NOORO-BEI/ELANDS ADVERTENTIEBLAD m ZEEUWSCH mm. INSTITUUT te Centraal Kleed inj magazijn li. BLLES1UI, ha SZT" Danes en Kindermai ierjurken iuumrokken Bamesjaponnen - Blouses ei Coj Heeren- Jongensjassen en jekkers leges! jassen Heerenjekkers met en zonder bontvoering Fantasiebroeken, nieuwste dessins. Jeeding naar maat, apparte ateliers Ziet de messenetalage Schouwing SANETAS Eerste wedstrijd Medaillewi ,De Klein Winst" te Kampei Mo. 1794 Zaterdag 2 October 1932. 39e Jaargang. Kleine Bazar te Wissenkerke. Adr. B. Hojster Fiatio- en OraeSiessen Nederlaag wedstrijden Colpsplaat - Walcheren Hedenavond Wissenkerke 1 - Kamperland 1 2 geiten te koop voor Najaar en Winter: All We .brengen het nieuwste voor den laagsten prijs Voor onder voile garantie. Wraagt stalen of zichtzending S. Een onzer steeds te ontbieden. l. SCHERP, Kapper, Kortgene. DRUK EN UITGAVE A. G. M. MARKUSSE TE WISSENKERKE - TELEFOON No. 10 Prijs der Advertentiënvan 1 tot 5 regels 50 cent, iedere regel meer 10 cent. Bij abon nement aanzienlijke korting. Familieberichten en daarop betrekking hebbende dankbetuigingen van 1 tot 6 regels 75 cent, iedere regel meer - 12 '/2 cent. Abonnementsprijs f 1.— per jaar bij vooruit betaling. Franco per post f2.25 per jaar. Toezending advertentiën tot Vrijdagmorgen 8 uur (wettelijken tijd). Oplaag 1800 ex. vanwege de verschillende polder besturen in de Gemeente Wissen- kerke op alle uit- en afwaterings middelen, op Vrijdag 14 October 1932. Den onderhoudsplichtigen wordt verzocht vooral goed de slooten te zuiveren. In de polders Jacoba-, Heer-jansz-, Camperland-, Thoorn- en Wissen- kerke zorgen de besturen zelf voor den schoonmaak. Namens de besturen. TH. WOLSE, Secretaris. Segeerstraat H 88 Middelburg Gummiwaren Patentgeneesmiddelen Verband-, Verplegings- en Hygiënische Artikelen. Aanbevelend, J. C. KETELAARS. Onderwijzei/fe Kats Geeft te Katd; Colijnsplaat en Kortgene (eventueel ook te Wissenkerke en Kamperland) Terstond^fmet November een dienstbode gevraagd bij I.J. KA- RELSËj Kamperland. om prachtige^ Beker, Plaquette ejp Medailles. Hedenavond half vijf. Terrein Colijnsplaat. Aanvang half 5 (o.t.) Terrein Wissenkerke. bij CMxEÊNDERTSE, dijk, Kamper- latjdf Het Bestuur van het ZEEUWSCH TECHN. I&SSTITUUT te Goes maakt be kend, dat met ingang van 8 October a.s. een REPETITIE-CURSUS aanvangt voor het examen 1933. Op denzelfden datum vangt qan een cursüS ter opleiding voor het examen van TECHNISCH AMBTENAAR warden Rijkswaterstaat. Tevens bestaat gelegenhejd Tot opleiding voor GEWAPEND BETON - TECHNICUS. Inlichtingen en aanmelding bij het Bestuur van het Zeeuwsch Technisch Instituut Oud-leerlingen wefden langs dezen weg nogmaals verzocht geregeld opgave te verstrekken betreffende benoeming, bevorderirg enz. W. H. J. VAN DER HOOFT, Voorzitter. J. V. D. MEULEN BOSNIA, Secretaris. Draagt en vra,a^t, onze leeren sokken voor/ln de klomp 48, 55, 60, m, 80 en 90 cent. Voetbalschoenen, Werkschoe nen., Beleefd aanbevelend. Ondergeteekende komt op^-Maandag. 3 October a.s. tot 4 uur n.m. te Kamperl^mflknippen, en vervolgens de eers te Maandag van eljpe^maand. Bestellingen wtfrden aangenomen bij van de Vreugde Aanbevelend,

Krantenbank Zeeland

Noord-Bevelands Nieuws- en advertentieblad | 1932 | | pagina 1