NOORD-BEVE LANDS ADVERTENTIEBLAD Ziet de Etalage flescli schilletje Kaas veel duurder Bij ons nog niet. Kamperland. A. Buijze. N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank Middelburg 47,7. Pandbrieven a 99% No. 1801 Zaterdag 19 November 1932. 39e Jaargang, DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Kleine Bazar te Wissenkerke. N.V. P. ELECTRICITEITSVERBRUIK T.B.V. HUISHOUDELIJKE DOELEINDEN. VASTRECHTTARIEF VOOR Wij hebben voor U een met naar verkiezing een pot boe- rejongens of boeremeisjes samen voor f 1.25. Wij hebben voor nog de beken de groote dubbele Edammers voor 75 cent. Kleine Edammers 50 cent. Beste pruimtabak 8 ct. per pakje. Aanbevelend, 1 o PANDBRIEVEN tegen beurskoers Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - - DORDRECHT STOQMEN Eli VEmfEN Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. FRANCO ZENDING. N.V. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/, cent. Abonnementsprijs f 1per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. VRAAGT INLICHTINGEN AAN ONS KANTOOR TE VLISSINGEN bij het vastrechttarief moet afhankelijk van de grootte van het perceel per inningstermijn een bepaald bedrag worden betaald, terwijl per afgenomen KWU 7 cent in rekening wordt gebracht. mmm HYPOTHEKEN f 21.200.000 PANDBRIEVEN f 21.100.000 De Bank stelt verkrijgbaar: BZ 01 Reserve f 521.704.39 in stukken van f 1000.f 500,en f 100.— De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE. Agenten: A. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdyk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- derom Colijnsplaat; P. Eikenhout, Kats. Het bestuur van de Chr. bewaarschool te Colijnsplaat brengt ter kennis van belanghebbenden dat de toelating van kinde ren voortaan alleen zal plaats hebben op den eersten dag van elk kwartaal en voorzoover er plaatsen beschikbaar zijn. De eerstvolgende toelating is bepaald op 1 April 1933. Aangifte moet geschieden bij de bewaarschool-onderwijze res 10 dagen voor den datum van toelating.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1