdartikelen en met koppen en leuzen getooide berichten de stem ming van de globale lezer. „Er is nog hoop op de Vrede!" „Er wordt nog onderhandeld!" Gaat dus maar gerust naar bed. Maar door de po riën heen van hun korte medede lingen, onderaan met kleine letters, verraden zij de werkelijkheid, die slechts door de nauwkeurige cou rantenlezer wordt ontdekt. Zo lazen wij in een engels tijd schrift: „The Intelligent Digest", dat goed is ingelicht en dat mag bogen op het uitkomen van vroegere voor spellingen, twee opmerkelijke be richten. Het ene bericht luidde, dat de Russen verder zijn in de tech niek der atoomwapenen dan de A- merikanen. Het andere bericht luid de dat er onder de adviseurs der amerikaanseregering topfiguren zijn, die aandringen op een preventieve oorlog. De amerikaanse regering houdt haar hoofd koel, maar de aandrang stijgt steeds naar hoger sferen. Op dit ogenblik is de olie- posjtie van het westelijk blok nog oneindig sterker dan die van Rus land. Tijdwinnen betekent voor Rusland: olie winnen, en olie win nen betekent: oorlog winnen. De vraag van de oorlogsstokers is: moeten wij het tempo prijsgeven, dat wij op Rusland voor hebben? Men kent het samenstel van over wegingen niet, dat Amerika geleid heeft tot zijn avontuurlijke politiek in Oost-Azië. Men mag vermoeden, dat niet de amerikaanse regering zelve, maar velen in haar onmiddel lijke nabijheid het er op aan willen laten komen, en het Oosten treffen willen, nu het nog in zijn olie-po sitie ten achter is. En men kan er zeker van zijn, dat het Westen zijn belangen in Azië niet wil prijsge ven. Het probleem wordt ingewik kelder, doordat ook de g'rote euro- pese mogendheden in Azië belan gen hebben te verdedigen. Hierte genover staat, dat niets aan Rusland welkomer kan zijn, dan een chinees- amerikaanse oorlog, waarin Amerika dood bloedt, zodat het Westen van LET OP! Manchester wordt steeds duurder. Wij hebben nog pracht man chester jassen in de prijs v. f 42.-. Maat 48-50-52-54-56. W. DINGEMANSE Textielhandel, Kolijnsplaat. Telef. 255. steun beroofd, open ligt. Hiertegen over staat ook, dat China driester wordt, naarmate het op Korea vor dert. Reeds thans is het in China openlijk uitgesproken, dat het Chi nese doel is: Azië te zuiveren van alle Westerlingen. Er zijn neven symptomen, die wijzen op een anti- westelijke stemming in Azië. Pandit Nehroe's positie wordt aangevoch ten wegens zijn politiek van be middeling. In Perzië wil men de engelse petroleum-concessies niet vernieuwen. Men vraagt zich af hoe een zo natuurlijke ontwikkeling naar een derde wereldoorlog kan wor den gestuit? Zeker mogen wij ho pen dat het huidige bewind in A- merika wordt bestendigd. Een wen ding zou alleen maar ongunstig werken ten aanzien van de vrede. Dit neemt niet weg, dat Amerika ons steeds meer in zijn banden kluistert. Het oorlogssnoer is toege- strikt om onze hals, doordat de voortzetting van de Marshall-hulp als militaire toelage zal beschouwd worden. Met andere woordenwan neer wij niet meevechten, krijgen wij geen geld. Wie er zich reken schap van geeft, dat de Marshall hulp de basis vormt van ons eco nomisch bestaan, hij gaat terdege beseffen, hoezeer wij gedwongen worden in het oorlogsgareel. Wanneer het uur van de oorlog geslagen is, zal een amerikaans ge neraal de dienst uitmaken. Wij be zitten geen enkele waarborg, dat, terwijl onze jongens sneuvelen voor de westelijke zaak, misschien ver van huis, het gebied van Nederland niet zal worden prijsgegeven. Het bezielend gevoel van de verdediging van eigen grond, zal bij onze man nen afwezig zijn. En evenmin staat het vast, dat wij door ons geklon ken zijn aan een atlantisch bond genootschap, tegen de bezetting door een dan vijandige mogendheid, met al de gevolgen van terreur, slaver nij en deportatie zullen worden be veiligd. De verdediging van West- Europa bestaat in plannen, waarvan nog zo goed als niets is uitgevoerd. Als thans de oorlog uitbreekt, is er geen voldoende tegenwicht. Het is van belang, dat het pu bliek nauwkeurig wordt ingelicht omtrent de diensten, waartoe het atlantisch pact ons verplicht. Wor den wij meegesleept in een oostazi- atische oorlog, die met den dag waarschijnlijker wordt en waaraan Nederland met zijn koreaans legioen en zijn maritieme krachten reeds zijn bijdrage heeft geleverd? Of staat het ons vrij ons van deelne ming te onthouden? Betekent de voorwaarde aan het bestendigen der Marshall-hulp gesteld: dat wij pa raat moeten zijn tegen een russische agressie in West-Europa, of wordt die agressie al aanwezig geacht, wanneer men optreedt tegen een oosterse machtsontwikkeling in A- zië? Ongetwijfeld behoort het brugge- hoofd dat het Westen in Azië heeft tot de waarden, die het leven van het Westen beveiligen. Maar zijn die waarden zo groot, dat men de prijs moet betalen van een voorgoed vernietigd West-Europa? Want wanneer de duitse terreur door een russische terreur wordt gevolgd, zal er niets meer over zijn van het le ven en de cultuur, waarin wij ons bevinden. Amerika zal zijn zege vaan kunnen plaatsen op de puin hopen van ons werelddeel. Als wij ons verliezen in beschou wingen van een toekomst, die, naar wij hopen en bidden nog verwijderd is, dan rijst een andere vraag ach ter die van het vernietigd Europa. De machtstegenstelling tussen het Oosten en het Westen schijnt tot oorlog te dwingen, maar die oor log, de laatste, kan alleen maar de ondeugdelijkheid van het oorlogs middel als oplossing der wereld problemen bewijzen. Oorlog nu, met atoombommen, betekent niets anders dan de ondergang van het grootste deel der mensheid. En dan is een formele vrede niets meer waard dan een poedelprijs. Het is dit inzicht alleen, dat de uitbarsting nog tegenhoudt. Het brandend probleem dat ons bezig houdt, leidt tot de vraag, of wij moeten wensen, dat de huidige politiek van machtsdreiging tegen de communistische agressie moet worden gewijzigd in een neutrali teitspolitiek. Deze zou meebrengen verslapping van onze gebondenheid aan het atlantisch pact, met het ge vaar van een economische ineen storting door het derven van de Marshall-hulp. In Europa ontbreekt (helaas I) voldoende besef van de noodzaak van europese militaire en economische aaneensluiting. Zelfs een zo aannemelijke en voor de hand liggende verbinding als de sa menwerking in de Benelux faalde. Er zijn politici en journalisten, die uitroepen: „Bij de huidige gesteld heid van Europa is er geen andere kans om aan de knoet te ontkomen, dan de hegemonie van Amerika". Zij voegen er aan toe„Gij zijt dé- faitisten, gij speelt Rusland in de kaart 1" Toch is het de plicht der voor lichting op te wekken tot een veel- zijdiger bezien van deze kwestie dan de „door dik en dunners" ver langen. Het is zeker de taak der europese diplomatie om de ameri kaanse strijdlust te matigen. Ieder belangenvergelijk in het Oosten is beter dan verscherping van het con flict. En het is óók de plicht der voorlichting, op te wekken tot een zelfstandig arbeiden aan de eu ropese samenhang. Wie het euro pese vraagstuk wil overzien heeft rekening te houden met Duitsland. Duitsland spartelt tegen het atlan tisch pact. Het heeft in zijn diepste wezen geen ander verlangen dan: herstel van de duitse eenheid. Het is niet communistisch en het is niet democratisch, het is duits. Hoezeer wij de duitsers haten om wat zij ons hebben aangedaan, wij moeten tot de erkenning komen: de fout van 1918 (verdrag van Ver sailles) heeft zich in 1945 herhaald. Toen is Hitier uit de verwarring tevoorschijn gekomen, nu Stalin, van wie Göbbels zeide, dat hij Duitslands grootste tegenstander was. De vraag wordt aarzelend gesteld, maar zij dringt zich toch op: of niet in het gegeven van het duitse on afhankelijkheidsverlangen een heen- wijzen ligt naar een europese, aan eengesloten zelfstandigheidspolitiek. Velen die dit artikel lezen, zullen het ermee oneens zijn. Maar zijn bedoeling was niet te behagen, maar tot nadenken te stemmen. Het be schouwen van een nieuw gezichts punt kan ons verlossen uit de ban der eenzijdigheid. Wij hebben ge poogd de werkelijkheid, zoals die zich aan ons voordoet, met heldere ogen te bekijken. Dit betekende niet, dat wij onmiddellijk oorlog verwachten. Maar het ons reken schap geven van de situatie, waar in zich de wereld bevindt en hoe wij ons daartegenover moeten ver houden, behoort tot onze dagelijkse plicht. K0RTGENE Geboren: 6 Dec. Jannetje Lena, d.v. Cornelis Kramer en Maatje Plat- schorre. 11 Dec. Dingenus Arie, z.v. Jacob Dingenus de Regt en Aartje Magdalena Blazina de Vos. 15 Dec. Sara Johanna, d.v. Cornelis van der Maas en Pieternella Adriana van Gilst. 26 Dec. Lena Cornelia, d.v. Petrus Jacobus Verlinde en Lena Post. Ondertrouwd: 28 Dec. Gijsbregt Leendert Kramer, 23 jr te Den Hel der en Anna de Fouw, 22 jr. Getrouwd13 Dec. Pieter de Pree, 43 jr en Cornelia Munter, 32 jr. 20 Dec. Pieter Izaak Markusse, 25 jr en Wilhelmina Versluis, 18 jr. Overleden: 2 Dec. Jozina Pieter nella Blok, 85 jr, wed. van Basti- aan Verburg. 10 Dec. Lena Tannetje Bakker, 38 jr, echtgen. van Abra ham de Smit. 26 Dec. Suzanna Kra mer, 88 jr, wed. van Adriaan Kar- reman. 29 Dec. Willem Flipse, 62 jr, ongehuwd. Uw verkoudheid van neus, keel of borst weg met m V a1

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1