NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Ziet de Etalage Hej. J. DE DRI 5% Pandbrieven a 100'/2% N.V. Zeeuwsche Hypotheekbank Middelburg No. 1797 Zaterdag 22 October 1932. 39e Jaargang. Kleine Bazar te Wissenkerke. PREDIKBEURTEN BURGERLIJKE STAND mg te houden. 200 jonge henr 1 jaoüge kippen Adr. B. Holster Piano- en Orgellessen Middelburg Winterharidschoenen Eer nelkgeit N.V. Insulaire Hypotheekbank te Zierikzee Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - - DORDRECHT STdOfJEl Eü VERVEN FRANCO ZENDING. IHg Verkeerslessenvanden A.N.W.B /4e les. Laat ruimte tot passeeren I 5 °/o PANDBRIEVEN tegen beurskoers DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/2 cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. 23 October Ned. Herv. Gem. Wissenkerke Voor- en nam. Ds. LOUWERSE. Ned. Herv. Gem. Geersdijk Voorm. leesdienst nams. Ds. OVER- GAUW. Ger. Kerk Geersdijk. 9.30, 2 en 5.30 Ds. J. LONKHUI ZEN van Zierikzee. Geref. Kerk Wissenkerke Voor- en nams. leesdienst. Oud Gerf. Kerk Colijnsplaat 9.30 en 6 uur Ds. L. FRANKE. Wissenkerke. Overleden6 Oct. Levenloos aan gegeven kind van mannelijk geslacht van Marinus Koole en Mareatha Barendina Visser. Cornelis van den Berge 87 jaar ongehuwd. Gehuwd: Krijn Zandburg oud 21 jr. jm. en Catharina Magdalena Leendertse 19 jr. jd. M. C. VAN WEELI J, J. VAN WEELP^ de Regt zeggen ook nanmire wederzijdsche familie harteljj* dank voor de vele blijken van^belangstelling voor en bij hij^'nuwelijk ondervonden. Sijzen, Oudendijk. Heden overleed na een lang durig, doch geduldig lijden, ze geliefde Moeder MARINA VOGELAAR (Wed. van H. W'yOe Looff), in den ouderdojjr van 47 jaar en 7 maandejj Heden overleed na een lai durig, doch geduldig lijdei ze geliefde Dochter, gister en Behuwd-zuster MARINA VOC LAAR de Looff), van 47 jaar (Wed. van H. in den ouder» en 7 maaiytfen. de familie VOGELAAR. Namens de familie DE LOOFF. lortgene, 17 October 1932. Heden overl&efl onze ver pleegde C. VAN DEN BERGE in dprr ouderdom van 87 jaar, VREDESTEIN, 'Wissenkerke, 14 Oct. 1932. De Gemeente-Ontvanger van Wis senkerke is voorrmmtms a.s. Dins dag van 11 toU-r2 uur te Kamper land Voor de vele blijken van deel; neming ondervonden bij het oi lijden van onzen geliefden Bentge noot, Vader, Behuwd- Groot vader, den heer M. VAN DEAf WEELE betuigen wij bij/dezen onzen har- telijken danl Wed. AJ^VAN DER WEELE - Moerman. linderen en Kleinkinderen. Colijnsplaat, 20 October 1932. Voor de vele blijken van deel neming ons betoond bii/éTi na het overlijden van onze pdliefde Vader, Behuwd-, Grootzeil Overgrootvader ADRIAN KARELSE betuigen/mj onzen hartelijken dank. J. I. KARELSE. Kau^erland, 22 October 1932. Voor de vele blijken van deel neming ons betoond bij en na het overlijden van onzen geliefdenJSffóe- der, Zwager, en Oom ADRIAAN KARELSE betuigen wij onzen haftelijken dank. Wed. CytC MARCUSSE - karelse. rISSE en Kinderen. Kannférland, 22 October 1932. TE KOOP Reds Islands, W. Leghpfns en Ex- cecheurs a f 2.25 pej'stuk, aan en tegen de leg, of 2C0 a f 1.10 pér stuk, ras zuiveren in geënt tégen pok en Difteritie. fame minstens 10 te gelijk, fssenkerke, N. KARSTANJE. Onderwijzer te Kats, Geeft te Kats, Colijnsplaat en Kortgene (eventueel ook/t Wissenkerke en Kamperland) Stelt zurfi beschikbaar als dirWent van zangkoren ejtmuziekgezelschappen. Adres: Achterstraat 52, Kats. Lange Delft A/02 Ontvangen in verschillede kwaliteiten en prij zen; iusen prima Wol alsmede Kragen, Passen, Vestjes. KEMPE, Onrustpoider. Vraagt eens prijscourant aan, het is Uw voordeel. Agenten: A. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Bosselaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- derom Colijnsplaat; P. Eikenhout, Kats. ANWB TOERISTENBOND VOOR NEDERLAND LAAT RUIMTE TOT PASSEER EN Het is verkeerd, als op een druk ken weg eenige fietsers op een rij naast elkaar rijden en toch gebeurt het nog maar al te veel. Ge begrijpt wel, waarom dat ver keerd is nietwaar? Het snellere au toverkeer heeft daar hinder van, want die rij fietsers verspert den weg en belemmert het snelverkeer. Ook als de fietsers op een rij wielpad rijden, moeten ze dat niet naast elkaar, maar liever achter el kaar doen en vooral moeten ze ruimte laten en achter elkaar gaan wanneer een andere fietser ze wil inhalen en dat door bellen te ver staan geeft. Bij dat achter elkaar rijden, gaan degenen, die links van de anderen reden achteraan rijden. Op de rechter teekening is Eulalia achter haar broer Jan gaan rijden, zooals het behoort en die andere jongen, die meer haast had, kan nu gemakkelijk voorbij. Op de linker teekening gaat het niet goed. De drie fietsers zijn op een rij naast elkaar blijven rijden, beslaan daardoor de heele breedte van het fietspad en de jongen, die voorbij wil, moet nu van het pad af en is genoodzaakt op den rijweg te komen, waarbij hem een aanrij ding dreigt met de achterop komen de auto. Laat dus altijd ruimte tot passee ren, dan gebeuren er geen ongeluk ken! Reserve f 521.704.39 HYPOTHEKEN f 21.500.000 PANDBRIEVEN f 21.250.000 De Bank stelt verkrijgbaar: in stukken van f 1000.—, f 500,— en f 100.— De Directie: Mr. A. A. DE VEER. Mr. M. C. VAN DER MINNE.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1