NOORD-BEVELANOS ADVERTENTIEBLAD Ziet de Etalage Bouwland Weiland den netten Inboedel Een woonhuis, Bouwland 5% Pandbrieven a 100'/ N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank Middelburg Zaterdag 12 November 1932, Zaterdag 12 November 1932, STOOMEN EN WERVEN No. 1798 Zaterdag 29 October 1932. 39e Jaargang, Kleine Bazar te Wissenkerke. PREDIKBEURTEN rl publiek verkoopen: openbaar te verkoopen: openbaartsverkoopen: Adr. B. Holster Piano- en Orgellessen Beste biggen te koop Verkeerslessenvanden A.N.W.B 15e les. Ook een fietsiicht kan verblinden N.V. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - DORDRECHT FRANCO ZENDING. 5 °/o PANDBRIEVEN tegen beurskoers DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12 cent. Abonnementsprijs f 1per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. 30 October Ned. Herv. Gem. Wissenkerke Voorm. leesdienst nam. Ds. LOU- WERSE. Ned. Herv. Gem. Geersdijk Voorm. Ds. LOUWERSE nams. lees dienst. Geref. Kerk Wissenkerke Voor- en nams. leesdienst. Ger. Kerk Geersdijk. 9.30, 2 en 5.30 leesdienst. Ned. Herv. Kerk Kortgene Voor- en nams. Ds. VAN DER MOST VAN SPI |K. Bij deze vervullen wij den treurigen plicht U kennis te geven van het overlijden van onze geliefde Man, Vader, Be huwd-, Groot- en Overgroot vader, de Heer ADRIAAN VAN DER MAAS Ez., in den ouderdom van 83 jaar en 5 maanden. Wed. A. VAN DER MAAS - Priester. ED. VAN DER MAAS. A. VAN DER MAAS - Verburg. P. L. DE KAM - van der maas. J. DE KAM. L. P. VERBURG - van der maas. TH. VERBURG. B. D! DE LOOFF - van der Maas. D DE LOOFF. D. B. VERBURG - van der Maas. D. VERBURG. Wissenkerke, 26 Oct. 1932. De Notarissen J. K. SADEE te 's Gravenhage en H. JONKERS te Goes, zullen op des namiddags om half 2 te Wissen kerke (N.B.) in het koffiehuis „De Kroon", ten verzoeke van de erf genamen van den heer W. J. Va der van 's Gravenpolder 17 perceelen en 1 perceel in de gemeente Wissenkerke, in de Wissenkerke- en Geersdijkspolders, samen groot 14.60,40 H.A. In pacht bij J. Jeronimus en M. Heijboer tot rooven oogst of 25 November 1933. Notities met kaart en nadere in lichtingen te bekomen ten kantore van notaris H. jonkers. De Notaris J. K. C. MATTHIJS te Kortgene, is voornemens op voor den Heer J. VAN HAVER en kinderen, in het A. des nams. 2 uur aan na te melden woonhuis in de Kerkstraat A 71; als: linnenkast, tafels, stoelen, bed, spiegel, sleekachel, keukenkachel, kolenbak, vloerkleed, zeil, emmers glas- en aardewerk, kruiwagen, wiedmachine, en hetgeen verder zal worden aangeboden. Te bezichtigen één uur vóór den verkoop. Betaaldag 12 Februari 1933. B. des nams. half 5 uur in het hotel „De Kroqn" te Wissenkerke. voorzien van electrisch licht, schuur tje, kippenhok, ren en tuintje aldaar, aan de Kerkstraat A 71, groot 1 Are. Te aanvaarden bij betaling, uiter lijk 12 December 1932. Te bezichtigen Zaterdag 5 No vember 1932 van nams. 24 uur. Nadere inlichtingen bij den no- Aaris. De Notaris J. K. C. MATTHIJS, te Kortgene, is voornemens op des avonds 5 uur in het hotel „De Kroon" te Wissenkerke voor de er ven van Mej. J. NI. KRISPIJN in het 3.02.60 H.A. of 7 gem. 78 roeden te Wissenkerke in den Mariapolder, verhuurd aan de firma Wed. A. Schippers te Kamperland tot 30 November 1940 voor f 300.—, per jaar. Te veilen in 3 perceelen en ge combineerd. Notitiën vanaf 1 November 1932 verkrijgbaar in gemeld hotel en ten kantore van den Notaris, waar de kadastrale kaart ter inzage ligt en verdere inlichtingen zijn te beko men. Onderwijzer te Kats Geeft te Kats, Colijnsplaat en Kortgene (eventueel ook te Wissenkerke en Kamperland) bij A. J. MAARSMAN, Kortgene. die men tegenkomt, verblind, want ook een fietsiicht kan verblinden. Dat kan heel gevaarlijk zijn, want de fietser, of autorijder, die door het schelle licht verblind wordt, kan niets meer zien en loopt gevaar zijn stuur kwijt te raken en ongelukken te maken. Telkens vermelden de couranten ernstige ongelukken, ver oorzaakt tengevolge van verblinden de verlichting. Op het linkerplaatje is de fiets lantaarn goed gesteld; de fietser ziet den weg vóór hem goed verlicht en zijn lantaarn hindert niemand. Op de tëekening rechts verblindt het fietsiicht den chauffeur, die leelijk met een boom langs den weg in botsing komt. Denk dus vooral aan de juiste plaatsing van de fietslantaarn! Een fietslantaarn heeft tweeërlei doel. Vooreerst dient die om den weg voor den fietser te verlichten maar ook, om in donker een ande ren fietser, of een automobilist, die van den anderen kant komt, te la ten zien, dat een fiets hen tegemoet rijdt. Daarom eischt de wet een helder brandende lantaarn, want een licht je als een gloeiende spijker verlicht den weg niet voldoende en wordt bovendien niet tijdig genoeg opge merkt door een tegemoet rijdende fietser, of chauffeur. Vooral op don kere buitenwegen is het noodig dat de lantaarn den weg goed verlicht; daartoe moet de lichtbundel natuur lijk goed op den weg vallen en moet het licht van den fietslantaarn een weinig naar beneden worden gericht; anders worden de personen 1/ 0/ 2/0 Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. AgentenA. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- derom Colijnsplaat; P. Eikenhout, Kats. Reserve f 521.704.39 HYPOTHEKEN f 21.500.000 PANDBRIEVEN f 21.250.000 De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f 1000.—, f 500,— en f 100.— De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1