NOORD-BEVELANDS NIEUWS- FM ADVERTENTIEBLAD No. 2353 Donderdag 1 Januari 1948 51e Jaargang 11 IJ VOEGSEL Fam. S. Strijd Families Kooman Fam. J. P. de Regt Familie 1. Heystek Bakkerij Wolse Wij wensen in het nieuwe jaar Alle klanten weer 10 procent en heter waar 1 Familie 1. Boot Slagerij Bouwense Familie J. de Waal M. de Looff Familie Jac. Kesteioo J„ de Looff Familie A. Paauwe Familie de Wilde J. D. KOETS Familie L. de Fouw Fam K. H. Schippers Fam. P. M. Bouwense Familie Wed. L. Maas Familie A. Mullié Fam. G. M. Augustijn Weegbrug Kortgene Fam. P. de Regt Hollestelle Co. 0. Scherp en familie Familie W. 1 Koster J. D0DM0ND Fam. G. J. van de Linde Fam. A. van den Berge Familie L. Vogelaar Familie Houtzager Fam. H. van Strien Familie C. Boeij FAM. J. J. KARElSE Gebr. Kievit en fam. G. Mmüiaan en gezin DRUK EN UITGAVE A. G. M. RARKUSSE TE WISSENKERKE TELEFOON No 308 - GIRO No. 32622 Abonnementsprijs f 1.50 per jaar. Franco per post f 3.00. 2240 betalende abonné's. Bakkerij en Kruideniersbedrijf wensen U een gelukkig nieuwjaar. Brood- en Banketbakkerij p.f. „de Korenbeurs" g.n. Familie M. van Halst p.f. p.f. P. Kramer C. R. Kramer - Blok p.f. p.f. Agent J. Versluis en echtgenote Kortgene 361 Schildersbedrijf g.n. K. Viergever J. J. Viergever - Kabboord g.n. g.n. P. de Looft C. de Looff - Willemse wensen allen een gelukkig nieuw jaar. Vrachtautodienst. Schoenhandel g.n. Café „Havenzicht" g.n. Smederij g.n. „Graaf van Buren" p.f. In groenten en fruit g.n. EVi. de Looff A. de Looff - Heijboer Kaaistraat 15 Rijwielhandel en Autoverhuur Telefoon 326 g.n. Fam. M. van Sluijs Cr. van Sluijs - Dingemanse g.n. Kapper g.n. Meubelhandel p.f. C. J. van Damme W. C. van Damme-van de Linde g.n. Petroleumhandel p.f. In rijwielen en motoren g.n. A. J. de Looff D. E. W. de Looff - Markusse Veerhuis p.f. Fam. J. J. Vogelaar - Lindenbergh g.n. Aan familie, vrienden en beken den een gelukkig nieuwjaar toege wenst. P. C. van Schaik. C. A. van Schaik-Hollestelle. Winkelier g.n. p.f. g-n Kortgene Aan allen een gelukkig nieuw jaar toegewenst. M. B. van Goudswaard. Loonsproeibedrijf. Aan alle familieleden, kennis sen en inwoners van Kortgene wen sen wij een gelukkig en voorspoe dig 1948 toe en tot spoedig weer zien. Dpi. Sold. Ie klas P. de Fouw. Tjisoerat, N.O.l. A. de Fouw-Heijboer en kind. Kortgene, 387. Marien en Piet, Daar jullie nog steeds dit krant je in de Oost lezen wensen wij U langs deze weg een gelukkig nieuw jaar en een spoedige en behouden thuisvaart toe. P. Dingemanse. P. Dingemanse - Hoogerheide. Willem. Trui. Nelly en Keesje. Adri en verloofde. Kortgene, 1 Januari 1948. Marinus W. Dingemanse a.b. H.M. „Tjerk Hiddes" en Pieter A. Dingemanse a.b. H M. „LT 106" wensen wederom hun geliefde ou ders, broer, zusters, nichtje, neefje, verdere familie, vrienden en beken den een gelukkig nieuwjaar én een spoedig weerzien toe. Batavia, N.O.l. De courantenbezorgers A. A. Kramer en G. i. Kramer en familie wensen *-alle lezers een gelukkig nieuwjaar. Als voorheen worden door ons op genomen alle drukwerken, adver tenties voor alle bladen, het bezor gen van rekeningen, het ophalen van geld en alle boodschappen. Aan allen een gelukkig nieuwjaar. Gebr. D. en A. Goudswaard Vrachtauto-ondernemers Olie- en benzinehandel g.n. Blok Noordhoek g.n. p.f Dorsbetirijf p.f. Gelukkig nieuwjaar. Kaaistraat 12 g.n. Winkelier Schilder g.n. A. Ni. Westdorp J. M. Westdorp-de Bruine p.f. Brood- en Banketbakkerij g.n. Timmerman p.f. p.f. Petroleumhandel g.n. Slagerij p.f. Kolijnsplaat J. M. Snoep IV!. Snoep p.f. L. Leendertse en gezin wensen alle mensen een gelukkig nieuwjaar toe. J. Tazelaar N. A. Tazelaar - Kallewaard wensen alle ingezetenen een geluk kig nieuwjaar. J. Janse Pz. M. J. Janse - Kievit p.f.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1948 | | pagina 3