Tweede ronde DE KLEINE WINST Koopt nog heden Uw fruit voor de winter N.V. P.Z.E.M. PREDIKBEURTEN A CORNELIS M. CLEMENT Zondag a.s. D.V.O. - Kattendijke Electrische Artikelen. openbare propaganda-avond VERKIEZING Wekelijks beste biggen TIBO-SLOFFEN Colijnsplaat. L. DE WAAL. RUIME VOORRAAD K. H. SCHIPPERS Co. Hofstede en los land Zittingen VOORRADIG K. H. SCHIPPERS Co. Colijnsplaat. L. DE WAAL. VLISSINGEN Lv ied&t kius Zondag 13 November Ned. Herv. Gem. Wissenkerke Voor- en nams. Ds. LOUWERSE. Ned. Herv. Gem. Geersdijk Voorm. leesdienst nams. Ds. LOU WERSE. Ned. Herv. Kerk Kortgene Voor- en nams Ds. VAN DER MOST VAN SPIIK. Geref. Kerk Wissenkerke Voor- en nams. leesdienst. Ger. Kerk Geersdijk. 9.30, 2 en Ds. F. J. VAN DER EN- DE van Kamperland. Zoo de heere wil hoopt FRANS DE SMIT den 18 November zijn 65ste geboortedag te herdenken. Dat hij nog vele jaren ge spaard mag blijven is de wensch van zijne familie. Dien dag is hij ook 50 jaar t als kleermaker werkzaam te Kamperland en hopen wij dat {y hij ons nog vele jaren in ge- zondheid mag bedienen. VELE VRIENDEN. Kamperland 1882 1932 A Eben Haezer. Zoo de Heere wil en zij le ven hopen onze geliefde ou- t) ders en PIETERNELLA VERBURG hun 50-jarige echtvereeniging te herdenken. Dat zij nog lang steun en kracht mogen ontvangen is de wensch van hun dankbare kin deren, behuwd-en kleinkinde ren. Kamperland, Middelburg, 16 Nov. 1932. Amsterdam. A A Hiermede geven wij kennis van het overlijden van onze geliefde Dochter, Zuster en Tante WILHELMINA PIETER NELLA HUISZOON in den jeugdigen leeftijd van 23 jaar. Uit aller naam, Wed. C. A. HUISZOON. 's Heer-Hendrikskinderendijk 8 Goes. Met dezen betuigen wij onzen hartelijken dank voor de vele be wijzen van deelneming, ontvangen bij het .overlijden van onzen gelief den Man, Vader, Behuwd-, Groot- en Overgrootvader den Heer ADRIAAN VAN DER MAAS Ez. Uit aller naam, Wed A. VAN DER MAAS - Priester. Wissenkerke, Nov. 1923. Wegens teleurstelling terstond een dag of dag- en nachtdienst bode gevraagd, leeftijd omstreeks 18 jaar. Adres: L. VAN DER EN- DE, Hoofd der school, Kats. Seriewedstrijden Kortgene Aanvang 1 uur 45 Terrein Houtrust. Ver. tot Bev. van Huisvlijt KORTGENE. Dames en Heeren (niet beneden 14 jaar) die lid wenschen te wor den van bovengenoemde op te richten vereeniging. (snij-, zaag-, tarsowerk enz.) kunnen zich opge ven voor of op Woensdag 16 Nov. a.s. bij ondergeteekenden. C. W. VAN DAMME. W. EIFF. P. C. SCHIPPERS. Koopt bij ondergeteekende Uw Op alle lampen 10 procent korting. Laat Uw Installatie, of uitbreiding ervan, uitvoeren door ondergetee kende, dan zijt ge verzekerd van goed en degelijk werk. Ook het aanschaffen van een Kookfornuis of Broodoven wordt door zijn tusschenkomst door de N.V. P.Z.E.M. op de goedkoopste wijze geleverd, ook kan men het in huur bekomen. Beleefd aanbevelend, J. S. VERSPRILLE. Erkend Installateur, en agent der N.V. P.Z.E.M. De Afdeeling der Jongeren Vredes Actie belegt op 19 November a.s. in „De Korenbeurs" te Kortgene 's a- vonds om 7 uur, een Spreker dhr. Cor Huisman uit Gouda over: „De jeugd als één man tegen het militairisme", en K. de Vos te Kortgene over: „Wat Wannes Jobse te vertellen had". Toegang vrij. Breng vrienden en kennissen mee. Ned. Herv. Gemeenten Wissenkerke en Geersdijk van 5 aftredende leden van het Kiescollege Zaterdag 12 Nov. van 4 tot 7 uur in de consistorie. Wissenkerke. C. KETELAAR. Draagt de ijzersterke (in de klompen) Steeds droge en warme voeten. Fa. TIMMERMANS BOON GEERTRUIDENBERG. Gemolt. Broeken, maat 5 en 6, van f 1.15 1.60. Gemolt. Borstrokken, maat 5 en 6, van f 1 50 - 1.75. Gem. Directoirs alle kleuren en maten, 30 90 cent. Directoirs, wol met zijde, van 30 90 cent. Wollen dekens vanaf f 3.50. Geel katoen 90 cM. breed 20 cent. Geel katoen 70 cM. breed 16 cent. Geel katoen 140 cM. breed 36 cent. Zwaar flanel 23 en 35 cent. Wit katoen vanaf 16 tot 35 cent. Breikatoen van 6 en 10 f 1.50 per pak. Electrische Rijwiellampen in verschillende mo dellen en prijzen, Carbidlampen, Orion- en Solar- carbid, Zaklampen en Batterijen, Slijklappen, Handbeschermers, Beenpijpen. Te koop gevraagd Aanbiedingen te doen aan Deur waarder G. HEIJBOER te Kortgene. Ver. t. bev. d. bel. van slécht- hoorenden Tentoonstelling v. hoor- instrumenten teM'burgSt. Joris Ba lans 16 Nov. van 25 en van 810 en 17 Nov. v. 106 verschillende vermakelijkheden. Het bestuur der Coöp. Boeren leenbank te Kamperland, maakt be kend, dat vanaf 15 November aan staande de door den kassier zullen gehouden worden op Dinsdag en Vrijdag van 5 tot 7 des avonds inplaats van 6 tot 8 ure. Men wordt verzocht hiervan no ta te nemen. Het bestuur voornoemd, K. A. VAN LANGERAAD, Voorzitter. P. G. LEENDERTSE, Secretaris. Scheemessen, Zakmessen, Brood- en tafelmes sen, Scharen, Scheermachines, Mesjes, Scheer messen, Timmergereedschappen, Figuurzaagjes en kaarten met gereedschap, Aardappel- en Beetwortelvorken, Harkbezems (deze vervangt hark en bezem). Goudreinetten vanaf 3 tot f 5.- per half mud. Zoete Campagne van f 3.75 per half mud. Zoete Bellefleur f 3.75 per half mud. Gieser Wildeman f 4.50 per half mud. Kleiperen f 3.60 per half mud. Alles Ie soort. Mindere soorten f 1.- per half mud min der Monsters worden op aanvraag tegen kostprijs toege zonden.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 2