NOORD-BEVELANDS ADVERTENTIEBLAD Er zijn weer koopjes te halen in geedkooper dan ooit te voren. Ziet de messenetalage DE BIJENKORF, Lange Vorststraat 42, DOES. Ofschoon de katoenprijzen eenigszins stijgende zijn is er bij ons nog geen sprake van hoogere prijzen. L. MAAS ZONEN, Kortgene. STOOMEN EH VfRVEN ALLE BANKZAKEN No. 1796 Zaterdag 15 October 1932. 39e Jaargang. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Kleine Bazar te Wissenkerke. Tot Dinsdag a.s. geven wij bij iederen besteden Rijksdaalder een Perzisch Kleedje vodr een kwartje of een groot Perzisch Kleedje voor 2 kwartjes, (zoolang de voorraad strekt) meer Rijksdaalders men be steedt de£ te meer kleedjes men voor een luttel kwartje kan koopen. J\M. Winkeliers korting, ook op deze kleedjes. Koninklijke Ververij, Chemische Wasscherij AUG. BIERENS - - DORDRECHT Vraagt eens prijscouijuit^aan, het is Uw voordeel. KT FRANCO ZENDING. UiiJ AMSTERDAMSCHE BANK N. Gevestigd te Amsterdam BIJKANTOOR GOES tr PREDIKBEURTEN !6 October Ned. Herv. Gem. Wissenkerke Ned. Herv. Gem. Geersdijk Ger. Kerk Geersdijk. Geref. Kerk Wissenkerke BURGERLIJKE STAND Colijnsplaat. Aardappelverhouwen Zitdag KORTGENE Zitdag COLIJNSPLAAT Zitdag WISSENKERKE Integendeel, vele artikelen zijn bij ons thans Wij hebben thans fijn wit katoen 80 cM. breed a 20, 90 cM. breed a 25 en 120 cM. breed a 36 cent per el. Geel katoen 90 cM. breed vanaf 19 cent, 25 cent per el. Fijne gekleurde wollen Dameskousen nu 90 cent per paar Wollen meisjeskousen ^^naf 60 cent. Heerenpullovers, met en zonder ritssluiting. Wollen Dekens I5Q bij 200 vanaf 3.50, 190 x 230 vanaf 11.25. Heerenregenjassen vanaf 11.75, skisokjes in diverse prijzen. Wollen Heerensokken, pracht kwaliteit 70, 80 cent en hooger. ka toenen sokken 2 paar a 25 cents. Beddekleeden nu nog f 3.90 Gnröte keuze in hoeden, petten, bretels, sokophouders, o- verherfiden enz. ;atoer A 3£ cM. breed voor lakens vanaf Aanbevelend, Prijs der Advertentiën: van 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12'/a cent. Abonnementsprijs f 1.per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. Agenten: A. G. M. Markusse, Wissenkerke; J. A. de Vos, Kortgene W. Hosselaar, Geersdijk; G. P. Leendertse Jz. Kamperland; D. Wil- deperfCJoUinsplaat; P. Eikenhout. Kats. TV: 7 Y'tt - r. v', KAPITAAL RESERVE f 55.000,000.- f 46.50~O.OOO.- Voor- en nam. Ds. LOUWERSE. Voorm. leesdienst nam. L'hr. LOU WERSE. 9.30, 2 en 5.30 leesdienst. Voor- en nams. Ds. W. SCHEELE van Hoger -Smilds. Overleden7 Oct. Marinus van der Weele 82 jaar echtgenoot van Hendrika Pieternella Moerman. Heden overleed zacht^n kalm onze geliefde Echteënoot, Vader, Behuwd- en jorootva- der, den Heer MARINUS VAMSER WEELE, in den oudefGom van ruim 82 jaar. Wed A. VAN DER WEELE. Kinderen en Kleinkinderen. Colijnsplaat, 7 Oct. 1932. Diegenen die nog lid^enschen te worden van de |potgr8ewaarplaats „Gemeenschappen Belang" te Kamperland, oF'pootaardappelen in bewaring willen geven voor billij ke prijs/kunnen zich vervoegen bij den^ecretaris j. J. P. Flikweert, alle inlichtingen verstrekt. lederen Donderdag ten huize van den Heer NOORDHOEK Voopslraat, Kortgene. lederen len gri 3en Woensdag der maand in „Patrijs" vrfn den Heer C. P. J. GAST. lederen 3en en 4en Woensdag der maand in Kroon" van den Heer G. VERBURG. Voor het zeer vele betoon/Van vriendschap, liefde en waajdeering op 27 en 29 September l.l.jefntvangen betuigen wij, daar herbet wel mo gelijk is, allen pgréóoniijk of per brief te antwoorden, langs dezen weg onzen imnelijken dank. VAN DER ENDE. VAN DER ENDE - Wisse. lunperland, 11 October 1921. Te Kortgene eenjnedelezerge vraagd voor de Nieuwe Rotterdam- sche courautr Adrevrétter W. Bureau dezer.

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1