Twee Levens ATTENTIE tl Wi t TaiiWrijf wiens tent v.d. Vliet's Autoverhuurbedrijf. Victor. Koopt Nederlandse grond voor een groots doel! Vanaf heden wordt het van ouds bekende Voor al Uw reizen, hetzij groot of kiein, in het binnenland of naar het buitenland, staat een gloednieuwe, meest com fortable personenauto, Dodge 1947, ten Uwen dienste. Wij hopen door een vlugge en nette bediening, evenals voor heen, Uw vertrouwen te herwinnen. Beleefd aanbevelend, L. P. van de Spiegelstraat 29, GOES, Telefoon tijd. 2304. ONS FEUILLETON. door XVII. Hij herkende in haar dadelijk mej. van Heeghen en hield toen zijn vaart in, met de bedoeling achter te blijven. Maar op dat zelfde ogen blik geschiede er iets dat hem dwong zijn vaart te versnellen, want hij zag haar vallen en begreep dat er iets met haar fiets gebeurd moest zijn. Zonder zich verder te bedenken snelde hij er heen om hulp te ver lenen en naderbij gekomen zag hij dat het voorwiel van de fiets was losgeraakt en dat zij aan hoofd en handen gewond was en zij bewus teloos scheen. Hier moest dadelijk medische hulp geboden worden, maar waar hij haar niet kon ver laten zag hij om naar hulp, die al spoedig kwam opdagen in een na derende auto. Hij hield die aan en die bleek van een hem bekende handelaar uit het dorp te zijn die ook dadelijk zijn hulp aanbood. Voorzichtig tilden zij haar in de wagen om haar naar huis te ver voeren, waarna hij de bestuurder verzocht de dokter te waarschuwen. Groot was natuurlijk de ontstel tenis toen zij werd binnengedragen en te bed gebracht, waarna al heel spoedig de dokter verscheen die de wonden verbond en een lichte hersenschudding constateerde. Hij nam daartegen zijn maatregelen en gebood absolute rust. Mevrouw bedankte dominé voor de geboden hulp, waarna deze met de beste wensen voor de goede afloop terug ging om de fietsen te halen die zij verzuimd hadden me de te nemen. In de eerste weken na dit onge val mocht niemand tot haar wor den toegelaten en liet de dominé elke dag naar haar welstand infor meren, maar uit de verdere hou ding van de familie had het de schijn dat het voorval, dat tenslot te toch nog goed was afgelopen, geen wijziging in de afwijzende verhouding had gebracht. Maar na enige weken ontving dominé een officiële uitnodiging tot een bezoek. Met genoegen gaf hij daaraan gevolg en toen deelde mevrouw hem mede behoefte er aan te hebben hem nog eens haar hartelijke dank van haar en haar dochter te betuigen voor de gebo den hulp en haar huis voor hem open te zetten, ook als predikant en dus niet alleen als huisvriend, nu zij hem had leren kennen, ook als man van de daad. Maar me vrouw, gaf hij ten antwoord, dat was toch niets bijzonders? Zo zou toch indereen handelen want wie laat nu iemand hulpeloos aan de weg liggen Maar wat ik hoop is dit: dat U beiden er Gods hand in zult zien en er de behoefte uit geboren zal worden Uw leven aan hem toe te vertrouwen. Dat wilt helemaal niet zeggen dat U dan gevrijwaard zult zijn voor onge lukken of rampen, wat de mensen maar al te veel denken en vandaar de vele „waaroms" tegenover het Godsbestuur, maar het zal U veilig door het leven doen gaan omdat U dan weet dat wat ernstigs er in Uw leven gebeure het altijd op een zegen moet uitlopen. Daarom ben ik dankbaar mevrouw dat dit gebeuren er aanleiding toe gegeven heeft tot deze pastorale ontmoe ting en de toegang tot uw huis en uw hart voor mij heeft geopend. De daarop volgende Zondag ver schenen moeder en dochter in de kerk, waarvan ieder het zijne dacht, maar wat hij met innerlijke vreug de begroette. (Wordt vervolgd) Er zijn millloenen Nederlan ders die weten, dat er op het o- genblik een grootscheepse landelij ke campagne gehouden wordt, waar aan het plicht is mede te werken. Honderdduizenden Nederlanders hebben wel, door radio of pers, het een en ander over het Amsterdam se Damplantsoen gehoord, dat aan het gehele Nederlandse volk werd aangeboden, maar zij weten niet precies wat deze symbolische ver koop inhoudt. Zij hebben wel ho ren verluiden dat men bij honder den plaatselijke comité's certifica ten van één tot tweeduizend vier kante centimeters Nederlandse grond kan kopen, zelfs vierkante meters, maar ja, wat betekent dit nu eigen lijk allemaal. Wat bedoelt de actie? Wat wordt er met het geld gedaan? Er zijn toch twaalf millioen vierkante cen timeters op dat Damplantsoen. Een vierkante centimeter kan men te gen 50 cent bemachtigen. Dat be tekent dus zes millioen gulden. Wat gaat er met een dergelijk groot be drag gebeuren? Er zijn vele vra gen die zich opdringen omdat dit een actie is, waaraan geen enkele Nederlander, groot en klein, jong en oud, zich als deelnemer mag onttrekken. De campagne duurt tot 1 Februari a.s. en een ieder heeft ruimschoots tijd om zijn of haar vierkante centimeter bij te dragen. Üns volk heeft een dure plicht tegenover hen die vielen in de strijd om de vrijheid in de barre jaren 1940—1945. Het in die vijf jaren over ons gebrachte leed mo gen wij niet vergeten. In de nabije toekomst zal een reeks nationale gedenktekens in verschillende de len van ons land de herinnering bewaren aan hen, die voor ons hun leven gaven. Het oprichten van gedenktekens, die sober gehouden moeten wor den, mag niet nummer één zijn. Zij die zich vrijwillig gaven in de strijd tegen de onderdrukker heb ben er op vertrouwd dat voor hun naaste verwanten zou worden ge zorgd op precies dezelfde wijze als zij het zelf gedaan zouden hebben. Ongeveer tweederde van de op brengst van de te verwachten zes millioen gulden komt aan de nage laten betrekkingen van de slacht offers van oorlog en bezetting ten goede. De Nationale Monumenten Commissie, die de actie in gang heeft gezet, werkt ten nauwste sa men met de Verzorgingsstichtingen waaronder de stichting 19401945 en de Oorlogsgravenstichting. Een juiste verdeling van de gelden zal geschieden door een daartoe be noemde commissie, waarin o.a. de President van De Nederlandse Bank en de Voorzitter van de Algemene Rekenkamer zitting hebben. De ver zorgingsstichtingen en de Oorlogs gravenstichting hebben dus gelijke lijk belang bij het welslagen van deze actie. Het Nationale Monu ment zal in het hart van Neder land worden neergezet. Dat is het Damplantsoen te Amsterdam. Een bepaalde gemeen te kan op dit centraal nationaal ge denkteken geen aanspraak maken. Iedere stad, ieder dorp of gehucht heeft een bijdrage geleverd in de strijd en deel gehad aan de offers. Niemand zal ontkennen dat de Dain het centrum van Nederlands leven is. Daar pleegt het nationale hart, niet alleen dus van de Amsterdam mer, maar van het gehele Neder landse volk, zich uit te storten. Op 13 December j.l. hebben alle Com missarissen der Koningin in de pro vincies urnen in een voorlopige bewaarplaats bijgezet. De aarde was genomen van plaatsen waar o.a. fusilleringen hadden plaats ge vonden. H.M. Koningin Wilhelmina en het Prinselijk Paar waren hier bij tegenwoordig. De actie van de Nationale Mo numenten Commissie kan pas vol ledig geslaagd heten, wanneer o- ver enige tijd niemand in Neder land meer landgenoten kan aan wijzen, die, omdat hun natuurlijke verzorger hun in oorlogstijd ont viel, achterstaan bij degenen, wie deze smart bleet bespaard. -Certificaten zijn bij plaatselijke comité's te verkrijgen. Zij kunnen ook besteld worden bij het Cen traal Bureau van de Monumenten Commissie (Vossiusstraat 27 Am- sterdam-Z), Gironummer 463.000. Het Duitse barbarendom heeft er voor gezorgd, dat duizenden van onze beste Nederlanders er niet meer zijn. Zij hebben vrouwen en kinderen, vaders en moeders ach tergelaten, die op hun steun waren aangewezen. Die mogen niet aan hun lot worden overgelaten! Geen verhoging premie Ziektewet Raden van Arbeid over 1948. Voor het jaar 1948 zal de wette lijke algemene premie van 3 °/0 voor de Ziekenkassen der Raden van Ar beid, ingevolge een Besluit van de Minister van Sociale Zaken, niet worden verhoogd, ofschoon de maxi male duur der uitkering van zieken geld van zes maanden op een vol jaar werd gebracht. Een naheffing zal over 1946 niet plaats hebben. Uiteraard blijven de voor sommige bedrijven wegens verhoogd risico vastgestelde bij zondere premiepercentages onver anderd van kracht. Het bovenstaande betekent, dat voor dezelfde premie meer wordt verzekerd, zodat door de Raden van Arbeid ten deze enige tegemoetko ming aan het bedrijfsleven kan wor den geboden. Zaterdag 10 Januari verschijnt het eerstvolgend nummer van dit blad. De Uitgever.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1948 | | pagina 8