„DE KLEINE WINST" TE KAMPERLAND. UITVOERING ZATERDAG 13 OCTOBER, SI DANSCLUB KORTGENE. Reclame-aanbieding. Abr. Buijze Kamperland J. STURM Cz., WISSENKERKE. BURGERLIJKE STAND PREDIKBEURTEN a contant verkoopen: ESPERANTOCURSUS TE WISSENKERKE. Zaterdag 13 Oct. 1934, TIBO-SLOFFEN PAKKISTEN TE KOOP. FA. WED. C. PATERIK. MANUFACTUREN EN CONFECTIE. Wollen, Gestikte en Molton Dekens. Prima Bedstellen. Kapokmatrassen, 6-deelig, gevuld met zuiver Javakapok, gewicht 34 pond kapok, voor slechts f 35.-. Niet te verwarren met Vlokbedden. WITTE EN ROSE DOEKEN VOOR KINDEREN, VERKOOPT J. STURM WISSENKERKE. u OUDE II. T IJ D E N. In het begin der 14e eeuw werd de heerlijkheid aangekocht door Nicolaas van Kortgene. In het midden der 19e eeuw was zij bezit van de erven N. Steen gracht, D. Oosterland en L. C. Sli- cher te 's Gravenhage, J. L. Bergeon, de Erven G. Sprenger, Mr. J. C. VersluysvanKrabbendijke en Nieuw land en Z. Snijders te Middelburg, J. P. C. Swemer te Colijnsplaat, Vrouwe J. M. Baronnes de Per- poncher te Southampton en de Do meinen. De eerste, die hier het leeraars ambt heeft waargenomen is geweest johan Jones, die in het jaar 1659 als Proponent herwaarts kwam en in 1662 stierf. Hij werd opgevolgd door A. Phenix, die in 1667 werd afgezet. Emelisse. Niet ver zuidwest- waarts van Colijnsplaat, lag Eme lisse een eertijds bloeiende plaats, met een parochiekerk en waar in 1327 zelfs een lombard bestond. Bij een gift van het kapittel van St. Pieter te Utrecht aan het gast huis te Emelisse in 1240 komen als onderteekenaars voor, Pontiaan en Alexander van Emelisse. Reeds in 1244 wordt melding gemaakt van Hendrik en Hugo van Eme lisse. In het charter van 1290 vindt men onder de edelen van Noord- Beveland Pierre de Ia Lisse (Eme lisse.) Niet ver van Emelisse stond het klooster van Onze Lieve Vrouwe kamer te Noorddijk, waarvan reeds in 1241 melding wordt gemaakt en dat vijftig jaar later genoemd wordt „Conventus Beatae Mariae in Nor- die". Door den watervloed van 1288 waarschijnlijk reeds geteisterd, werd het vóór 1300 naar het vei liger Walcheren gebracht en daar Waterlooswerve genoemd. Vermoedelijk is het armegast- huis behoorende tot dit Klooster door Graaf Willem III in 1332, in bescherming genomen, terwijl Her tog Albrecht het in 1397 vrijdom van schot verleende. Het klooster werd vermoedelijk gesticht door Gillis van Nordic om streeks 1290. Deze edelman was een der edelen, die de geschillen met graaf Floris V door den Graaf van Vlaanderen wilden doen be slissen. Slot volgt. Aan SI-SO waar men mee moet poetsen. Geen ander koperpoets kan toetsen. J. A. HOLLESTELLE, Colijnsplaat' Wissenkerke. Geboren: 7 Oct. Adriana Blazina d.v. Johan Frederik Scheijbeler en Maatje Suzanna Kouwer. Ondertrouwd: 5 Oct. Cornelis de Goffau 23 jr. jm. en Lena jannetje Jeronimus 20 jr. jm. Kortgene. Geboren: 7 Oct. Pieternella d.v. Pieter Boot en Cornelia Kastelein. Zondag 14 October. Gert. Kerk Wissenkerke Voorm. leesdienst. nams. Ds. VEEN- STRA van Colijnsplaat, Herden kingsrede Afscheiding 1834. Gert. Kerk Geersdijk 9.30, en 5.30 uur leesdienst 2 uur Herdenking Afscheiding. Ned. Herv. Gem. Geersdijk Voor- en nams. Dhr. OVERGAUW. Voor de vele blijken van deel neming, ondervonden voor en na het overlijden van onze geliefde Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader, de Heer MARINUS DE VOS Lz. betuigen wij onzen oprechten dank. Uit aller naam, Wed. M. DE VOS- Verhulst. Wissenkerke, October 1034. Zooals de oude zongen, SI-SO pie pen de jongen. IZAK FLIPSE, Wissenkerke. Ondertrouwd: P. PLATSCHORRE en J. KRAMER. Kortgene, 11 October 1934. Huwelijksvoltrekking 25 Oct. a.s. Deurwaarder G. HEIJBOER te Kortgene, zal heden des namiddags om 2 uur aan het woonhuis van TH. VISSER te Wissenkerke Meubelen Huisraad, Winkelwaren, Snelweger, etc. Voor koper, nikkel en voor glas men wilde er een middel was. SI SO wordt nu zeer geprezen, maar heeft zijn waarde ook bewezen. J. v. LIERE, Wissenkerke. Bijeenkomst op DONDERDAG 18 DEZER om half zeven in „De Stads- wijnkelder" te Kortgene. Degene die zich hebben opgegeven, of nog op wenschen te geven, of inlichtingen wenschen, komen dus ter vergadering. Namens het voorloopig Bestuur, P. J. VAN MALDEGEM. Aanvang a.s. DONDERDAG 18 OCTOBER om 6 UUR. Inlich tingen bij G. F. MARIS. Bezoekt de op te geven door C.V.V. te Colijnsplaat bij de Heer C. P. J. Gast, met medewerking van de tooneelver- eeniging U.D.I. te Wemeldinge. Opvoering van het kluchtspel in 3 bedrijven „FRANS KNAPT HET OP" OF „MIJN BROERS VROUW", en met medewerking van de Goes- sche Jasz Band. Aanvang 6.30 uur. NA AFLOOP BAL. Entree f 0.50. Plaatsbespreking f 0.10. Ontbijtkoeken 2 voor 1 kwartje. Babbelaars 1 pond voor 1 kwartje. Bessensap 2 flessen voor 1 kwartje Haring in saus 1 blik voor 1 kwartje. Haring in 'tzuur 1 pot voor 16 ct. Komijne Kaas per pond 22 cent. Witte Kaas 40 plus per bol 85 ct. Wit Speculaas, iets fijns, per pond 28 cent. Wijnen, Likeuren, Advocaat enz. Wederom de bekende voor in de klomp, let op het juiste merk. Bel. aanbev. Een dagmeid gevraagd bij C. VAN DRIEL, Kats. ZWART TERRA GRIJS GROEN BRUIN MARINE WIJNROOD LI DO ZIJN THANS DE MEEST GEVRAAGDE KLEUREN. WIJ ETALEEREN ZE DEZE WEEK KOMT U EENS K IJ KEN? PRIMA MODELLEN EN PRIJZEN VANAF F 1.95. IN DE PRIJS VAN F 2.95 HEBBEN WIJ EEN HEEL MOOIE SERIE L. BURG B 20-21 MIDDELBURG Een gepoetste kachel is een sieraad voor de huisvrouw. Poets toch Uw haard, kachel en fornuis met OVALINE. OVALINE in doosjes, 10 CENT per doosje. OVALINE in tube 8 CENT per tube. Alleen OVALINE kachelglans is Nederlandsch Fabrikaat, neem OVA LINE, doosjes of tuben, wel zult U in 't gebruik merken, dat doosjes voordeeliger in 't gebruik zijn dan tuben. OVALINE, de beste kachelglans. Engros bij VAN DAMME, Wissenkerke. 1 flesch Bleekwater 1 5 1 pond Ducol Stijfsel van 14 voor 10 1 stang Holl. Zeep (5'/2 ons) van 14 voor 11 tijdelijk 36 cent. Voor slechts 9 cent 1 pond Ducol Bakmeel, met half cent zegel, bij aankoop van 1 glazen Oorbeker Jam a 25 cent, fabrikaat „Vink". Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1934 | | pagina 2