Bonte s Speculaas blijft steeds aan de spits. ABR. BU1JZE, Kamperland. Te Wissenkerke bij Fl. Flipse. l ,DE KLEINE WINST TE KAMPERLAND. EERSTE WEDSTRIJD BEL OP 463 SLITAX NAAR ALLE RICHTINGEN. P. C. VAN DER SLIKKE. 10 pCt. KORTING. J. M. BROEKSTRA. BEKENDMAKING I RECLAME PERMANENTEN 25 procent korting. O. SCHERP. HALLO, HALLO. ABR. BUIJZE, KAMPERLAND. voorschoenen, w Wolphaartsdijk (veer) - Middelburg. JOH. EGGEBEEN, TEL. 1, WOLPAARTSDIJK. SNEL EN SECUUR GOED EN NIET DUUR. ONTVANGEN: K. H. Schippers Co. Wekelijks Loopvarkens en Biggen. EMMERKACHEL. HAARDKACHELS. ZONDAËf A.S. D.V.O. I - HANSWEERTSE BOYS I GROTE VERLOTING H.H. LANDBOUWERS. Deze week nog het allerfijnste van 35 cent per pond, met een half pond Hagelslag, samen voor 42 cent. Aanbevelend, Station Goes aan alle treinen en op bestelling aan alle bootjes, vraagt prijs. Standplaats Beestenmarkt. Aanbevelend, SCHELDESTRAAT 59. G O E S. Gedurende de GOESSCHE BEURS geven wij in onze zaak als BIZONDER RECLAME Doet Uw voordeel en koopt in DE GOEDKOOPE GLASWINKEL. GOES - Koningstraat 3, 5 en 6. Vanaf Donderdag 18 October. Vertrek Veer 10.30 uur. Vertrek Middelburg: Loskade 4.30 uur, aanslui tend boot 5.40 uur, en bus naar Colijnsplaat. Vertrek Kortgeensch Veer 5.50, aankomst Colijnsplaat 6.10 uur. Vanaf 13 tbt 27 October Dames, profiteert van deze gelegenheid. Kapper, Kortgene. Wat SI-SO koperpoets U biedt, 't Is het beste op het poetsgebied. J. v. d. BERGE, Colijnsplaat. CREDIETEN vanaf f 500.5%. Iedereen zonder borgen crediet. Weigeringen onmogelijk. Brieven p. antw. VEREENIGDE SPAAR-CRED. BANK SCHIEDAM. REPAREERT P. DEN BOER TE WISSENKERKE ALLE SOORTEN HORLOGES, KLOKKEN, WEKKERS EN BRILLEN. Boodschappen en Reparaties wor den aangenomen: te Colijnsplaat door M. Koster, te Kats door P. Eikenhout, te Kortgene door A. J. van Hee, te Kamperland door Joh. Vendeviiie. Inventa Vulhaarden en Haard kachels, Baldur Haardkachels in Zwart en Wijnrood Email. Worden billijk geleverd en geplaatst door Zie zoo, dat is weer mooi gepoetst met SI SO. D. v. STRIEN, Wissenkerke. Hier is de Kamperlandsche Omroep voor Uwe dagelijksche levensbehoeften. Wij zeggen steeds: Betaal niet te veel, maar vergelijk U even: 'l2 pond Babbelaars, 3 stukken Zeep, 1 pond Koffieboonen, 1 pond Bloem, 1 pond Suiker, 1 pond prachtige Pruimedanten, 1 mooie doos Cacao C/2 pond), alles voor 168 cent, met als extra toegift 1 prachtige bus Beschuit. Anijsco, om anijsmelk te [maken. Heerlijk voor Uwe Winteravonden, per fleschje 20 cent. Aanbevelend, P.s. Wij blijven onze lage Kaas- en Vleeschprijzen deze week nog handhaven. Met 1 Nov. een dienstbode ge vraagd bij JOH. ECKHARDT, Kats. 91 Bericht de ontvangst van een mooie collectie DAMESHOEDEN EN BONTEN, zomede nieuwe zending in Petten, Dassen, Sokken, Sokhouders enz. Vraagt de Holly wood-pet. Bel. aanbev. Wissenkerke. C. KETELAAR. Als goud zoo goed, is SI-SO voor Uw koper. L. J. DE LOOFF, Wissenkerke. AMBACHTSTEKENSCHOOL VOOR NOORD-BEVELAND TE KORTGENE. De lessen vangen Zaterdag 20 Oct. 's middags 2 uur in het gebouw der O.L. School te Kortgene aan. De Directeur: C. M. SHUT. TE KOOP. EEN NIKKELE SLEEKACHEL, zoo goed als nieuw, en een In voorraad mooie H. J. HAARTSEN, Smid, Colijns plaat. Competitie 2e klasse Z.V.B. AANVANG HALF DRIE. TERREIN HOUTRUST. TE KORTGENE. (Met toestemming van B. en W.) Ten bate van het aanleggen van een nieuw Voetbalveld, het ver plaatsen der Kleedkamers enz. Waardevolle prijzen, w.o. Magneet Dames of Herenrijwiel, prachtige Electrise Kamerlamp en verder een groot aantal luxe-, huishoudelij ke- en sportartikelen. Trekking zodra de loten zullen zijn verkocht, in ieder geval vóór of op 1 Febr. 1935, onder toezicht van een Openbaar Ambtenaar. Prijs per lot f 0.35. (3 stuks f I.—.) Verkrijgbaar bij alle leden. Laat Uw tarwe waardoor de mogelijkheid bestaat, dat zij in een hoogere klasse wordt gekeurd. Het adres voor vakkundig en te gen billijken prijs schoonen is de erkende schoonings-inrichting van GEBRS. J. M. v. D. WEELE te Colijnsplaat.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1934 | | pagina 3