NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Ziet de Etalage KOOKT ELECTRISCH! Dames! het nieuwste dat de mode brengt. hij Fa. Wed. C. Paterik. 5% Pandbrieven a 100y2% SUIKERBIETEN CAMPAGNE 1932. ELECTRISCH LICHT IS NIET DUUR! STOOMEN EN VERVEN mr franco zending. No. 1799. Zaterdag 5 November 1932. 39e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Kleine Bazar te Wissenkerke. N.V. P.Z.E.M. In vervolg op de advertentie, „SUIKERBIETEN", zie N.B. Advertentieblad van 29 October het volgende: Contractanten met surplus-bieten en bijbehoorende ga rantiebiljet kunnen die bieten leveren op dezelfde voor waarden als contractbieten, zoodat ze, na aflevering, op dezelfde basis betaald worden. De contractanten moeten evenwei de hoeveelheid opgeven aan de bekende adressen. Landbouwers, geen contractanten, mogen na verkregen toestemming van ondergeteekenden, surplus-bieten met ga rantie leveren, en die bieten worden ontvangen als ge wone contractbieten en worden op de basis van het voor- jaars-contract betaald, dus alles gewoon. Surplus-bieten, zonder garantiebiljet, mogen ook na ver kregen toestemming van ondergeteekenden, geleverd wor den, doch de betaling dier bieten volgt later en men ont vangt den prijs, die eenmaal wordt vastgesteld. Mogelijk kunnen na de Campagne alle bieten nog door garantie gedekt worden, mits iedere bezitter van garantie biljet meewerkt. Laat geen biljet te loor gaan en laten de bezitters onder elkander geen biljetten verknoeien. Vraagt liever inlichtingen. De levering van alle Surplus-bieten kan door onderge teekenden en door de agenten met den schrijver op de haven eiken dag worden stopgezet, indien ze zulks noodig achten. Bij stopzetting der levering gaan de contractanten voor, hun levering wordt niet stopgezet. VERSPRILLE WOLSE, Agenten der C.S.M. te A'dam. Kortgene, I November. Vraagt inlichtingen bij den verkooper, die tevens gebrui ker is: DE KLEINE BAZAR te Wissenkerke. O Wij vullen onze collectie steeds aan met 0 Door onze groote sorteering hebben wij bij ie- deren mantel een passende hoed 0 In iedere prijs vindt U een aardige hoed Lange Burg B 20-21, bij de groenmarkt, MIDDELBURG. Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS DORDRECHT Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. N.V. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/2 cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. tegen gewoon tarief. 1.36 cent per uur met een 40 Watt lamp (50 kaars) 3.04 cent per uur met een 60 Watt lamp (75 kaars) 2.55 cent per uur met een 75 Watt lamp (100 kaars) 3.40 cent per uur met een 100 Watt lamp (200 kaars) VRAAGT INLICHTINGEN BIJ ONZEN DISTRICTSMONTEUR TE KORTGENE OF AAN ONS KANTOOR TE VLISSINGEN Agenten: A. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- derom Colijnsplaat; P. Eikenhout, Kats.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1