NOORD-BEVELANDS NIEUWS- EN ADVERTENTIEBLAD VEERDIENST KITS - UTECIEVEEI O. schearkslenders almanakken zakagenda's No. 2353 Donderdag 1 Januari 1948 51e Jaargang TWEEDE B IJ VOEGSEL PREDIKBEURTEN. een keukenkachel. 2 arbeiders wieg met bekleding. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE TELEFOON No 308 GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. Franco per post f 3.00. 2240 betalende abonné's. Met blijdschap en dankbaarheid geven wij U kennis van de geboor te van onze zoon Iman Macelus Pieter. (Iman) A. P. Heijboer. C. H. Heijboer - Verhuist. Kamperland, 28 December 1947. Met blijdschap geven wij kennis van de geboorte van ons zoontje Dirk. (Dick) W. Priester. H. Priester- de jonge. Kats, 27 December 1947. L.A.-polder 110. Heden overleed, na een ge duldig gedragen lijden, onze innig geliefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader tzaak Boot (wedn. van Lena de Vos), in de ouderdom van 77 jaar en 8 maanden. Psalm 461 berijmd. Kortgene H. de Waal-Boot. A. de Waal. M. Nijsse-Boot. C. Nijsse. Geersdijk J. van der Maas- Boot. -L. van der Maas. Kortgene A. van der Maas- Boot. M. van der Maas. P. Boot. C. Boot-Kastelein. G. Corbijn-Boot. H. Corbijn. A. Boot. j. L. Boot- de Wilde. Iz. Boot. T. P. Boot- de Lange. Grand Rapids U.S.A.: G. Boot. C. Boot-Kwekel. Kortgene H. Boot. P. T. Boot- de Lange. Grand Rapids U.S.A.: P. van Bemden- Boot. C. van Bemden. Goes: L. van Velzen-Boot C. E. van Velzen. Kleinkinderen en achterkleinkind Kortgene, 23 December 1947. Voorstraat 132. Heden overleed tot onze droefheid, ten huize van j. Leendertse, na een smartelijk doch geduldig lijden, onze ge liefde vader, behuwd-, groot- en overgrootvader, de heer Marinus Israël Sr. (Wedn. van Maria de Kam) in de gezegende ouderdom van 88 jaar en 9 maanden. Uit aller naam, P. Israël Mz. Kamperland, 23 Dcc. 1947. Met vaste hoop en vertrou wen op de beloften Gods, o- verleed na een kortstondig lij den, zacht en kalm, onze ge liefde broeder, de heer Leunis van Gilst, in de ouderdom van 76 jaar en 4 maanden. De Heere sterke ons in dit verlies. Louis van Gilst. Paulus van Gilst. Kolijnsplaat, 23 Dec. 1947. Hiermede geven wij ken nis van het overlijden van on ze lieve en zorgzame vrouw, moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder Elisabeth Meulenberg (geboren Oele), in de ouderdom van 76 jaar. Wissekerke: I. Meulenberg. Kolijnsplaat: I. Visser-Meulenberg. A. Visser en kinderen. Kamperland C. Meulenberg. G. Meulenberg- Kempe en kinderen. Wissekerke: j. A. Meulenberg. J. M. Meulenberg- de Regt en kind. Wissekerke, 26 December 1947 De heer en mevrouw Verheij - de Fouw betuigen hiermede aan allen die blijk gaven van hun me deleven voor en bij hun huwelijk, hun dank en sympathie en wensen allen een recht gelukkig 1948. Rotterdam, Westvarkenoordseweg 247c. Geref. Gem. Kortgene. Dinsdag 6 Jan. 6.30 uur Ds van Stuijvenberg. Heden overleed zacht en kalm, na een geduldig en smar telijk lijden, onze innig gelief de moeder, behuwd-, groot- en overgrootmoeder, mej. SARA MOERMAN (Wed. van de heer Pieter de Fouw Thz.), in de ouderdom van ruim 77 jaar. Kolijnsplaat: Th. de Fouw. A. de Fouw - Moerman. Kats: C. de Fouw. L. J. de Fouw- Verburg. 's-Gravenhage: L. de Fouw. J. de Fouw - Karreman. A. A. de Fouw. J. de Fouw-Kramer. Kolijnsplaat: j. de Fouw. Kortgene M. de Fouw. J. J. de Fouw- Wolse. Rijswijk A. L. Locker- de Fouw. A. J. Locker. Scheveningen: L. A. Verheij - de Fouw. L. Verheij en kleinkinderen. Kolijnsplaat, 30 December 1947 Zondagdienst artsen. 1 Jan. doen dienst Dr Maas en Dr Gelderman. 4 jan. doen dienst Dr Bruynzeel en Dr Metselaar. Zij die iets te vorderen hebben van - of verschuldigd zijn aan wij len de heer l. Boot, gewoond heb bende en overleden te Kortgene, worden verzocht daarvan opgaaf of betaling te doen voor of op 15 Januari 1948 ten kantore van Deurwaarder G. HEI|BOER. Te koop B 162, Kolijnsplaat. Gevraagd met Maart bij A. J. HENDRIKSE, Wissekerke. Nog enige verkrijgbaar in BOEKHANDEL MARKUSSE WISSEKERKE Te koop A 206, Wissekerke. NIEUWE DIENSTREGELING INGAANDE 1 JANUARI 1948 met aansluiting bus naar Goes en boot naar Zierikzee. Vertrek Kats: 7.30 uur 8.30 uur 9.15 uur aansluiting bus, trein, boot 10.30 uur 11.30 uur 12.15 uur aansluiting bus, trein, boot 13.30 uur 14.30 uur 15.30 uur 16.15 uur aansluiting bus, trein, boot Op Zondag: 9.20 uur 13.00 uur 16.30 uur De Vertrek Katscheveer: 8.00 uur 9.00 uur 10.00 uur 11.00 uur 12.00 uur 12.30 uur 14.00 uur 15.00 uur 16.00 uur 17.00 uur Op Zondag: 10.00 uur 13.30 uur 17.00 uur ondernemer: J. van Wieringen.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1948 | | pagina 7