1I0EDEL, BESTE AFBRAAK; VOETBALWEDSTRIJD WOENSDAG 6 MEI A.S. ZATERDAG 9 MEI A S. ZATERDAG 9 MEI 1 KERSJES UITVOERING Morgen heb ik weer koorts KATS' KINDERKOOR. VRIJDAG 8 EN ZATERDAG 9 MEI A.S. KALFKOE TE KOOP, fieyieckciandschefandfiasfa PREDIKBEURTEN VERKOPINGEN, VERPACHTINGEN, ENZ. <r If Op 9 Mei a.s. hopen onze if geliefde ouders A if Kats, Mei 1936. openbaar te verkoopen: openbaar te verkoopen: PUBLIEK VERKOOPEN: H.H. ROKERS!! BERNARD BENZINE MOTOR Stromatrassen en Netmatrassen. J. DE WAAL. KORTGENE. MANUFACTUREN EN KRUIDENIERSWAREN MANUFACTUREN EN KRUIDENIERSWAREN MANUFACTUREN EN KRUIDENIERSWAREN CAFE „CONCORDIA" CAFE „CONCORDIA" HEDENAVOND COLIJNSPLAAT-GOES II is Uw verzuchling als Gij Uw keel voell dik worden en U onprettig en rillerig begint te voelen. Slop die opkomende verkoudheid, ga vroeg naar bed. Neem één of twee "AKKERTJES" en morgenochtend voelt ge U prettiger dan ooit en Uw verkoudheid "gaal niet door". "AKKERTJES" stellen nooit teleur I Nederlandse, Ongeëvenaard bij Griep, Product gevatte kou, rheumatische pijnen, Zenuwpijnen, enz. 12 st. 52 ct. Zakdoosje 20 ct. Volgens recept van Apotheker Dumont Op elk "AKKERTJE" komt de naam AKKER voor in "ruit"-vorm. Let hierop en weiger elke namaak Directeur: Adr. B. Holster. Wegens ziekte is de uitgesteld tot O.a. opvoering der bekende, vrolijke kinderoperette „DE KLEERMAKER EN DE KABOUTERS" door J. Buma. Entree 50 cent. Kinderen 15 cent. Plaatsbespreking a 10 cent op de dagen der uitvoering van 56 uur aan de zaal. rekening 28 Mei, bij GEBR. VAN DER HE1JDE, Soelekerkepolder. I DOOS 20 CT.-TUBE 40 EN 60 CT. ~~l ZONDAG 3 MEi Ned. Herv. Gem. Geersdijk Voor- en nams. Dhr. DE JAGER. Ned. Herv. Gem. Kats. Geen opgaaf ontvangen. Gerf. Kerk Wissenkerke Voor- en nams. Dr. VAN ZUIJLEN. Gerf. Kerk Geersdijk 9.30, 2 en 5.30 uur leesdienst. Woensdag 6 Mei a.s. te Colijnsplaat Winkelvoorraad, Notaris Klop. Zaterdag 9 Mei a.s. te Kortgene Inboedel, Notaris Klop. te Kamperland afbraak Heijboer. Ondertrouwd ANTHON J. DE LOOFF en TEUNA C. DE WILD Wissenkerke Kats Huwelijksvoltrekking 14 Mei a.s. Getrouwd DINGENIS BROEKHOVEN en DIRKJE VISSER die, mede namens wederzijdse fa milie, hartelijk dank zeggen voor de vele blijken van belangstelling en vriendschap, voor en bij hun huwelijk ondervonden. Wissenkerke, 2 Mei 1936. 30 April 1936. MAATJE DE LOOFF If en A PAULUS PLATSCHORRE a hun a 35-jarige Echtvereniging V te herdenken. y Hun dankbare Kinderen, V if Behuwd-, Kleinkinderen if if en Verloofde. if Voor de vele blijken van deel neming ondervonden bij het over lijden van onze geliefde Vader G. P. N. MOERLAND, betuigen wij onze hartelijke dank. Namens de Familie, W. DE SMIT- Moerland. Kortgene, 2 Mei 1936. Voor de vele bewijzen van deel neming ontvangen na het overlij den van onze lieve Moeder, Be huwd- en Grootmoeder, Zuster- en Behuwdzuster, Mevrouw M. J. J. ROODZANT- Swemer, betuigen wij onze hartelijke dank. Assen L. W. E. TEN OEVER- Roodzant. A. H. TEN OEVER. Gosselterboerveen (Dr.) J. J. ROODZANT. A. J. ROODZANT- Huges. Baarn P. C. W. SWEMER. Den Haag: M. M. SWEMER. M. C. SWEMER- van der Boon. en Kleinkinderen. Assen, April 1936. 18 April j.l. overleed onze innig geliefde Echtgenote, Moeder, Be huwd-, Groot- en Overgrootmoeder TREINTJE BROUWER, en betuigen wij daarom langs de ze weg onze hartelijke dank voor de betoonde deelneming, inzonder heid aan Dr. Bruijnzeel voor de langdurige geneeskundige hulp aan haar bewezen. j. KRIELE. J. STUVEL. D. STUVEL- Dijkers. M. H. STURM- Stuvel. C. STURM. Wissenkerke, 30 April 1936. De rekening en verantwoording van de Bazar voor E.M.M. is voor iedere belangstellende ter inzage bij de Secretaris Jan van Hakken. Torendijk, Kortgene. Notaris J. J. W. KLOP te Kort gene is voornemens om op des middags 1 uur ten verzoeke en ten huize van de Gez. VAN DER ZWART te Colijnsplaat A 126 in het hun geheele als: glas, porcelein, aardewerk en geëmailleerd, potten, emmers, ko lenbakken, pannen, petroleumstel len, nikkelen theestellen, koperen bloempotten, snuisterijen, naai- doozen, kinderspeelgoed, borstel werk, rietmatten, toonbank met papierrol en wat verder te voor schijn zal worden gebracht. Crediet tot 16 Augustus a.s. Notaris J. J. W. KLOP te Kort gene is voornemens om op des namiddags 2 uur ten verzoeke en ten huize van den Heer J. C. v. d. WEELE, Achterweg 35a te Kortgene, in het diens geheelen als: eikenhouten salonameublement met antiek notenhouten kabinet, mahoniehouten ameublement met buffet, bureau, radio, naaimachi ne, 4 slaapkamerameublementen, waaronder een mahoniehouten met groote linnenkast, en een pitchpine-ameublement, keuken- gerief, porcelein, glas- en aarde werk, fornuis, haard, kachel, vloer bedekking, tuingereedschap en wat verder te voorschijn zal worden gebracht. Kijkdagen Donderdagen Vrij dag van 2—4 uur en Zaterdag voor de veiling vanaf 12 uur. Betaling contant, doch aan be kende koopers crediet tot 8 Augus tus a.s. Voor koop uit de hand wende men zich om inlichtingen tot den Notaris. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene zal op des namiddags 1 uur op de haven te Kamperland voor den heer C. WESTDORP een scheepslading alsdak-, vloer-, zolder- en kraal- deelen, baddings, platen, eiken balken, latten, tengels, trappen, goten, ramen, broeiramen, tegels, deuren, blinden, partij triplex, schotten, biels, verplaatsbare schuurtjes, brandhout, enz. Dit is de laatste voorjaarsveiling, dus men verzuime deze niet. Tabak, Sigaren, Sigaretten in alle kwaliteiten en prijzen. Beleefd aanbevelend, Iz. STOKMAN, WISSENKERKE. Door aanschaffing van elec- tromotoren een met compleet drijfwerk te koop. Adres UITGEVER DEZES. COLIJNSPLAAT. COLLECTE NATIONALE RECLASSERINGSDAG. 9 MEI 1936. ZIE INGEZONDEN STUK. Voor ledikant of bedstede in verschillende maten en prijzen, bij Complete meubilering. Ondergetekende maakt hiermede zijn geachte clientele bekend, dat hij vanaf heden zijn ZAAK in heeft overgedaan aan de Heer IZ. STOKMAN. Dankende voor het zo ruim schoots genoten vertrouwen, beveelt hij zijn opvolger in ieders gunst aan. P. A. VAN DAMME. Zich aansluitende aan boven staande beveelt ondergetekende zich beleefd in ieders gunst aan en hoopt door een vlugge en nette bediening zich ieders vertrouwen waardig te maken. Tevens maakt hij van deze ge legenheid gebruik mede te delen, dat zij, die heden Zaterdag voor F 1.— besteden, GRATIS een half pond koekjes cadeau krijgen. Op alle artikelen wordt nog 2 pCt. aan bonnen verstrekt. Beleefd aanbevelend, Wissenkerke 1Z. STOKMAN. Hierbij deel ik het geachte pu bliek van Kamperland en omstre ken mede, dat ik de ZAAK in heb overgedaan aan mijn zoon MA- RINUS. Dankend voor het ruimschoots vertrouwen, mij zovele jaren ge schonken, beveel ik mijn Zoon be leefd in ieders gunst aan. G. P. LEENDERTSE. Winkelier. Kamperland. In aansluiting met het boven staande, verklaar ik hiermede, de ZAAK in van mijn Vader te hebben overge nomen en hoop door een vlugge en nette bediening een ieders ver trouwen waardig te maken. M. J. LEENDERTSE Gz. Kamperland. Ondergetekende, maakt het ge achte publiek van Wissenkerke en omgeving bekend dat hij met in gang van Maandag 4 Mei a.s. zijn heeft overgedaan aan zijn schoon zoon D. BROEKHOVEN. Dankende voor het steeds genoten vertrouwen beveelt hij zijn opvol ger beleefd in ieders gunst aan. H. VISSER. Mij aansluitende aan bovenstaan de bericht ik U dat door mij met ingang van 4 Mei a.s. het van mijn schoonvader wordt over genomen en hoop ik door een net te en coulante bediening een ieders vertrouwen waardig te worden. Beleefd aanbevelend, Wissenkerke. D. BROEKHOVEN. AANVANG 5 UUR. TERREIN COLIJNSPLAAT.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1936 | | pagina 2