NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD DE JAAR C^yJeluL m nu C r No. 2508 Maandag 1 Januari 1951 54e Jaargang |c Café „Wielersrust" DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSEKERKE TELEFOON No. 308 - GIRO No. 32622. Abonnementsprijs f 2.00 per jaar. - Franco per post f 3.50. - Advertenties 5 cent per mm - 2250 betalende abonné's Dr P. H. Ritter Een jaar is, in de periode der geschiedenis die wij doormaken, niet meer een aigebakend stuk tijdsleven. Wij bevinden ons zo zeer in een proces van wereldverandering, dat wij de gang der jaren niet meer kunnen bij houden. Er geschiedt in één jaar na de tweede wereldoorlog meer dan in twintig jaren, die aan de eerste wereldbrand vooraf gingen. Waar zal die stormachtige wending heen leiden? Dat is de angstige vraag, die 1951 ons stelt. Velen leven met blinddoeken voor, maar wie de moed heeft scherp heen te kijken door de mist die ons omringt, hij ziet be paalde contouren zich aftekenen. Hij ziet het ontwakend oosten. Hij gaat beseffen, dat de hegemonie van het westen voorgoed geëindigd is. Nog weet het westen stand te houden op eigen terrein, nog heeft het enige voorposten buiten zijn wallen. Maar het westen is in ver weer, het oosten dringt op. Wij denken hierbij niet alleen aan Rusland. Wij denken aan het chi nees élan, wij dénken aan de al zijdige begeerte van Azië om eigen zaken te regelen, wij denken aan de gele opmars, die India bedreigt en Indonesië, aan Zuid-Afrika, waar een beginnend verzet is der gekleur de rassen, dat ongetwijfeld door een opdringend oosten zal worden ge steund. Een verloren gaan van het laatste koloniale werelddeel ligt in het perspectief van de dingen, die er thans in Azië geschieden. Daartegenover ontwaren wij een strijdbaar Amerika en een onthutst en verdeeld Europa. Amerika zou niet zo tot de tanden gewapend zijn, indien het niet wist, dat het voor zijn leven vocht. Het heeft zich een eeuw lang gehouden bui ten de wereldpolitiek, thans zet het zijn bloed in, zijn schatten, zijn drang op Europa. Het is geen lief hebberij, geen agressie, het is bit tere noodzaak, het- is de verdedi ging van eigen bestaan. Europa nadert eindelijk de ge dachte der samenwerking, maar het put zich uit in onderlinge discussies. Straatsburg bereikte zijn doel nog niet, zelfs een natuurlijke samen- gang van de landen der Benelux heeft een net van moeilijkheden te doorbreken. Er zijn verschillen van beleid, er zijn verschillen van be langen in de europese groepering. De europese eenheid moet worden samengeweven door praten en on derhandelen, de oosterse eenheid komt voort uit een primitieve be geerte van millioenen, die iedere orde verkiezen boven de honger, ellende en corruptie. Waar ligt de diepe tegenstelling tussen de twee wereldhelften? Het oosten denkt anders dan het wes ten. Volken die eeuwen geleefd heb ben in onderworpenheid aan eigen of vreemde heersers, die zie naar China een verleden hebben van chaos en verwaarlozing, denken an ders, dan volken die eeuwen van welvaart hebben als achtergrond. In de gezegende gebieden, waar voorspoed heerste wordt de per soonlijke vrijheid ais het hoogste goed aangemerkt, in landen waar ieder eenling maar één begeerte heeft, zich te handhaven tegen de ondergang, zijn collectivistische nei gingen even natuurlijk als individua listische in Europa. De christelijk-humanistische le vensovertuiging van Europa, verzet zich niet tegen de vrijwording van Azië. Maar het is meer dan de vrij wording, die de aziatische massa's begeren, het is de macht. Bewegin gen, die uit impulsen geboren zijn en onder bloed en tranen gewekt, zoals de Chinese, behouden hun im pulsief karakter, ook wanneer haar recht is erkend. Haar natuur is niet, zich te nestelen in een verkregen vrijheid, maar voort te stromen tot zij de wijde wereld hebben ver overd. Het westers rationalisme, W. Heuseveldt D. B. Heuseveldt - de Looff p£ J. de Schipper L. de Schipper-Mlnderhoud p-f- Joh. Heuseveldt' E. j. Heuseveldt - de Jonge. p£- Al mijn geachte cliëntèle een gelukkig nieuwjaar. Kapper Dobbelaar. J. J. Beije g.n. kind der overweging, botst tegen het irrationele, gevoelsmatige dat de oosterse massa's stuwt, die zich van nature in het gelid laten drin gen. Dit is de wending der tijden, waarvan 1951 een schakel vormt. Zal het een jaar worden van de derde wereldoorlog? Er is, aan het einde van 1950, geen ontspanning gekomen van de vrees, die ons het hele jaar heeft overmeesterd, toen het bloed in Korea begon te vloeien. Maar ook als er geen oorlog ligt in een nabij verschiet, dan is de fun damentele crisis, waarin de wereld gevangen is, niet opgeheven. Wij zullen goed doen, in het nieuwe jaar de vrees weg te nemen uit onze ziel. Waarom zullen wij voortgaan, onszelf op te winden, door voort durend ons vast te klampen aan het begrip crisis? Wat wij beleven, wat wij crisis noemen, is een historisch ver schijnsel, dat God ons te dragen gegeven heeft, omdat Hij ons ge plaatst heeft in deze tijd. Tegen het godsvertrouwen breekt het crisis besef aan stukken. Indien wij met optimisme het nieuwe jaar ingingen, zouden wij stuiten op het verzet onzer lezers. Zij zouden ons tegenwerpen, dat wij ons nog steeds bevinden in een we reld vol dreiging en aan de grens van ons bestaan. Reeds een blik op ons eigen land, zoals het in 1950 zich voor deed, maakt ons bezorgd voor wat volgen kan. Wij schamen ons voor het drama op Ambon, de L. Abrahamse H. C. Abrahamse - Verburg p£. Allen een gelukkig nieuwjaar toe gewenst door R. Slotema. A. S. Slotema - Breure. P. M. Ketelaar M. T. Ketelaar - Snoodijk Bode op Goes Vrachtautodienst P-f- Veel heil en zegen toegewenst in 1951 door E. C. de Regt. E. N. de Regt - Lamain. verhouding met Indonesië is vol problemen en gevaren. Zal men de laatste resten van ons koninkrijk in Azië, Nieuw Guinea, verloren zien gaan? 1951 begint met een vraag teken. De militaire uitgaven plegen roof bouw op de volkswelvaart, de fis cale schroef boort ons volk dood. Velen, wanhopig, hunkeren naar landverhuizing. De zaken gaan slecht, de prijzen rennen omhoog. De be lastingverminderingen bleken niet van reële aard. Er dreigde een re geringscrisis, overal wrikken de din gen los. Er staan bemoedigende verschijn selen tegenover. De Koningin won de sympathie voor Nederland, eerst te Parijs, daarna te Londen. De ne- derlandse volkskracht openbaarde zich in de doortastende voortgang der drooglegging van het IJsselmeer. De sociale vrede in Nederland bleef onaangetast. Men kan zeggen, dat ons volk zwaar beproefd, niet dat het gebroken is. In die ongebrokenheid behoort de stevigte te liggen van Nederland, van het westen. Ondanks de drang van het oosten, is zich het westen nog zijn waarde bewust en houdt het stand. Ondanks ellende en ne- dergang brengt Nederland nog op bouwende krachten voort. Laat ons niet al te zeer ontmoe digd zijn. En laat ons op de eerste dag van het nieuwe jaar onze bijbel ter hand nemen en nadenken over hetgeen geschreven staat in 1 Co- rinte, vers 12: „Want wij zien nu door een spiegel in een duistere rede, maar alsdan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht; nu ken ik ten dele, maar alsdan zal ik ken nen, gelijk ook ik gekend ben". De beste wensen aan alle mensen. F. Flipse. H. D. Flipse - Ketelaar. Végé-levensmiddelenbedrijf. A. W. Marcusse D. Chr. Marcusse - Versluis Vrachtrijder p.f. M. Z. Verhage M. S. Verhage-de Vos P-f- Wij wensen u een gelukkig 1951. Slagerij Boot. Oost-Voorstraat. Aan allen een gelukkig nieuwjaar. W. de Jonge. EEN IEDER WENSEN WIJ VOOR 1951 TOE DRUKKERIJ EN BOEKHANDEL MARKUSSE WISSEKERKE

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1951 | | pagina 1